• Home
  • Features
  • BASF additives for recycling - better than original

BASF additives for recycling - better than original

BASF additives for recycling - better than original

Until recently all plastic products after their use ended in landfills. Today, everyone knows that the waste is a valuable source of energy and raw materials, and most plastic waste can be used as a source of energy or as a material for mechanical recycling.


BASF si je vědoma rostoucího významu recyklace pro společnost a prostřednictvím svých recyklačních aditiv umožňuje nová řešení využití recyklovaných materiálů. Aditiva BASF neumožňují jen prostou recyklaci, ale umožňují vylepšit vlastnosti recyklovaných polymerů na úroveň vyšší, než měl původní panenský polymer. Klíčovým slovem je proto vylepšení vlastností polymerů při recyklaci a to je také odpověď BASF na zvyšující se nároky na množství a kvalitu recyklovaných materiálů.


Aditiva pro stabilizaci recyklovaných polymerů

Mechanická recyklace je víc, než jen sběr a přetavení polymeru. Recyklovaný polymer se většinou výrazně liší od původního materiálu. Jedním z mnoha důvodů je  teplotní namáhání polymerů během přepracování a opakovaném použití polymerů, čímž dochází ke spotřebování teplotních stabilizátorů obsažených v původním polymeru. Z tohoto důvodu jsou recyklované polymery obvykle méně odolné teplotnímu namáhání při zpracování v porovnání s čistými polymery.

Tento problém má však řešení ve formě nových stabilizátorů. I když má každá tuna recyklovaného polymeru svou vlastní historii, využila firma BASF svých rozsáhlých znalostí zpracování a recyklace polymerních materiálů a vyvinula optimální polyfunkční aditiva určená pro různé oblasti finálního použití recyklovaných polymerů. Díky těmto aditivům je dokonce možno zvážit použití recyklovaných materiálů i pro výrobky přicházející do styku s potravinami a jiné citlivé aplikace.

 

Obr. 1 


Degradace během zpracování a přepracování

Polymerní řetězce recyklovaných plastů jsou vystaveny náročným podmínkám nejen při zpracování při recyklaci, ale rovněž již během předchozího originálního zpracování, což vede ke zmenšení průměrné molekulové hmotnosti polymeru. Navíc jsou polymery vystaveny dalším vlivům již během jejich "aktivního života", jako je například UV záření, kontakt s chemikáliemi, hydrolýza, teplotní namáhání  a další. Nicméně i přes všechny tyto faktory je možno dosáhnout stavu, kdy recyklované polymery budou schopny dosáhnout minimálně stejných vlastností jako čistý panenský polymer.

Vysoce kvalitní PET díky Joncrylu ADR

Speciálním případem je polyetylentereftalát, PET. Právě jeho recyklovatelnost je hlavní výhodou oproti ostatním transparentním plastům.  Je všeobecně známo, že po celém světě jsou PET láhve sbírány, drceny, čištěny a granulovány ve velkém měřítku. Získané granuláty jsou většinou minimálně kontaminovány jinými typy polymerů. Z tohoto důvodu má mechanická recyklace PET materiálů větší smysl v porovnání s ostatními polymery, kde homogenita polymeru může být dosažena s daleko větším úsilím a náklady. Nicméně i v případě recyklovaného PET bylo jeho použití dlouhá léta omezeno na jednoduché aplikace typu výroby technických vláken. Použití recyklovaných PET polymerů v "high-tech" obalových materiálech bylo omezeno z důvodu ztráty části fyzikálních vlastností recyklátu vinou zkracování polymerních řetězců. Výsledkem bylo omezení využití recyklovaných PET polymerů na jednoduché výrobky nižší kvality.

Nicméně problém se ztrátou fyzikálních vlastností je dnes možné vyřešit použitím funkčních aditiv od BASF jako je například Joncryl ADR. Jedná se o regenerátory polymerních řetězců neboli molekuly, které se naváží na konce přerušených polymerních řetězců. Působí jako lepidlo, které slepí přetržené řetězce do původního tvaru a tak je opraví na molekulární úrovni.

A nejen že dojde k obnovení původní struktury a fyzikálních vlastností, ale nově vytvořené molekulární řetězce mohou být v závislosti na množství použitého aditiva i delší než u původního panenského polymeru. Díky tomu může být takto regenerovaný materiál použit nejen na výrobu PET láhví, ale i na výrobu fólií pro tepelné tvarování obalů, jako jsou například kelímky pro potravinářský průmysl.

Navíc Joncryl ADR může vybavit recyklovaný polyester novými vylepšenými vlastnostmi. Polymerní řetězce prodloužené těmito aditivy s množstvím reaktivních míst mohou spojit fragmenty polyesteru do vysoce rozvětvených polymerů s vysokou molekulární hmotností, které je nemožné získat  při konvenční polykondenzační výrobě panenského polyesteru. Tyto polymery mají výrazně vylepšené fyzikální vlastnosti. Díky Joncrylu ADR dosahuje recyklovaný PET například vyšší pevnosti v tahu oproti panenskému polymeru a umožňuje jeho použití pro výrobu obalových pásků nebo vysoce pevných vláken.


Zvýšení odolnosti polymerů proti stárnutí a povětrnostním vlivům

Nicméně Joncryl ADR je pouze jedním z mnoha aditiv firmy BASF pro recyklaci.  Aditiva Recyclostab® vylepšují procesní stabilitu a odolnost proti stárnutí u polyolefinů a tím umožňují například recyklaci LDPE fólií a pouzder automobilových baterií. Aditiva Recycloblend® jsou používána pro recyklaci PP/EPDM nárazníků jejichž velikost a snadnost demontáže z nich dělají další dobrý zdroj materiálu pro recyklaci. Aditiva Recyclossorb® jsou používána pro recyklaci plastových přepravek z HDPE. Zvyšují povětrnostní odolnost polyolefinů a umožňují použití recyklovaných polymerů pro výrobu zboží pro venkovní použití.

Navíc BASF, s ohledem na dlouholeté znalosti v oblasti formulace a zpracování plastů, nabízí  mimo standardních aditiv i specifická řešení pro konkrétní zákazníky optimalizovaná dle požadavků zpracování a finálního použití recyklovaných polymerů. Tato zákaznická řešení jsou většinou velmi jednoduchá z pohledu zpracovatelského, což je důležitým faktorem pro zpracování recyklovaných polymerů v množství malých a středních firem.

Obr. 2 


Petra 7030 – Recyklace v USA

Pouze na americkém trhu BASF nabízí materiál Petra® 7030, speciální nízkoviskózní PET pro vstřikování s obsahem 30% skleněných vláken vyrobený z recyklovaného polymeru. Petra 7030 kombinuje vysokou pevnost a tuhost s velmi dobrou rozměrovou stabilitou a vysokou teplotní odolností. Díky dobrým tokovým vlastnostem mají finální výlisky vysoce kvalitní povrchovou úpravu i bez použití nátěrových hmot. Petra 7030 byla již použita výrobcem nábytku firmou Emeco na výrobu židle s názvem 111 Navy Chair a tato byla představena na designové soutěži během severoamerického plastikářského veletrhu NPE 2012. Jelikož se jedná o výrobek z recyklovaných PET lahví je výsledný produkt nejlepším příkladem toho, že dobře zvládnutá recyklace může přinést i výrazně vyšší kvalitu oproti původnímu použití recyklovaného polymeru.

Procesní aditiva Irgatec

BASF v současnosti rozšiřuje i možnosti kontroly viskozity polyolefinických recyklátů díky použití procesního aditiva Irgatec. Viskozita polypropylenových recyklátů se může podstatně lišit a to mimo jiné hlavně vlivem přítomnosti jiných polymerů.  Pro úpravu tokových vlastností při reakčním vstřikování  jsou tradičně používány peroxidy, ale jejich použití je technologicky poměrně obtížné. Použití Irgatecu je výrazně bezpečnější a jednodušší díky tomu, že je založen na jiném chemickém principu.


Nárůst recyklace plastů v Evropě

Firma BASF je připravena se aktivně podílet na trhu s recyklovanými plasty  prostřednictvím svých inovativních řešení pro průmysl zpracování plastů. V roce 2011 bylo dle PlasticsEurope vyhozeno do odpadu o 2,4% více plastů než o rok dříve, celkem 25,1 milionu tun a to jen v Evropě. Z tohoto množství bylo téměř 60% předmětem recyklace a zbývajících 40% (10 miliónů tun) bylo uloženo na skládky. Ale již brzy bude toto "pohřbívání" cenných surovin zastaveno, jelikož v březnu 2013 rozhodla Evropská komise o zákazu skládkování plastů od roku 2020.


BASF Plastic Additives

BASF je jeden z největších výrobců, dodavatelů a vývojových partnerů plastikářského průmyslu v oblasti aditiv a pigmentů. zejména pak světelných stabilizátorů, antioxidantů a procesních stabilizátorů, organických a anorganických pigmentů, efektních pigmentů, barviv a dalších aditiv.

Více informací o aditivech BASF: www.plasticadditives.basf.com

Presentation by Dr. Christian Lach, Marketing/Product Management, Plastic Additives Europe, BASF Schweiz AG, Basel

  • autor:
  • Dr. Christian Lach
  • Pigmentum s.r.o.

    Pigmentum s.r.o.

    Representation of BASF (divisions ED, EV6, ED-C-ED-K), Radiant Color, Ferro, AVL metal powders, plastic additives, degradation additives, masterbatches, injection concentrates.You might also be interested 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary