• Home
 • Features
 • NATUR-PACK 21 th Conference on Packaging Waste and Sustainability Forum 2014 - Part 3

NATUR-PACK 21 th Conference on Packaging Waste and Sustainability Forum 2014 - Part 3

NATUR-PACK 21 th Conference on Packaging Waste and Sustainability Forum 2014 - Part 3

In the third part of the conference Packaging Waste and Sustainability Forum 2014 will focus on the perspective and experience tzv.povinných persons, companies that fall under the application of extended producer responsibility (EPR). Since EPR application varies across countries, multinational companies such as systemic problem arises and functionally EPR set in their societies.

Coca-Cola Hellenic

Postrehy z pohľadu povinnej osoby v rámci aplikácie EPR poskytla Sabine Strnad z Coca-Cola Hellenic. Ako jeden z najväčších problémov vnímajú prístup štátov k plneniu stanovených recyklačných cieľov, ktoré krajina oficiálne spĺňa, ale nie vždy správnymi cestami (napríklad PET fľaše nepochádzajú zo separovaného zberu, ale sú zbierané zo skládok odpadov, ciele pre recykláciu sú plnené nie zo spotrebiteľských ale z priemyselných obalov). Základnými požiadavkami pre zabezpečenie fungujúceho systému a rovnakých podmienok na trhu by malo byť uvádzanie skutočných nákladov pre jednotlivé obalové materiály, nedotovanie jedného obalového materiálu iným, transparentnosť, rovnaké podmienky pre všetkých hráčov, neziskový princíp, či spolupráca s obcami. Čo je potrebné teda urobiť? Zabezpečiť efektívnu implementáciu európskej legislatívy v členských štátoch, vytvoriť jasné definície, definovať práva a povinností clearingového centra, obcí a priemyslu, stanoviť minimálne požiadavky pre organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV), či posilniť separovaný zber z domácností, čo zabezpečí rovnaké podmienky na trhu pre všetkých účastníkov.

THE CARLSBERG GROUP             

O tom, ako si spoločnosť Carlsberg počína s EPR informoval senior CSR manager, Simon Hoffmeyer Boas. V spoločnosti má na starosti program udržateľnosti obalov, založený na 4R – Reduse, Reuse, Recycle, Rethink, s využitím conceptu „Cradle-to-Cradle“ – materiály sú navrhované tak, aby z nich nevznikal odpad alebo boli hneď využité na opätovné použitie alebo recykláciu. Do programu sú zapojení dodávatelia, spotrebitelia i partneri spoločnosti. Výsledkom programu je znížená závislosť na prírodných zdrojoch, informovanie a zapojenie spotrebiteľov, inovácie v technológiách.

IKEA     

Monica Mireles Serrano sa zamerala na prístup spoločnosti IKEA nie len v dosahovaní cieľov stanovených EK, ale vo väčšom merítku na ochranu životného prostredia a efektívneho využívania zdrojov. IKEA presadzuje svoju stratégiu „People & Planet Positive“, v ktorej sa snaží inšpirovať svojich zákazníkov k viac udržateľnému životu využívaním ich produktov založených na princípe udržateľnosti, investuje do energetického sektora, aby sa stali menej závislými na primárnych zdrojoch energie a neustále vytvára priaznivejšie prostredie pre svojich zamestnancov. IKEA pravidelne vylepšuje svoju logistiku so zameraním sa na „ploché“ obaly, čím je podmienená skladateľnosť ich produktov. Pri obaloch uplatňujú filozofiu „tak málo/tak priaznivé pre ŽP/tak praktické pre zamestnancov aj zákazníkov, ako sa len dá“. Uprednostňujú obaly z jedného materiálu, jednak pre uľahčenie recyklácie a jednak pre zjednodušenie ich evidencie. Určite ste si všimli, že drevené palety nahradili papierovými a v súčasnosti sa venujú výskumu nahradenia polystyrénu obalovým materiálom založeným na princípe húb. Aj podľa nich je dôležitá harmonizácia definícii a výkazníctva, transparentnosť v poplatkoch či investovanie do spracovateľských kapacít v každom členskom štáte.

Marks & Spencer           

Plán A spoločnosti Marks & Spencer predstavil Andrew Speck, Commercial and Environmental Packaging Manager. Plán A pozostáva z opatrení na redukciu množstva použitých obalov, na zvýšenie používania recyklovateľných obalov či informovaní spotrebiteľa. Len zmenou typu obalu bola spoločnosť schopná znížiť spotrebu obalov o 25 %, 91 % používaných obalov je vhodných na recykláciu, ťažko recyklovateľný polystyrén nahradili papierovými obalmi, plastové obaly nenahradzujú sklenenými, ale hľadajú udržateľné riešenia pre jednotlivé obalové materiály, v rámci svojich obchodov používajú približne 70 % opakovane použiteľných obalov. Niekto by mohol namietať, že ich produkty obsahujú viac obalového materiálu ako je potrebné. Avšak Marks & Spencer ide aj cestou predchádzania vzniku odpadu z potravín, a na základe podrobných analýz  starostlivo vyberajú obal pre jednotlivé výrobky. Aby ich výrobky ostali dlhšie čerstvé aj u zákazníka, pripravili pre nich schému ako skladovať dané produkty, aby si svoju kvalitu zachovali čo najdlhšie. Okrem svojho hlavného zamerania podporujú aj udržateľnosť lesov či realizujú aktivity v rozvojových krajinách.

Aj na príklade týchto spoločností je možné vidieť ochotu a snahu ísť nad rámec stanovených povinností legislatívou a podporovať ochranu a zachovanie životného prostredia. EPR sa dá považovať za prvý povinný krok, od ktorého sa viacerí odrazili a nechali sa inšpirovať ako môžu negatívne dopady svojej činnosti zmierniť podporou udržateľnosti či už z environmentálneho alebo ekonomického hľadiska.

Konferencia Packaging Waste and Sustainability Forum poskytla veľa užitočných informácii a námetov pre aplikáciu EPR, s možnosťou porovnania a poučenia sa od druhých, či už členských štátov alebo spoločnosti samotných. Veríme, že aj budúci ročník bude mať také dobré zastúpenie aj účasť, ako tomu bolo tento rok.

CarlsbergHellenic IKEA MARKS & SPENCER
 • autor:
 • Mgr. Alexandra Grgulová, NATUR-PACK, a.s.


  You might also be interested   

  Latest Classifieds

  Upcoming Events

  Branch Dictionary