• Home
  • Features
  • The introduction of new practices Polytechnic Secondary School pupils - COP Zlin in plastics and rubber companies

The introduction of new practices Polytechnic Secondary School pupils - COP Zlin in plastics and rubber companies

The introduction of new practices Polytechnic Secondary School pupils - COP Zlin in plastics and rubber companies

The project deals with improving the quality of initial training in the Zlín Region and enables students to acquire practical knowledge and skills and thereby increase their competitiveness and employability. The target group is primarily all pupils study field processing of leather, plastics and rubber in the course Practical and Professional Practice SPŠP-COP Zlín.

Cílem tohoto projektu je především:

- zavedení nového systému získávání odborných poznatků a dovedností žáků v plastikář. a gumáren.  technologiích,
- zapojení žáků do reálných podmínek výroby v plastikářských a gumárenských firmách pro zvýšení jejich  odbornosti a tím i uplatnitelnosti na trhu práce.

Těchto cílů chceme dosáhnout formou studijních a pracovních stáží a odborných praxí ve vybraných partnerských organizacích zejména těmito aktivitami:

- vypracování metodik stáží a praxí s jejich realizací v jednotlivých firmách,
- vytvoření pracovišť pro žáky,
- vyškolení lektorů z řad učitelů,
- nové učební texty a pomůcky.

Popis cílové skupiny a její zapojení

Cílovou skupinou projektu jsou prvotně především všichni žáci studijního oboru Zpracování plastů, pryže a usní v rámci předmětu Praktická cvičení a v rámci Odborné praxe (OP). Žáci mají možnost praktikovat ve výrobách příslušného podniku s nejnovějšími progresívními technologiemi, kdy se jim mimo odborných učitelů věnují odborníci přímo z praxe. Druhotně zde patří i odborní učitelé, kteří se proškolí zejména v příslušných technologiích a zařízeních podniku, seznámí se se strukturou, organizací a systémem řízení a vlastními provozy, ve kterých budou následně po proškolení odbornými pracovníky podniků s nimi spolupracovat a za pedagogického působení vést žáky na zařízeních partnera k vytyčenému cíli.

Naši žáci jsou během čtyřletého studia připravováni k dosažení úplného středního vzdělání s maturitou a zejména v odborných předmětech, naplňujících jejich profesní přiřazenost a potřebu. Neodmyslitelnou a nenahraditelnou složkou odborné výuky je praxe, která kromě poznání žáků dotváří i jejich vztah k dané profesi a žáky samé jejich zdokonalením v praktických činnostech, návycích, praktických zkušenostech, dovednostech, tvořivé práci, vnímavosti a spolupůsobením skutečného pracovního prostředí a zapojením do něj. Domníváme se, že tak rozsáhlou oblast a způsob výuky žáků se zvýšenou účinností praxe je škola schopna beze zbytku zajistit jen spoluprací odborníků partnerů a aktivním zapojením pedagogicky kvalifikovaných osob během praxe.

Projekt je cíleně připraven pro žáky druhého ročníku celého oboru Zpracování plastů, pryže a usní, a tedy pro jeho všechna tři zaměření, kdy žáci projdou všeobecnými zpracovatelskými technologiemi různých podniků formou organizovaných studijních stáží. Dále je projekt především určen pro žáky 3. a následně 4. ročníku (obvykle po jedné třídě) stejného oboru a zaměření "Zpracovatel. technologie (plast a pryže)", kdy žáci projdou zejména tvářecími procesy formou studijních a především pracovních stáží a OP u partnerů, celkem tedy asi 150 žáků.

Předmět PCV a OP jsou páteřní součástí osnov Zpracovatelského oboru. Bez jejich absolvování nemohou žáci postoupit do vyšších ročníků, potažmo přistoupit k maturitě. Úspěšné splnění nového způsobu praxí se opírá o propracovanou metodiku a partnerskou spolupráci, která zvýší úroveň žáků v poznání, praktických dovednostech, zkušenostech a v profesním přínosu. Tyto zkušenosti, získané při kontaktu v pracovním prostředí, představují významnou pomoc, usnadnění a odraz i pro další, zejména teoretické odborné předměty, u žáků potřebné k maturitě a u odborných učitelů ke zvýšení jejich způsobilosti. Vysokou motivací bude i výběr nejlepších žáků - praktikantů pro uskutečnění zahraniční praxe (není přímou součástí tohoto projektu) a získání certifikátů od partner. firem. U odbor. učitelů bude motivací jejich profesní růst a možnost zapojení do projektu a získání zkušeností pro tvorbu dalších projektů, učebních modulů a učebních textů. Žáci budou zapojeni do projektu především fyzickou účastí na stážích a odborných praxích a následnou tvorbou rešerší a protokolů zpracují a doloží jejich náplň a průběh.Mezi hlavní způsoby práce s danou skupinou žáků patří samostatné a týmové zapojení k :

- absolvování odborných praxí s praktickým prováděním operací ve výrobě a produktivní činností, vedoucí  k úplné samostatnosti žáků,
- absolvování pracovních a studijních stáží žáků na pracovištích partnerů, směřujících k získání
  dovedností a pracovních návyků a jejich prohloubení,
- poznání mezilidských vztahů na konkrétních pracovištích,
- poznání organizační struktury podniků a firem,
- začlenění do skutečné výroby v gumáren. a plastikářské oblasti,
- propojení teoretické výuky s praxí,
- zvýšení technických a manuálních dovedností,
- propojení znalostí z několika odborných předmětů,
- ověření si nabytých poznatků z teoretické výuky,
- ujasnění materiálových toků při vzniku výrobků,
- aktivní spolupráci s partnery při zadávání a zpracování absolvent. prací, řešení výzkumné činnosti.


Klíčové aktivity:

1.Vypracování metodiky a průběh vlastních praxí pro žáky druhého ročníku

Klíčovou aktivitou je vypracování metodiky praxí včetně organizačního zabezpečení a řešení průběhu praxí i s ohledem na stávající stav používaných technologií v různých firmách. Praxe budou probíhat v areálu Svit u zpracovatel. podniků, kde žáci pod vedením odborných učitelů budou provádět studijní stáže po dobu jednoho pololetí na rozličných technologiích, dle modulů ze ŠVP, které škola žákům nemůže zajistit. Modulové celky řeší technologii oddělování, tvarování, spojování, tváření, úpravu fyzikálně mechanických vlastností a povrchové úpravy.


2.Vypracování metodiky a průběh vlastních praxí pro žáky třetího a čtvrtého ročníku u  partnerských organizací

Touto KA je vypracování metodiky praxí včetně organizačního zabezpečení, její řešení i propojení časové návaznosti u všech partnerů a jejich chod. Praxe se týkají především žáků 3.ročníků zaměření Zpracovatelské technologie (plasty a pryž) a budou probíhat po celý rok tak, že rozdělená 1.skupina žáků absolvuje vždy převážně pracovní stáž střídavě celé pololetí u tří plastikářských firem a 2. skupina u gumárenské firmy Barum. Po uplynutí pololetí se skupiny vystřídají. Na vypracování metodiky, její náplně z modulových částí a dokonalého naplánování harmonogramu se podílí především koordinátoři partnerů, odborní pracovníci partnerů s VMP a částečně s koordinátorem projektu. Kromě této činnosti pak budou odborní pracovníci především vykonávat hlavní a rozhodující poslání, kterým je odborné vedení žáků a předávání poznatků v průběhu zejména pracovních stáží.
Ve vybraných podnicích pak budou žáci vykonávat i odborné praxe (OP) a to vždy začátkem 4. ročníku v minimální délce trvání 1 týdne po skupinách max. 8 žáků do vystřídání celé třídy. V průběhu 4.ročníku pak žáci vykonají blokově po skupinách pracovní stáž i u partnera SPŠ Otrokovice a UTB Zlín na Ústavu výrobního inženýrství při řešení výzkumné činnosti reologie polymerů.


3.Vyškolení lektorů z řad učitelů školy

Při provádění praxí a stáží je nutné, aby sami dohlížející odborní učitelé byli obeznámeni s technolog. zázemím partnera, aby rámcově ovládali vybrané činnosti na těchto technolog. zařízeních a aby se orientovali v provozu podniku a byli znalí použité technologie nejen po stránce všeobecně teoretické. Načerpání těchto vědomostí, poznatků (dovedností), které pak budou předávat svým žákům a vést je k cílevědomé činnosti, jim umožní organizovaný a řízený pobyt na jednotlivých pracovištích partnera za asistence pověřených odborníků a dále pak soubor školení a přednášek k daným pracovním modulům.
Tohoto školení se rámcově zúčastní i odborní učitelé dalších předmětů k prohloubení svých znalostí a rozšíření svých poznatků o používaných technologiích dané organizace. Další dovzdělávání odborných učitelů praxe bude probíhat i v rámci již probíhající praxí, kde budou sledovat vývoj technologií a technik a předávat tyto poznatky žákům nadcházejících ročníků školy.


