• Home
  • Features
  • International Engineering Fair 2010 in Nitra, invitation and list of exhibitors.

International Engineering Fair 2010 in Nitra, invitation and list of exhibitors.

International Engineering Fair 2010 in Nitra, invitation and list of exhibitors.

17th International Engineering Fair held at the exhibition in Nitra Agrokomplex from 25 to 28 5th 2010th Medzinárodnosti meets the criteria set by the Union of international trade fairs worldwide, based in Paris. It can include not only the most significant events this fair Slovak, but also become established in the calendar of fairs in Central and Eastern Europe.

Produktové členenie veľtrhu
Veľtrh je koncipovaný do 23 základných produktových skupín. Najdôležitejšie z nich sa rozšírili do samostatných výstav. Sú to EUROWELDING - 16. ročník medzinárodnej výstavy zvárania a technológií pre zváranie, CAST-EX - 16. ročník medzinárodnej výstavy zlievania, hutníctva, a metalurgie, CHEMPLAST - 14. ročník medzinárodnej výstavy plastov a chémie pre strojárstvo a EMA - 10. ročník medzinárodnej výstavy elektrotechniky, merania, automatizácie a regulácie. 
Účasť viac ako 450 vystavovateľov a spoluvystavovateľov, ktorí zastupujú ďalších 200 firiem zo SR, ČR, Belgicka, Nemecka, Rakúska, Poľska, Švajčiarska, Švédska, Španielska, Fínska, Dánska, USA, Slovinska, Talianska, Francúzska, Indie, Japonska, Taiwanu, Izraelu, Kórejskej republiky a Číny, je pre organizátorov vyjadrením veľkej dôvery. Predstavia sa v 10 pavilónoch a na vonkajšej výstavnej ploche na celkovej výstavnej ploche viac ako 23 000 m2. 

Cielená komunikácia pre odborníkov
Podľa manažéra projektu Ing. Jenisa, sa každý účastník veľtrhu stane aj v tomto roku súčasťou cieleného a koncentrovaného diania v jednom z najvýznamnejších odvetví národného hospodárstva, ktoré sa nitrianske výstavisko usiluje rozvíjať už takmer                    17 rokov.  Uvedené podujatia tvoria dočasné mikrotrhy, ktorých úlohou je oživiť aktuálny dopyt. Strojárstvo má v SR tradičné zázemie. Napriek situácii na reálnom trhu, v ktorej sa toto odvetvie dnes nachádza, je jedným z dôležitých cieľov pomôcť posilniť postavenie účastníkov veľtrhu v domácej i medzinárodnej súťaži. 
Podiel domácich a zahraničných firiem sa medziročne zásadne nezmenil. Za posledné 3 roky slovenské firmy predstavujú približne 60%-ný podiel na celkovom počte vystavovateľov a zahraničné subjekty tvoria asi 40 %. 
Odborníci a špecialisti, ktorých podiel na návštevníkoch predstavuje takmer 70%, majú v Nitre možnosť konfrontovať svoje skúsenosti, názory a výrobcovia porovnávať výsledky vlastného vývoja, ktoré premietli do vystavovaných exponátov. 
Práve vzájomná konfrontácia pomáha výrobcom pri poznávaní vlastnej konkurencieschopnosti. Veľtrh podporili aj odborní partneri - Ministerstvo hospodárstva SR, Zväz strojárskeho priemyslu SR, Bratislava, Slovenská zváračská spoločnosť a ďalší. 

