• Home
  • Features
  • SPK members recapitulated but also planned at their general meeting

SPK members recapitulated but also planned at their general meeting

SPK members recapitulated but also planned at their general meeting

On June 16, 2022, after a year, representatives of member companies of the Slovak Plastics Cluster (SPK) met again at the Mikádo Hotel in Nitra to evaluate what the year 2021 was like.

Tak, ako je zvykom, zasadanie valného zhromaždenia nebolo len formalizovaným zasadaním, ale bolo aj príležitosťou poukázať na súčasnosť a budúcnosť fungovania SPK. Bolo reagovaním členov na veľmi aktuálne otázky zvyšujúcich sa vstupných nákladov plastikárskych firiem (energie a materiály), bolo plné výziev a nápadov aj zo strany členských firiem.  

Slovenský plastikársky klaster (SPK)- Valné zhromaždenie 
  

Viac ako 32 zástupcov z 22 členských firiem a 7 hostí, ktorí prijali pozvanie rozvinuli diskusie, ktoré môžu členov klastra posunúť ďalej, a vytvoriť tak zázemie pre veľmi zaujímavé aktivity. Tým sa členské firmy môžu dostať o krok vpred, pred nečlenskými firmami. Okrem rekapitulácie minulého roku, ktorý zhrnul vo svojej prezentácii predseda prezídia prof. Ing. Ivan Hudec, PhD., odznela aj rekapitulácia všetkých realizovaných projektov, ktoré SPK prevažne v tomto roku končí. SPK realizuje v rokoch 2020-2022 najviac projektov vo svojej histórií. V tejto oblasti je to väčšinou tak, že z podaných projektov vyjde maximálne polovica. Ale SPK bolo úspešné v 5 zo 6 podaných projektov (a z toho boli 4 medzinárodné).

Zaujímavými vystúpeniami boli vystúpenia dvoch zástupcov SPK, ktorí boli vyslaní za SPK na medzinárodné rokovania do Indie a Kanady. Vystúpenia Richarda Tekeľa, MSc.  ohľadom Indie a Ing. Jána Václava ohľadom Kanady určite zaujali členov SPK. Podpisom memoránd o spolupráci, ktoré sú významným medzníkom SPK v rozvinutí spolupráce s mimo EU krajinami, tak predstavili reálne možnosti pre členské firmy v oblasti exportu. 

Slovenský plastikársky klaster (SPK)- Valné zhromaždenie 
  

Súčasťou formálnej časti valného zhromaždenia bolo vystúpenie projektovej manažérky Mgr. Veroniky Doležalovej, ktorá predstavila podstatu projektu EPIC, podporovaného prostredníctvom programu Erazmus. Medzi členskými firmami sa nachádzali účastníci, ktorí boli zapojení do testovania tohto programu a mohli tak poskytnúť priamu spätú väzbu k uvedenému testovaniu ostatným členom. Zaujímavé boli aj vystúpenia v časti zameranej na energie. Vystúpenia Ing. Juraja Majerského (možnosti úspor prostredníctvom využívania technológií) a Ing. Juraja Plesníka (možnosti využívania prebytočného tepla, vyprodukovaného plastikárskymi firmami v prospech samotnej firmy) určite zaujali účastníkov, ktorí spoločne diskutovali aj po formálnom ukončení valného zhromaždenia. Program, ako formálny tak neformálny  bol z pohľadu účastníkov veľmi zaujímavý a ani tento rok nesklamal.  

Získanie európskeho prestížneho certifikátu Silvel Label v roku 2021 určitým spôsobom zaväzuje kanceláriu a členov k nastoleným štandardom, ktoré sa bude snažiť SPK udržať a rozvíjať aj v nasledujúcom roku. Uvedený certifikát obhájil SPK v roku 2021 na 2 roky s tým, že je jediným klastrom v SR, ktorý tento certifikát vlastní. 

  • autor:
  • red.
  • SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER

    SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER

    Interest association of independent legal entities and associated institutions in the field of plastics, consulting for chemical and rubber production, training, courses in plastics production.

PicturesYou might also be interested 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary