Sequence controller from Thermoplay

Sequence controller from Thermoplay

Formation of injection molding processing is the most important of all commercial methods. It was developed by a number of options and one of them, rapidly expanding, is forming a sequence controlled injection.

 Společnost Thermoplay používá ve svých systémech již dlouhou dobu sekvenčně regulované uzavírací ventily. Jsou případy, kdy spolehlivé produkty lze získat tradičními postupy, ale s celkovými vysokými náklady, v jiných případech je sekvenční regulace jediným způsobem k získání výsledků. Hlavním přínosem metody je snížení nákladů, zjednudušení výroby a současně zvýšení kvality finálního výlisku.

Schéma sekvenčního vstřikování

 Sekvenční regulátor společnosti Thermoplay umožňuje regulovat uzavírací trysky podle komplexní logiky dané numerickou simulací nebo empirickým stanovením. Použitím sekvenčního systému lze dosáhnout následujících výhod: Linie spojů materiálů na lisovaném kusu jsou "posunuty" na základě požadovaných specifikací vzhledu. Kromě toho použitím správného navržení sekvencí otevírání (a uzavírání) uzavíracích ventilů lze eliminovat linie svarů na vícetryskové formě otevřením pouze jedné trysky na začátku procesu a otevřením ventilů dalších trysek právě v okamžiku, jakmile je dosáhne čelo taveniny.

 

 Obr. č. 1: Sekvenční formování

Obr.č. 1 ukazuje jednu z hlavních dvou výhod této technologie: otevření uzavíracích ventilů není provedeno současně, na začátku se otevře pouze ventil “1”, po 0.2 sekundách se otevřou ventily s označením “2” a “3”.

 Obr. č. 2: Sekvenční formováníTo stejné platí pro obr. č. 2: na začátku cyklu se otevře ventil “1”, po 0.3 sekundách se otevře ventil č. “2” a po 0.5 sekundách ventil č. “3”. Proto může dojít k posunu spojovacích linií do méně kritických oblastí, viz obrázek.
1.    Možnost použití systémů horkého vtoku s dynamicky nevyváženou tekutinou. Problém různých průtoků na různých vstřikovacích tryskách se řeší různou dobou otevření a intervaly otevření jednotlivých uzavíracích ventilů.
2.    Možnost redukování uzavírací síly v porovnání s teoreticky stanovenou hodnotou. (Analýza vypočítá požadovanou uzavírací sílu)
3.    Vícedutinové vstřikování u relativně ohebných dílů (velmi nízký tlak vstřikování)
Během dodatečného plnění (fáze chlazení) se obvykle dodává doplňující materiál do dutiny pod vysokým tlakem, kterým se kompenzuje zmenšování objemu materiálu, ke kterému dochází zvětšováním hustoty polymeru s rostoucím tlakem nebo snižující se teplotou. V této fázi mohou být otevřeny všechny uzavírací ventily.


Požadované znalosti obsluhy velmi závisí na zvoleném přístupu specifikace procesu. V současné době mohou numerické výpočty a simulace FEM redukovat, ale nikoliv plně eliminovat, fázi nastavení. Přesto je rozhodující volba nejvhodnější strategie. Společnost Thermoplay vyvinula tři různé přístupy. Nejdříve je třeba stanovit časovou logiku. V tomto případě je instalace nejsnadnější a nejrychlejší, nejsou problémy dohody s obsluhou lisu. Na druhé straně je výsledek velmi citlivý na změny provedené u provozních parametrů lisu. Dále můžeme naprogramovat objemovou logiku (hmotnost a poloha nejsou koncepčně odlišné). Je to rozhodující volba ve 4. bodu ve výše uvedeném seznamu. Výsledek je minimálně citlivý na změny provozních parametrů lisu, instalace je poněkud složitější vlivem požadované spolupráce s lisovnou. Poslední technologie vyvinutá společností Termoplay je založena na tlaku v dutině. Ve skutečnosti je to hybrid logiky času a tlaku; tlak rozděluje vstřikovací cyklus do fází a uvnitř každé fáze můžeme provést časové programování.

 Obr. č. 3: Sekvence tlakových fází

Nastavení procesu je mnohem složitější, obvykle uvažujeme použití tohoto řešení, pokud ostatní postupy neřeší dostatečně daný problém. Systémy společnosti Thermoplay jsou úspěšně používány v různých případech: •    Velké kryty lamp (tloušťka 1.2 mm, délka >1800 mm) •    Automobilové nárazníky a ostatní velké kusy •    Lisované konzoly na ohebných dílech (s dutinou uvnitř) Ve všech případech lze náš systém snadno naprogramovat a vše lze provést prostřednictvím dotykové obrazovky ovládacího panelu. Na následujícím obrázku je zobrazeno typické okno softwaru.

 

Řada funkcí byla implementována tak, aby byl vylepšen komfort obsluhy, jsou to například testovací funkce ventilů, programování alarmů neshod a vizualizace stavů v reálném čase. Obvykle je primárním úkolem správné dimenzování hydraulického okruhu. Ve skutečnosti může dojít k tomu, že modifikace parametrů se stane neúčinná, jestliže mechanický systém nemůže sledovat signály povelů.

  • autor:
  • JAN SVOBODA, s.r.o,
  • JAN SVOBODA s.r.o.

    JAN SVOBODA s.r.o.

    Complex deliveries of semi-finished products for molds for plastics, tools for molding plastics and light metals, machine tools, tempering equipment, temperature regulators.You might also be interested 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary