• Home
 • Features
 • Industry4UM: The decisive factor of industrial transformation is man, not technology

Industry4UM: The decisive factor of industrial transformation is man, not technology

 • 02.07.2018
 • Services
Industry4UM: The decisive factor of industrial transformation is man, not technology

The Industry4UM discussion platform in June spoke on questions man in a transforming production environment. Under the name of my colleague robot: threat or opportunity? opened wide range problems associated with the topic. Among other things, he noted that new technologies do not take people to work, but transform it into a different form, that the change in the paradigm of thinking about the employee, the company's management and the entire production chain, but also radical measures in the education system.

Technologická explózia vo výrobách si vyžaduje naliehavo prehodnotiť vnímanie a fungovanie človeka – zamestnanca v prostredí inteligentných výrob a stavia nás nekompromisne pred potrebu reagovať na aktuálne požiadavky trhu. „V súvislosti s Industry 4.0 sú dnes vo svete viditeľné trendy spejúce k vysokej úrovni automatizácie, pričom je pre mnohých paradoxné, že to nenarúša zamestnanosť. Menia sa však požiadavky na pracovnú náplň zamestnanca, kladie sa dôraz na jeho kvalifikáciu. Firmy sa sústreďujú na zvyšovanie konkurencieschopnosti nielen cez nízku cenu, ale pridávaním nových hodnôt zákazníkom. Ešte výraznejšie sa presadzuje stratégia byť čo najbližšie k zákazníkovi,“ skonštatoval Martin Morháč, člen Industry4UM a predseda predstavenstva SOVA Digital. Zmeny sa človeka – zamestnanca dotknú bytostne. Oproti dnešnému pracovníkovi, ktorý obsluhuje stroje priamo vo výrobe, prácou na jednom procese v čase, má manuálne zručnosti a je špecializovaný na vybrané činnosti, napr. zváranie, obrábanie, pracovník 4.0 už nepracuje priamo na linke, monitoruje, stará sa o robotov a procesy, simultánne pracuje na viacerých procesoch. Je podporou procesov, ovláda IT prostredie, udržiava zariadenia a vykonáva štatistické a analytické činnosti.

 

SOVA Digital 
Martin Morháč, člen Industry4UM a predseda predstavenstva SOVA Digital 


Podľa celosvetových analýz je dnes v priemysle nainštalovaných 2 mil. priemyselných robotov. Na Slovensku majú najvyššie zastúpenie hlavne vo finalizačných továrňach automobiliek. „Z dlhodobého hľadiska robotizácia a automatizácia prinášajú rast produktivity. S rastom produktivity sa dvíhajú aj mzdy. Samotné pridávanie robotov generuje celosvetovo štyri desatiny HDP ročne. Treba si však uvedomiť, že nehovoríme o nahradení ľudí „kus za kus“. Firma by mala pracovať s tým čo ľudia vedia, než s tým koľko ich je,“ informuje o aktuálnej situácii Martin Jesný, analytik Revue priemyslu. O zmenách v súvislosti s človekom a jeho rolou v transformačných procesoch sa začína diskutovať aj v samotných podnikoch. Ján Dugáček, manažér vývoja a konštrukcie z Manz Slovakia hodnotí: „Firmy sa pripravujú na zmeny. Niektoré idú na to systematicky, pripravujú stratégie, ľudí, zdroje, koordinujú sa projekty. Veľa firiem je však nepripravených, a nevedia odhadnúť veľkosť zmeny. Podceňujú to aj v príprave ľudí, aj v príprave technológií.“

Podľa odborníkov platformy dôsledkom transformácie bude plošná zmena paradigmy v otázkach práce a štruktúry povolaní. Očakáva sa absolútny prepad ľudí vo výrobe. Tí sa presunú do aktivít s pridanou hodnotou, do kreatívnych pozícií, či pozícií náročnejších na zručnosti, napríklad do servisných, či školiacich a poradenských. Dynamiku zmien potvrdzuje aj prieskum analytickej spoločnosti McKinsey, ktorý hovorí, že až 60% zamestnaní má najmenej 30% pracovných činností, ktoré by mohli byť automatizované. Do tohto obdobia by automatizácia mohla presunúť 400 – 800 mil. pracovníkov na iné pracovné pozície a až 14% pracovnej sily vo svete by malo prejsť v rámci zmeny svojej profesie preškolením. Pri týchto zmenách: „Zohrá dôležitú rolu nastavenie firemnej kultúry. Tá sa musí dlhodobo kultivovať a firmy musia na nej pracovať. Platí, že firma dosahuje výsledky, ktoré zodpovedajú jej kultúre,“ hovorí Zoltán Demján, kouč a lektor v oblasti rozvoja jednotlivcov a firmy a dodáva: „Industry 4.0 nahrádza strojmi aktivity, ktoré sú pod „ľudskú dôstojnosť“. Človek tak získa čas a priestor pre seba a svoj rozvoj, a to sa firme vráti späť.“

SOVA Digital 
  

Technický rozvoj a zmena paradigmy práce musí ísť ruka v ruke s reformou vzdelávacieho systému. Ten zatiaľ potreby priemyslu nereflektuje dostatočne, čím sa prehlbuje disproporcia v naliehavých potrebách praxe na jednej strane a možnostiach pracovného trhu na strane druhej. „Situácia je znepokojivá. Až 15% študentov po maturite nám utečie preč. Ak je elitou 10% populácie a 15% odíde, s kým budeme robiť Industry 4.0?,“ pýta sa František Duchoň, vedúci Národného centra robotiky, pedagóg na FEI STU. Podľa McKinsey až 65% detí, nastupujúcich v týchto rokoch do základných škôl skončí v povolaní, ktoré dnes ešte neexistuje. Súčasne až 8 až 9% z dopytu po pracovnej sile v roku 2030 bude v nových typoch povolaní, aké predtým neexistovali, Martin Morháč situáciu hodnotí konštatovaním: „Nápor na vzdelávanie, na zručnosti, vedomosti človeka sa budú dynamicky meniť. Je potrebné aby sme to zvládli. Pokiaľ technológie nespojíme so vzdelávaním, revolúciu nezvládneme.“ František Palčák z STU BA upozorňuje na potrebu ešte intenzívnejšieho prepojenia praxe so školami: „Potrebujeme viac a viac odborností, riešením je ešte intenzívnejšia spolupráca škôl s praxou. Tú využívame stále málo. Škola nepozná priemysel, priemysel školu. To je cesta k dorozumievaniu, tvorbe inovácií, noviniek.“

Rýchlosť pokroku spôsobuje, že odbornosť dokáže rýchlo zostarnúť. Doteraz vzdelanie pripravovalo kariéru v jednom odbore. To už však nebude stačiť. Je potrebné celoživotné a flexibilné vzdelávanie pre potreby trhu. Firmy sú už dnes nútené postarať sa o zvyšovanie kvalifikácie svojich zamestnancov. Nie sú to systémové kroky, ale z veľkej časti suplujúce chýbajúci funkčný vzdelávací systém pre potreby praxe. Ján Dugáček: „Musíme pripraviť taký systém vzdelávania, aby vyhovoval tomu, čo potrebujú firmy. Je potrebné paralelne nastaviť a prepojiť školstvo s praxou, ale aj nastaviť si systémy vzdelávania v podnikoch. V Manze máme dobré skúsenosti s podnikovými školiacimi centrami.“ Kriticky je potrebné pozrieť sa aj do vnútra vzdelávacích štruktúr, kde vidí prekážky aj František Duchoň, okrem iných: „Je ťažšie vytrhnúť hlavne starších kolegov z komfortnej zóny. Pedagógovia však musia začať od seba. Motivovať deti, aby sa nenabifľovali, ale rozmýšľali. Úloha pedagóga sa musí meniť. Žiaľ, zatiaľ to nie sú systémové kroky, je to založené na prístupe konkrétneho učiteľa.“

SOVA Digital 
  

Úloha štátu vstúpiť do procesov tvorby podmienok pre rast priemyslu je viac ako naliehavá a nezastupiteľná. Štát musí podporiť vytváranie nových pracovných miest, musí do systému vstúpiť vytvorením mechanizmov rekvalifikácií pracovných miest a rozvoja zručností pracovných síl. Súčasne je nevyhnutné, aby sa postaral o zlepšenie dynamiky podnikania a trhu práce vrátane mobility pracovnej sily. A v neposlednom rade aj o poskytovanie finančnej podpory a iných foriem pomoci pracovníkom pri prechode z jedného povolania na druhé. Vzdelávanie musí byť postavené na koncepčnom prístupe od najnižších ročníkov základnej školy a pokračovať po ukončení študijných programov celoživotným vzdelávaním. Dôležitou bude spolupráca škôl s priemyslom, komunikácia podnikov smerom k študentom a žiakom. Podľa Martina Jesného je tento moment potrebné podporiť aj: „Prezentáciou moderných výrob, toho ako dnes vyzerajú haly, podniky zo strany samotných firiem. Rolu pri získavaní žiakov a rodičov musí zohrať aj štát, ktorý by mal motivovať žiakov pre štúdium technických predmetov, či predmetov uplatniteľných v modernom priemysle.“

 • autor:
 • Industry4UM
 • SOVA Digital a.s.

  SOVA Digital a.s.

  The exclusive supplier of PLM (Product Lifecycle Management) solutions from Siemens PLM Software for SR.You might also be interested

 • IPA Slovakia, s.r.o.: Correlation Industry 4.0 and Lean Management Tools

  IPA Slovakia, s.r.o.: Correlation Industry 4.0 and Lean Management Tools

  • 07.02.2019
  • Services

  At present, organizations are trying to exploit the principles of lean manufacturing that focus on value-adding activities, constantly improving, and removing all forms of waste from production and administrative processes. In the field of production, a paradigm called Industry 4.0 or the fourth...

 • Ivo retrofits s.r.o.revamps and reconstructs injection molding

  Ivo retrofits s.r.o.revamps and reconstructs injection molding

  • 29.01.2019
  • Services

  Ivo retrofits s.r.o. is engaged in the renovation and reconstruction of injection moulding and compression presses. Thanks to its independence and flexibility, the company offers a wide range of services related to plastic and rubber moulding...

 • Digital HR is for business necessity, announces SOFTIP, a.s.

  Digital HR is for business necessity, announces SOFTIP, a.s.

  • 23.01.2019
  • Services

  We spoke to a member of SOFTIP board of directors and CFO, Martin Vlčko about the current trends in information systems for HR management and the experience with their management at SOFTIP. He is responsible for managing the central support services from the economy and the economic administration...

 • Overturned Class at University? A visionary teacher from the CTU FEL, instead of a lecture, is a YouTube video

  Overturned Class at University? A visionary teacher from the CTU FEL, instead of a lecture, is a YouTube video

  • 21.01.2019
  • Services

  Prof. Zdeněk Hurák from the Department of Control Engineering, FEL ČVUT, has been experimenting for several years with the teaching of technical subjects in the so-called " inverted class. Students will see an interpretation of animated videos on YouTube at home, and they will only solve examples...