• Home
  • Features
  • The circular economy is getting closer to companies in the border regions of Slovakia and Hungary, it is brought by the CircularRegions project

The circular economy is getting closer to companies in the border regions of Slovakia and Hungary, it is brought by the CircularRegions project

The circular economy is getting closer to companies in the border regions of Slovakia and Hungary, it is brought by the CircularRegions project

In order for the circular economy to become a common practice in every business, we must show entrepreneurs the way and guide them through the first steps to successful transformation. This project will design a service for companies that want to turn their business models into circular ones. This will increase efficiency for entrepreneurs, bring a more stable business and a competitive advantage.

Projekt vznikol ako reakcia na potrebu zvýšiť konkurencieschopnosť prihraničných regiónov Slovenska a Maďarska s cieľom aplikovať princípy cirkulárnej ekonomiky naprieč trhovými sektormi, ktoré majú najväčší dopad na kvalitu života a štruktúru HDP dotknutých oblastí. 

Hlavným cieľom projektu CircularRegions je nadviazať spoluprácu medzi organizáciami, ktoré sú členmi platforiem cirkulárnej ekonomiky, Hungarian Circular Economy Platform v Maďarsku a Circular Slovakia na Slovensku, s cieľom uľahčiť prechod malých a stredných podnikov (MSP) na cirkulárnu ekonomiku. 

“Problémy, ktoré má projekt ambíciu vyriešiť, sú nízky počet profesionálov v oblasti cirkulárnej ekonomiky a ich koncentrácia v hlavných mestách a zároveň to, že ekonomické aktivity spojené s cirkulárnou ekonomikou v oboch regiónoch majú zvyčajne nízku pridanú hodnotu”, povedal Andrej Špánik, vedúci partner projektu. 

Prevedieme podniky cestou transformácie na cirkulárnu ekonomiku 

Realizátori projektu začnú analýzou problémov a potrieb podnikov vo vybraných sektoroch. Vyberú vhodnú metodiku a nástroje, ktoré pretvárajú lineárne obchodné modely na cirkulárne. Pripravia metodiku tréningov, v ktorej vyškolia trénerov na cirkulárnu ekonomiku v cezhraničných regiónoch.

Prepoja podniky s vhodnými trénermi, ktorí podnikateľom pomôžu nájsť riešenia a odporúčania s cieľom uľahčiť implementáciu cirkulárnej ekonomiky do praxe. Projekt sa zameriava na štyri vybrané sektory v oblasti potravinárstva a obalového priemyslu, plastikárskeho priemyslu, stavebníctva a turizmu. Zástupcovia podnikov, združenia, neziskový sektor vrátane regionálnych politikov a potenciálnych adeptov na trénerov sa môžu do projektu zapojiť. 

„Na základe získaných informácií z mapovania trhu a aktuálne známych prekážok podnikateľov je najvyššou prioritou projektu hľadanie inovatívnych a udržateľných riešení na elimináciu odpadu a ďalšia popularizácia významu obehového hospodárstva“ povedal Bence Janek, partner projektu.

Projekt trvá od decembra 2020 do marca 2022.

Kontakt:

Andrej Špánik

spanik@sbagency.sk

  • autor:
  • Interreg


You might also be interested 

Article archive

Upcoming Events