• Home
  • Features
  • Opening Laboratory of security research at STU in Bratislava

Opening Laboratory of security research at STU in Bratislava

Opening Laboratory of security research at STU in Bratislava

Faculty of Chemical and Food Technology is involved in interesting projects under the Structural Funds - Security Research Centre of Excellence. The bearer of the project is Academy Police Corps and Principal Investigator for our faculty is doc. Ing. Štibrányi L., MD .. The center is focused on research into safety and security companies within the research no. 23 - Security services, with the main emphasis on the protection of the population against terrorism, the use of narcotic drugs, psychotropic, narcotic drugs and prohibited substances and their precursors, as well as research on protection of documents and valuables against counterfeiting and development resources to work on the crime scene , with an emphasis on increasing the sensitivity of methods to identify and track people.

Špecifické ciele projektu sú komplexný výskum a vývoj v oblasti detekcie, identifikácie zakázaných a potenciálnych návykových omamných látok, ich prekurzorov a iných zneužívaných zlúčenín, výskum a vývoj nových techník v oblasti ochranných prvkov. Kolektív pracovníkov na FCHPT sa venuje výskumu a vývoju nových techník zisťovania a analýzu energetických látok v súvislosti s možnými teroristickými útokmi a výskumu a vývoju nových techník v oblasti identifikácie a detekcie stôp a osôb. 

V apríli tohto roku sa na FCHPT uskutočnilo za prítomnosti rektora STU, prof. Redhammera, dekana FCHPT, prof. Šajbidora a všetkých prodekanov fakulty slávnostné otvorenie laboratória bezpečnostného výskumu, ktoré bolo zriadené z prostriedkov projektu. Ako informoval prítomných doc. Štibrányi, vytvorenie laboratória neprebehlo bez komplikácií o čom svedčí aj fakt, že úspešnému verejnému obstarávaniu prístrojov laboratória predchádzali neúspešné, ktoré trvali skoro tri roky. Prístrojové vybavenie umožní výskum v oblasti bezpečnosti, ako je napr. identifikácia výbušnín na základe povýbuchových splodín, identifikácia drog v rôznych zmesiach a výskum v oblasti prístrojovej analýzy pachových stôp.

Pán rektor vo svojom príhovore zaželal pracovníkom laboratória úspech vo výskume v tomto zaujímavom odbore a vyjadril presvedčenie, že tento odbor by bol určite zaujímavý aj pre študentov. Pán dekan poďakoval doc. Štibrányimu za jeho osobný vklad do budovania laboratória pričom zdôraznil, že úspech tohto laboratória do veľkej miery závisí od úzkej spolupráce s Akadémiou policajného zboru a druhým partnerom projektu Kriminalistickým ústavom policajného zboru Ministerstva vnútra SR.

www.fchpt.stuba.sk

  • autor:
  • M. Hutňan, foto: R. Hergovits

PicturesYou might also be interested 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary