• Home
 • Features
 • The automotive industry is strategic for Slovakia

The automotive industry is strategic for Slovakia

The automotive industry is strategic for Slovakia

This sector bears attributes for several years as a core, essential, supporting. Facts that we were able to summarize just shows exceptional position automobile industry, which even supported the scientific study of experts, led by prof. Ing. Nicholas Luptáčik, PhD. from the University of Economics in Bratislava.


Sumár údajov o automobilovom priemysle v EU

Do roku 2025 sa postavenie Európy významne zmení. To bude mať silný vplyv aj na SR.

* EU bude tvoriť už len 6.5 % svetovej populácie (Ázia až 2/3)
* Svetové ekonomické ťažisko sa presunie do Ázie, ktorá bude tvoriť až 30 % svetovej ekonomiky (EU – 20%)
* Obrovský tlak na prírodné zdroje
* Rast svetovej populácie o 1/5 – na cca. 8 mld.

EU výrobný sektor tvorí viac ako 20% európskeho HDP (SR 25%). Význam priemyslu v EU je oveľa väčší, než len uvedené čísla, pretože je srdcom inovácií, financuje viac ako 80% EU výdajov na VaV a tvorí viac ako 75% európskeho exportu.


Európsky automobilový priemysel

* Obrat (EU 27) – 840.5 mld.€ (čo je asi 7% HDP EU, SR ≈ 12%)
* Ročný rast odvetvia – 14.3%
* Ročný rast ziskovosti – 6.5% (prevádzkový zisk ku čistým tržbám)
* Priemerné investície do výskumu a vývoja – 4.9% (z čistých tržieb)
* Medziročný rast investícií do výskumu a vývoja – 16.2%
* 208 závodov na výrobu áut v 22 krajinách v Európe
* 12.9 mil. priamych, vysoko kvalifikovaných pracovných miest, čo tvorí asi 5.3% zamestnancov v EU
* Asi 130 mil. vyvolaných pracovných miest
* Pozitívna obchodná bilancia ≈ 92 mld. €
* Kľúčová hnacia sila znalostí a inovácií:
- Investície do VaV – viac ako 32.3 mld. €
- Najväčší investor do VaV v EU (cca. 25% celkových investícií do VaV)
- Líder – bezpečnosť a ekológia
- Ročne podáva viac ako 9500 patentov
* Výroba v EU - viac ako 16.2 mil. automobilov, nákladných áut, autobusov (asi 23.2% svetovej výroby). Vo svete sa celkom vyrába 84.1 mil. áut.
* Osobné automobily – vo svete asi 63.1 mil. ks, z toho v EU asi 14.6 mil. ks
* Export asi 6.6 mil. automobilov


Programy podpory rozvoja

* Nová európska priemyselná politika (Reindustrializácia EU)
* Akčný plán pre automobilový priemysle EU v r.2020 – dokument EC, vypracovaný skupinou CASRS 21. Má štyri piliere:

I. Investície do vyspelých (smart) technológií a financovanie inovácií
II. Silnejší vnútorný trh a inteligentná regulácia
III. Globálne trhy a medzinárodná harmonizácia predpisov o vozidlách
IV. Anticipácia prispôsobovania sa zmenám a zmierňovania sociálnych dopadov priemyselných zmien

Európska komisia vypracovala stratégiu ďalšieho rozvoja a podpory automobilového priemyslu do roku 2020, ktorá dostala pomenovanie CARS 2020. Tá rieši komplexne problematiku zaistenia budúcej konkurencieschopnosti európskych výrobcov automobilov a rozširovanie ich výskumných kapacít. Pre rozpracovanie a implementáciu strategických opatrení zriadila Európska komisia pracovnú skupinu pre CARS 2020, ktorej členom sa v lete tohto roku stala aj Slovenská republika.

Na zmeny v európskom automobilovom priemysel reagoval aj Zväz automobilového priemyslu SR, vypracovaním dlhodobej stratégie a praktických opatrení, ktoré zaistia ďalší rozvoj automobilového priemyslu a jeho trvalú udržateľnosť v SR. Prioritnou úlohou ZAP SR je zapojenie domácej výskumnej bázy do výskumných projektov automobilového priemyslu a naštartovanie mechanizmov, ktoré podporia výskum a vývoj aj u dodávateľov automobilového priemyslu v SR.

Jednou z oblastí, ktoré rieši CARS 2020, je aj dopad automobilov na životné prostredie, hlavne problematika emisií CO2. V tejto oblasti prijala komisia v posledných rokoch najprísnejšie predpisy. Súčasné rokovania CARS 2020 riešia návrhy na ďalšie, výrazné redukcie emisií, ktoré by si vyžiadali rozsiahle investície u výrobcov automobilov, čím môžu ohroziť ich konkurencieschopnosť a prirodzene aj zamestnanosť v tomto odvetví. Stanovisko SR v rokovaniach CARS 2020 je orientované hlavne do mohutnejšej podpory aplikovaného výskumu, vývoja a inovácií v automobilovom priemysle a do rýchleho uplatnenia inovácií a ich rozšírení u európskych automobilových výrobcov. Slovensko v rokovaniach zdôrazňuje tiež problematiku rozvoja ľudského kapitálu a prípravu mladých odborníkov pre potreby rozvoja automobilového priemyslu.


Význam automobilového priemyslu pre SR

Fakty roku 2012

Traja finálni výrobcovia automobilov (OEM) – VW Slovakia, KIA Slovakia, PSA.
Počet vyrobených automobilov - 926 555 ks
Prvé miesto vo svete – 171 automobilov na 100 obyvateľov
274 dodávateľov
Celkovo generovaná produkcia automobilového priemyslu – 29 689 mld. €
 - z toho produkcia generovaná u dodávateľov – 4 714 mld. €
 - indukovaná produkcia 3 868 mld. €
Ročná produktivita práce počítaná z pridanej hodnoty na zamestnanca – 74 546 €
Export automobilového priemyslu - 16.6 mld. € (26% exportu SR)
Import automobilového priemyslu – 11.8 mld. € (20% importu SR)
Čistý pozitívny príspevok ku obchodnej bilancii SR - 4.5 mld. €
Investície do výskumu a vývoja v odvetví dopravných prostriedkov (2011) - 29 mil.€ (6% celkových výdavkov SR na výskum a vývoj)

60 828 priamych zamestnancov
201 820 celkovo naviazaných pracovných miest
Jedno pracovné miesto vo výrobe automobilov generuje ďalších 6 pracovných miest v ekonomike SR.

Investície do inovácií a technológií v automobilovom priemysle v SR boli v posledných rokoch obrovské, no domáci podiel SR na ich realizácii bol veľmi nízky. SR obstaráva doma len cca. 6.5 % technologických dodávok. Čo znamená, že 93.5 % technológií sme doviezli zo zahraničia. Prácu tak získali zahraniční výskumníci, vývojári a výrobcovia.

Investície dvoch najvýznamnejších OEM výrobcov v SR (VW, KIA) v roku 2012 boli vo výške 473 mil. €. Uvedené investície umožnili ročný nárast produkcie vo výške 350 mil. €, nárast pridanej hodnoty vo výške 148 mil. € a nárast miezd vo výške 117 mil. €. Realizované investície priniesli tiež rast zamestnanosti o 5 026 nových pracovných miest, čo predstavuje investíciu do kapitálového vybavenia vo výške 94 110 € na jedno novo vytvorené pracovné miesto.

prof. Ing. Mikuláš Luptáčik, PhD., Národohospodárska fakulta, EU v Bratislave:


Štúdia o význame automobilového priemyslu pre SR.

V posledných rokoch si slovenský automobilový priemysel získal veľké uznanie aj v Európe, lebo aj v rokoch hospodárskej krízy si dokázal udržať svoj rast.

Výsledky štúdie ukazujú na obrovský význam automobilového priemyslu pre Slovensko. Vývoz automobiliek v hodnote 1 mil. € generuje produkciu na Slovensku v hodnote 1,54 mld. €, čo vyvoláva dopyt po zamestnancoch v iných odvetviach národného hospodárstva.“

V tomto odvetví priemyslu je zamestnaných priamo viac ako 60.000 zamestnancov, no priamo aj nepriamo sú naň naviazané pracovné miesta pre viac ako 200.000 ľudí. To predstavuje 9 % celkovej zamestnanosti na Slovensku. Jedno pracovné miesto v troch automobilkách generuje štyri pracovné miesta u svojich slovenských dodávateľov. Ďalšie pracovné miesta sú vytvárané pri výrobe spotrebných predmetov, ktoré si ľudia z takto vytvorených príjmov kupujú. V roku 2012 tvorili príjmy domácností generované automobilovým priemyslom takmer 4 mld. eur a viedli k podielu na spotrebe domácností v SR v hodnote takmer 10 %.

Dodávatelia

Takmer 80% subdodávateľov lokalizovaných na Slovensku sú väčšinou medzinárodné a nadnárodné spoločnosti. Našou úlohou je podporiť zabezpečenie slovenských lokálnych subdodávateľov, ktorí na jednej strane zaistia zníženie logistických nákladov, ale na druhej strane i stabilitu subdodávateľskej siete na Slovensku. Prof. Luptáčik uvádza vo svojej štúdii štruktúru dodávateľov, zobrazenú v obr.1.

 

Obr. 1 
   Obr. 1.: Hlavní dodávatelia do automobilového priemyslu 


Výsledky štúdie o význame automobilového priemyslu pre SR ukazujú aj ďalšie zaujímavé skutočnosti. Multiplikátor produkcie (vrátane dovozov) má pre motorové vozidlá hodnotu 3.82 a multiplikátor produkcie bez dovozov má hodnotu 1.54, čo ukazuje na obrovský nevyužitý potenciál dodávok, ktorý možno naštartovať v SR. Význam multiplikátora produkcie je nasledovný: 1 mil. € vývozu motorových vozidiel, vyvoláva produkciu domácich a dovezených statkov vo výške 3.82 mil. €, z čoho domáci výrobcovia tvoria len 1.54 mil. €. Rozdiel tvorí hodnotu 2.28 (takmer dvojnásobok dnešného výkonu domácich dodávateľov), alebo dovozy reprezentujú až 59.7% z výkonov automobilového priemyslu v SR.

Import automobilového priemyslu vo výške 11.8 mld. € ukazuje jasnú cestu, akou môže SR zvýšiť pozitívny príspevok automobilového priemyslu k svojej obchodnej bilancii a pomerne jednoduchou cestou tento príspevok zdvojnásobiť. Tou cestou je podpora domácich dodávateľov na ich ceste k dodávateľom typu Tier 1 a vytváranie podmienok pre zabezpečenie výskumu a vývoja u slovenských dodávateľov automobilového priemyslu.Finančné zdroje pre podporu výskumu a vývoja v SR

Plánovaný rozpočet SR na roky 2014 - 2020 počíta s ročným objemom financií na výskum a vývoj vo výške viac ako 350 mil. eur, čo bude v predmetnom období tvoriť sumárne asi 2.6 mld. €. SR získa v období 2014 - 2020 z EU - 14 mld. €, z toho asi 2.8 mld. € ide na podporu výskumu a vývoja. Teda celkovo bude mať SR v období 2014 až 2020 na výskum a vývoj ročné prostriedky vo výške takmer 1 mld. €.

Ďalšie zdroje môže získať SR z EU rámcového programu Horizon 2020, ktorý má rozpočet 84 mld. Eur, z toho cca. 6 mld. € ide na program „Doprava“, ďalšie zdroje idú na nové materiály a procesy (NMP) a informačné a komunikačné technológie (ICT), čo spoločne tvorí asi 10 mld. €. Slovensko platí v súčasnosti do EU cca. 700 mil. €, čerpá len približne 140 mil. €.Investície automobilových výrobcov do výskumu a vývoja

Európsky automobilový priemysel investuje ročne do výskumu a vývoja viac ako 32.3 mld. €. SR z týchto prostriedkov nezískala takmer nič.


Ročné investície OEM výrobcov a najvýznamnejších dodávateľov podnikajúcich v SR do výskumu a vývoja:
* VW Group - 7.2 mld. €
* PSA - 2.6 mld. €
* KIA Motors - 0.251 mld. € (Hyundai Motor – 1.39 mld. €)
* Siemens - 4.4 mld. €
* Robert Bosch - 4.24 mld. €
* Ford Motor - 4.1 mld. € (Ford Getrag)
* Cartepilar - 1.8 mld. €
* Continental - 1.7 mld. €
* Porsche - 1.05 mld. €
* Delphi - 0.93 mld. €
* Johnson Controls - 0.4 mld. €
* Hella - 0.37 mld. €Sumarizácia stavu vo výskume a vývoji pre automobilový priemysel

V súčasnosti je naša krajina, aj vďaka multinacionálnym korporáciám podnikajúcim na Slovensku, primerane integrovaná vo výrobných európskych sieťach. Naše produkty sú konkurencieschopné na globálnych trhoch. Avšak prepojenosť výskumnej základne SR na európsky výskumný priestor a európske výskumné siete je nedostatočná.

Naša veda a výskum sú umele izolované od priemyslu a nedokážu plne reagovať na jeho potreby. Slovensko potrebuje vo výskume príklady výnimočnosti, pilotné projekty, ktoré prinesú priemyslu rýchle výsledky a stanú sa tak motiváciou k ďalšiemu rastu úrovne našej vedy, k rozšíreniu spolupráce priemyslu a domácej výskumnej základne pre zvyšovanie inovačnej výkonnosti našej ekonomiky. Takéto úlohy by malo plniť Centrum strategického výskumu a inovácii pre automobilový priemysel, ktoré bude fungovať ako katalyzátor pri vytváraní Národného paktu pre inovácie a spojí individuálnych aktérov výskumu do strategickej, sieťovej štruktúry, so spoločnými inovačnými prioritami.

Centrum strategického výskumu a inovácii pre automobilový priemysel bude rozhodujúcim reprezentantom národnej výskumnej siete v rokovaní s vládou SR o raste podpory financovania materiálového, technologického a procesného výskumu pre potreby automobilového priemyslu. Zároveň vytvorí podmienky pre rozvoj priemyselného aplikovaného výskumu a inovácií s orientáciou na automobilový priemysel Slovenskej republiky a podporí rýchle uplatnenie výstupov výskumu a vývoja do praxe.


Odporúčané opatrenia

* Vypracovať komplexný materiál „Memorandum automobilového priemyslu SR“ – analýza toho, čo potrebuje automobilový priemysel pre zaistenie trvalej udržateľnosti v SR.
* Navrhnúť a realizovať systém podpory budovania dodávateľskej siete pre automobilový priemysel v SR, hlavne s orientáciou na podporu výskumu a vývoja lokálnych dodávateľov.
* Vypracovať stratégiu SR pre budovanie Centra strategického výskumu a inovácií pre automobilový priemysel.
* Vypracovať Národný rozvojový program pre podporu automobilového priemyslu do roku 2020 – ako Národný projekt.
* Vypracovať spoločnú komunikačnú stratégiu a realizovať ju plošne v SR – význam automobilového priemyslu pre SR.
* Vypracovanie súboru sektorových stratégií (ZAP SR ju vypracoval za oblasť automobilového priemyslu).
* Návrh na diferencovanú podporu high tech sektorov v SR (podľa ich podielu na tvorbe HDP, exporte).
* Vypracovanie projektového zámeru a Feasibility study pre Automotive Campus SK.Dokument vypracovali členovia Zväzu automobilového priemyslu:

prof. Ing. Milan Gregor, PhD., zo Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity, člen komisie pre Vedu a výskum
Ing. Jaroslav Holeček, prezident ZAP SR
Ing. Ján Pribula, riaditeľ sekretariátu ZAP SR
Doc. Ing. Štefan Rosina, MBA, PhD., výkonný viceprezident ZAP SR

 • autor:
 • Zväz automobilového priemyslu SR


  You might also be interested   

  Latest Classifieds

  Upcoming Events

  Branch Dictionary