• Home
 • Features
 • EDU-MaTech: training for companies in the engineering and automotive industries

EDU-MaTech: training for companies in the engineering and automotive industries

EDU-MaTech: training for companies in the engineering and automotive industries

In February 2020, the implementation of an international project entitled "Creating strategic partnerships and preparing advanced lifelong learning courses for companies and clusters with innovation potential in the engineering and automotive industries" (EDU-MaTech) began.

Súčasťou projektu  boli aktivity, zamerané na realizáciu hĺbkového prieskumu ohľadom aktuálneho stavu v oblasti celoživotného vzdelávania (CŽV) vo  firmách, ako aj identifikácie ich potrieb a požiadaviek na CŽV, vytvorenie expertného tímu,  vypracovanie Cezhraničnej stratégie celoživotného vzdelávania, vrátane vytvorenia širokého balíka školení a kurzov celoživotného vzdelávania pre zamestnancov v technicky zameraných odboroch pre podniky v oblasti strojárskeho a automobilového priemyslu.  

V týchto dňoch už je k dispozícii konkrétna ponuka pokročilých vzdelávacích programov pre firmy a klastere v oblasti strojárstva a automotive. V rámci otvoreného partnerstva pre spoluprácu  sa uskutočňuje pristupovanie nových parterov k Memorandu o spolupráci.  V prípade záujmu o podpis Dohody o pristúpení k Memorandu o spolupráci,  je možné kontaktovať niektorého z partnerov.  Na priblíženie širokého rozsahu realizovanej spolupráce  uvádzame nižšie stručný prehľad jednotlivých etáp a výstupov.

Analýza súčasného stavu v oblasti CŽV

Analýza súčasného stavu v oblasti CŽV a identifikácia potrieb podnikov bola realizovaná na základe dotazníkového prieskumu v prihraničných regiónoch Slovenskej republiky (Trnavskom, Trenčianskom a Žilinskom kraji) a Českej republiky (Jihomoravskom, Zlínskom a Moravskosliezskom kraji) so zameraním prednostne na podniky v oblasti strojárskeho a automobilového priemyslu.

Do dotazníkového šetrenia sa zapojilo viac ako 30 podnikateľských subjektov z ČR a viac ako 40 subjektov zo SR z rôznych kategórií od mikropodnikov, cez malé a stredné podniky, až po veľké podniky nad 250 zamestnancov.  Vďaka dotazníkovému šetreniu a face-to-face rozhovorom boli identifikované požiadavky podnikateľských subjektov na zameranie, obsah, formy a metódy ďalšieho vzdelávania svojich zamestnancov.   Obr. 1 uvádza hlavné oblasti záujmu  podnikov.

 SOPK 

 Obr. 1   Záujem respondentov o jednotlivé oblasti CŽV

 

V rámci jednotlivých oblastí podnikateľské subjekty ďalej špecifikovali požadovaný obsah vzdelávacích programov. Z hľadiska obsahového zamerania bol identifikovaný najväčší záujem o nasledujúce kurzy a školenia »

Expertná skupina

Cezhraničná expertná skupina s názvom „Rada pre stratégiu a prípravu pokročilých kurzov celoživotného vzdelávania pre podniky s inovačným potenciálom v oblasti strojárskeho a automobilového priemyslu“ pozostáva zo zástupcov zamestnávateľov, zamestnávateľských združení a klastrov a poskytovateľov vzdelávania v oprávnenom území, zástupcov štátnej správy a samosprávy z oprávnených území. Hlavnou úlohou Rady je pripomienkovanie a schválenie cezhraničnej stratégie v oblasti prípravy, zavádzania a realizácie CŽV v oprávnených územiach. Viac informácií o zložení expertnej skupiny »

Výmenné stáže pedagógov

Cieľom výmenných stáží pedagógov je výmena skúseností z oblasti prípravy, organizácie a realizácie CŽV na univerzitách s príbuzným technickým zameraním (Žilinská univerzita v Žiline, TU-VŠB Ostrava, VUT Brno). Tieto sa realizujú v rámci možností, ktoré dovoľujú pandemické opatrenia v ČR a SR. Významným prvkom výmeny skúseností je spoločná organizácia, prípadne spoločná účasť na odborných podujatiach, ako sú napríklad podujatia v rámci Medzinárodného strojárenského veľtrhu v Brne alebo vedecké a odborné konferencie a semináre.

Spoločná cezhraničná stratégia celoživotného vzdelávania

Spoločná Cezhraničná stratégia celoživotného vzdelávania vo vybratých technicky zameraných odboroch pre podniky v oblasti strojárskeho a automobilového priemyslu zohľadňuje spoločné európske nástroje, spoločné kvalifikačné rámce na porovnanie a uznávanie získaných kvalifikácii v SR a ČR, respektíve v krajinách EU.  Spoločná cezhraničná stratégia celoživotného vzdelávania predstavuje konceptuálny materiál s odporúčacím charakterom, ktorý sa primárne zameriava na odborné celoživotné vzdelávanie pracovníkov v technických oblastiach so zameraním na strojársky a automobilový priemysel a spoluprácu prihraničných regiónov SR a ČR v tejto oblasti.

Viac info: Spoločná stratégia CŽV Príloha č. 1Príloha č. 2.; Príloha č.  3 .

Technicky pokročilé kurzy a tréningy pre podniky a klastre

Technicky pokročilé  kurzy a tréningy boli obsahovo vypracované na základe výsledkov dotazníkového šetrenia a požiadaviek podnikateľských subjektov. Riešitelia pripraviliširokú škálu  študijných plánov krátkodobých a dlhodobých vzdelávacích programov, špecializovaných kurzov a ďalších vzdelávacích aktivít na prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie, špecializáciu, doškoľovanie a rekvalifikáciu. K pripravovaným kurzom sú priebežne spracovávané výučbové materiály (prezentácie, učebné texty, skriptá, návody na cvičenia, príklady, prípadové štúdie a pod.). Viac o ponuke kurzov a tréningov »

Sieť spolupráce

Sieť spolupráce je otvorená platforma tvorená vzdelávacími inštitúciami, zamestnávateľmi, komorami, odbornými a záujmovými združeniami pre rozvoj činností v oblasti CŽV, zameraného na vybrané technicky orientované programy vzdelávania predovšetkým pre strojársky a automobilový priemysel.

Partneri projektu:

 • Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; web: www.mtf.stuba.sk    Kontakt: doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.
 • Národní klastrová asociace;  web: nca.cz     Kontakt: PhDr. Mgr. Ivo Říha
 • Slovenská obchodná a priemyselná komora - Trenčianska regionálna komora SOPK; web: sopk.sk/tn  Kontakt:  Ing. Ján Václav; Tel: 032 6523834

Web projektu: www.edumatech.sk  

Projekt Edu-MaTech je realizovaný v rámci Operačného programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014-2020, ktorý je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja.

SOPK 
  
 • autor:
 • Ján Václav; SOPK a Mária Behúlová; MTF STU
 • Slovenská obchodná a priemyselná komora

  Slovenská obchodná a priemyselná komora

  SOPK - an independent representative of a market economy, which protects the interests of businesses, promotes the development and expansion of European national and global dimension, notably through the influence of the business environment.You might also be interested 

Upcoming Events