4.Vytvoření nových učebních materiálů

PCV a OP jsou předměty, které v maturitním studijním oboru staví především na získaných poznatcích,zkušenostech a dovednostech, tedy činnostech ryze pracovního rázu. Přesto a právě proto jsou k ujasnění a pochopení všech souvislostí a dotvoření procesních dějů a technologických postupů nutné učební texty a pomůcky, které tyto zákonitosti a závislosti objasňují a umožňují tak žákům opřít se o ně a bezchybně a s jistotou provádět činnosti a plnit stanovené úkoly.

Žáci se mohou při výkonu dílčích úkolů a činností opírat o poskytnuté informace a čerpají z nich při tvorbě vlastních protokolů, které budou vždy obsahovat i stručné technolog. základy a zdůvodnění souvislostí. Učební texty budou žákům odrazovým můstkem a kromě technolog. poznatků, postupů a pokynů budou obsahovat vše podstatné o řízení, poslání, vymezení a náplni příslušné organizace, řešení BOZP, systému řízení jakosti, péče o životní prostředí a výstižných popisů použitých technolog. (výukových) modulů. Učební texty budou doplněny názornými obrázky, schematy a popisem a mohou být sestaveny jako moduly navazující na sebe technologickým tokem materiálu a vznikajícího výrobku. Současně s učební textem vznikne i další učební materiál, zejména video u schválených technologických operací. Na přípravě a tvorbě těchto učebních pomůcek se budou podílet VMP a koordinátoři partnerů spolu s odborníky partnerů a školy do 1.9.2011. Předpokládanou formou při vzniku učebnic je spoluautorství odborníků praxe za jednotlivé organizace a odborníků žadatele. Předpokládá se zapojení alespoň 3- 4 spoluautorů u každé firmy a dvou spoluautorů u partnerské školy a minimálně tří spoluautorů žadatele, při tvorbě těchto učeb.materiálů, tj. celkem 19 osob.


5.Vytvoření nových pracovišť

V rámci tohoto projektu bude nutné dle dohodnutých organizačních opatření a pravidel zajistit při vstupu do firem nejen volný vstup žáků v doprovodu pověřených pracovníků na vyhrazená místa, ale pro žáky vyčlenit také příslušné místnosti k odložení svršků a převlečení do pracovních oděvů, sociální zařízení a případně místnost-učebnu, ve které budou jednak školeni a ze které budou vycházet do dalších pracovišť a provozů za získáním poznatků a dovedností. Vzhledem k trvání praxe až 8 hodin denně, zejména při provádění OP a při střídavé praxi třetích ročníků, bude nutné řešit i místnost pro jejich občerstvení a konzumaci jídel, případně řešení jejich obědů. Pro stáže 2.ročníků budou vytvořena nová pracoviště- učebny, které splní požadované potřeby. Jedno pracoviště vznikne v areálu průmysl. podniků komplexu Svit u zpracovatelského podniku (není partnerem tohoto projektu) jako pronájem těchto místností za účelem vykonávání praxí- studijních stáží a jeho dovybavení školním majetkem. Volba a vznik tohoto pracoviště je nanejvýše oprávněná z hlediska časové a místní dostupnosti k požadované činnosti, viz aktivita č.1, tj. poznávání modulárních technolog. celků. Druhá učebna vznikne ve škole a bude vybavena omezeným počtem výpočet. techniky pro potřeby žáků druhých, třetích a i čtvrtých ročníků tohoto oboru, zejména pro možnost studia informací k těmto praxím a vyhotovování řádných protokolů ke všem již popsaným činnostem. Učebna pro plné využití bude pochopitelně využita v rámci mezipředmětových vztahů i pro další výuku odborných předmětů. Vznik obou do 1.1.2011. Pro stáže a OP 3. a 4. ročníků vzniknou další pracoviště u partnerů na jejich provozech, včetně vymezení šaten a sociálního zařízení, a to bezplatně. Žáci navíc budou mít možnost využívat zřízených občerstvovacích automatů, bufetů a jídelen s objednáním obědů.


Partneři projektu

Barum Continental spol. s r.o, 
greiner packaging slušovice s.r.o.,
Zlín Precision s.r.o.,
D PLAST a.s.,
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
Střední průmyslová škola Otrokovice.

   
  


  • autor:
  • archív SPŠP - COP


You might also be interested 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary