Project meeting AUTOCLUSTERS

Project meeting AUTOCLUSTERS

Project team members AUTOCLUSTERS the end of last year attended the 5th meeting of project partners, aimed at creating and building the first cooperative and innovative network for the automotive industry in South East Europe.

Na podujatí, ktoré zorganizovala Technická univerzita „Gheorghe Asachi“ v Iasi v Rumunsku sa okrem slovenských zástupcov zúčastnili aj predstavitelia organizácií z Talianska, Maďarska, Bulharska, Chorvátska, Srbska, Slovinska a Rumunska.
Počas stretnutia boli prezentované doterajšie výsledky projektu, súčasný stav riešených úloh a plány na rok 2011. Na stretnutí členovia nášho tímu predstavili tzv. „small innovative pilot project“, ktorý je riešený v rámci pracovného balíka WP6 v projekte AUTOCLUSTERS. Uvedený „small project“ (alebo subprojekt) je zameraný na analýzu infraštruktúry pre elektrické vozidlá v regióne Juhovýchodnej Európy s cieľom zmapovať a identifikovať doterajší potenciál krajín/regiónov projektových partnerov z hľadiska technickej a fyzickej infraštruktúry pre elektrické vozidlá a z hľadiska výskumno-vývojovej infraštruktúry pre elektrické vozidlá.

Úlohou subprojektu je pripraviť odporúčania a podklady na budovanie a vývoj infraštruktúry pre elektrické vozidlá na regionálnej alebo národnej úrovni krajín jednotlivých projektových partnerov. Ďalšou myšlienkou projektu je vytvárať kooperáciu s krajinami západnej Európy, čím sa umožní rozvoj výskumno-vývojových a inovačných kapacít, a zároveň sa zvýši povedomie u spotrebiteľov o dôležitosti ekologických automobilov. Vladimír Švač v tejto súvislosti uviedol, že subprojekt vytvára základné predpoklady a inšpirácie pre ďalšie projektové iniciatívy trnavského automobilového klastra, najmä v 7. rámcovom programe EU.

A1 
  

Automobilový klaster – západné Slovensko so sídlom v Trnave je lídrom celého medzinárodného projektu, ktorého jednou z hlavných myšlienok je vytvárať prepojenia a úzku spoluprácu (networking) so zahraničnými partnermi v oblasti výskumu, vývoja a inovácií v automobilovom priemysle s dôrazom na rozvoj a budovanie inovačných kapacít.

S1E1 
  

Viac o projekte AUTOCLUSTERS nájdete na webovej stránke projektu: www.autoclusters.eu

 • autor:
 • www.autoklaster.sk


  You might also be interested   

  Latest Classifieds

  Upcoming Events

  Branch Dictionary