Recycling Plastic - Versatile and convenient

Recycling Plastic - Versatile and convenient

Within the plastics recycling sector in the last few years has become an important part of the industry. To reuse plastic raw materials increased attention especially from an environmental perspective. Appropriate recycling technologies and new solutions for difficult types of recyclable plastics are the basis for future developments in this area.

Dnes si už svet bez plastov nevieme predstaviť. Napriek tomu, nárast produkcie plastov nastal relatívne nedávno. Medzníkom bol rok 1950, kedy ročná produkcia plastov dosiahla asi 1 milión ton. Vďaka mnohým zlepšeniam, akými sú pevnosť, chemická odolnosť, neobmedzená tvarovateľnosť a farebná škála, plasty rýchlo prenikli všetky odvetvia priemyslu – od stavebníctva, automotive, až po medicínske zariadenia a obalový sektor. Z hľadiska množstva, ľahké plasty začali pomaly nahrádzať výrobky z dovtedy zaužívanej ocele. Už v roku 1989 sa vyprodukovalo viac ako 100 miliónov ton plastov. Ročná produkcia plastov na globálnej úrovni dnes dosahuje asi 300 miliónov ton.

Z regionálneho hľadiska sa lokality pre výrobu plastov v priebehu desaťročí posunuli smerom na východ. Najsilnejším regionálnym prispievateľom je Ázia s 44 percentami produkcie plastov celosvetovo. Najpoužívanejšími sú polyolefíny (termoplastické – PE, PP, PMP, PB-1, a elastoméry – POE, PIB, EPR, EPDM), ktoré predstavujú 56% produkcie. Nasleduje PVC a ďalšie štandardné polyméry ako PS a PET. Iba 15% z produkcie plastov tvoria inžinierske  plasty, používané v len špeciálnych aplikáciách v cenovo náročnejšom segmente.


S rastúcou produkciou plastov súvisí aj množstvo plastového odpadu. Plastikársky priemysel v období od 60-tych do 80-tych rokov priniesol len málo riešení pre likvidáciu odpadu. Táto problematika začala byť zaujímavá až v r. 1991, kedy nemecká vláda schválila zákon ukladajúci výrobcom plastových obalov povinnosť recyklovať a likvidovať plastový materiál. Nemecko sa tak stalo prvou krajinou, ktorá zaviedla pravidlá pre opätovné využitie plastového odpadu. Medzitým sa mnohé krajiny Európy taktiež začali zaoberať týmto problémom a postupne sa vyvíjali nové a úspešné stratégie pre efektívnu recykláciu. Podľa výskumu PlasticsEurope sa v roku 2011 spracovalo 47 miliónov ton plastov v 27 krajinách EU, Švajčiarsku a Nórsku. V tom istom roku sa vyzbieralo asi 25 miliónov ton plastového odpadu.

Príkladné zberné systémy nájdeme v deviatich krajinách Európy: Švajčiarsko, Nemecko, Rakúsko, Belgicko, Švédsko, Dánsko, Nórsko, Holandsko a Luxembursko, kde dosahuje množstvo vyzbieraného odpadu až 92-99 %. Zároveň má šesť z týchto krajín najvyšší podiel recyklácie v Európe. Nórsko, Švédsko, Nemecko, Holandsko, Belgicko a Rakúsko dosahujú podiel 26 až 35 % celkovo zrecyklovaných plastov. Zvyšok putuje do spaľovní, kde sa z odpadu vyrába energia. Našťastie, za posledných päť rokov nevzrástla iba kvantita vyzbieraného odpadu, ale aj percentá z toho recyklovaných plastov. Zredukovalo sa tak množstvo odpadu vyvážaného na skládky. Napriek tomu, recyklácia plastov má vysoký potenciál aj v krajinách so stále nízkym podielom recyklovaných plastov.

 • autor:
 • Eva Rugenstein, Press Office K 2013


  You might also be interested   

  Latest Classifieds

  Upcoming Events

  Branch Dictionary