Podpora inovácií a sprievodné akcie
„Počas veľtrhu budú na výstavisku udelené ocenenia „Inovatívny produkt roka 2009“. Túto súťaž vyhlásilo Ministerstvo hospodárstva SR, ktoré ju organizuje spolu s agentúrou SIEA, s cieľom povzbudiť podnikateľské subjekty a fyzické osoby k inovatívnym aktivitám. Pripravili sme tiež súťaž o cenu veľtrhu, v rámci ktorej bude ocenených dovedna                        6 exponátov a jedna expozícia. Z uvedených bude jeden víťazný exponát z výstavy EMA, ďalšie dva z výstavy Chemplast a Eurowelding, hovorí Ing. Jenis“. 
V súťaži o najlepší strojársky výrobok roka, ktorú vyhlasuje Zväz strojárskeho priemyslu SR, budú ocenené 3 výrobky. Samostatnú cenu udelí aj časopis Strojárstvo / Strojírenství. Všetky súťaže budú slávnostne vyhodnotené na spoločenskom stretnutí vystavovateľov 25. mája. Pre odborníkov sa pripravuje medzinárodná vedecká konferencia "Nové trendy v konštruovaní a v tvorbe technickej dokumentácie 2010" dňa 27. 5. v posluchárni CH SPU v Nitre, 15. medzinárodná vedecká konferencia "Kvalita a spôsobilosť technických systémov" dňa 25. 5. v Agroinštitúte Nitra a 14. ročník celoštátnej konferencie pre pracovníkov v elektrotechnických odboroch " ELEKTRON 2010" dňa 26. 5. v Agroinštitúte Nitra. Agentúra SARIO pripravuje "Medzinárodný strojársky kooperačný deň - Engineering 2010" dňa 27. 5. 2010 v pavilóne F v areáli Agrokomplexu.  Prebehne aj valná hromada Slovenskej zváračskej spoločnosti i viaceré firemné prezentácie v kongresových priestoroch v pavilóne K, kde sa odprezentuje firma U. S. Steel Košice v dňoch 25.- 27. 5. a Pramet Slovakia, s.r.o. Žilina dňa 26. 5., Bystronic Czech Republic, s.r.o. v dňoch 25. - 28.5. 2010 a Technická inšpekcia, a.s. 25.5. a 27.5. 2010.

Trendy v odvetví strojárstva 
V súčasnosti sa v tejto oblasti kladie dôraz na integrovaný prístup v oblastiach energetickej, environmentálnej a priemyselnej politiky za účelom synergie ich cieľov, nasmerovaných do trvalo udržateľného rozvoja prostredníctvom podpory inovácií procesov a postupov, zameraných na rast podielu pridanej hodnoty voči spotrebe materiálov a energií.  Ide o zabezpečenie rozvoja pri znižovaní nepriaznivých environmentálnych dopadov, súvisiacich so znižovaním surovinovej a energetickej náročnosti výroby. K trvalo udržateľnému rozvoju prispieva i podpora výrobkových inovácií, ktoré budú zamerané na bezpečnejšie produkty pri zachovaní optimálneho životného cyklu produktov.

Trendy v strojárstve možno stručne sústrediť do:
-oblasti automatizácie a informatiky v strojárstve pri značnej elektronizácii strojárskej produkcie s trendmi miniaturizácie, zlučovania funkcií, resp. výroby multifunkčných zariadení, 
-oblasti techniky ochrany životného prostredia z dôvodu orientácie sa na ekologizáciu celej spoločnosti, využívania nových zdrojov energií, náhradu existujúcich zdrojov a technológií zaťažujúcich životné prostredie,
-presunu kapacít orientovaných na zabezpečenie celého komplexu služieb pre oblasť voľného času (od dopravy cez zariadenia na získavanie informácií v reálnom čase, vrátane zabezpečenia celého spektra služieb),
-stierania rozdielov medzi jednotlivými odvetviami tak, ako ich vnímame v dnešnej podobe, napr. strojárstvo a elektrotechnika,
-využívania nových materiálov následne vyžadujúcich nové výrobné technológie a technologické výrobné zariadenia.

Vývoj priemyslu a odvetvia strojárstva v SR

Globálna kríza zaznamenala rozsiahle negatívne dopady na ekonomiky jednotlivých krajín. Slovenská ekonomika pre svoju otvorenosť je veľmi citlivá práve na vývoj v najrozvinutejších krajinách, predovšetkým v rámci EÚ, kam smeruje podstatná časť slovenského exportu. 
Ekonomika SR klesla reálne v prvom až treťom štvrťroku 2009 o 5,3%, čo predstavuje výrazný prepad oproti rovnakému obdobiu roku 2008 (rast 7,8%) a aj celému roku 2008    (rast 6,4%). Vývoj odráža vplyv hospodárskej krízy, ktorá priniesla značné oslabenie zahraničného dopytu, čo spôsobilo pretrvávajúci pokles dynamiky slovenského exportu, priemyselnej výroby, trhu práce a celkového domáceho dopytu. Spomalenie potenciálneho rastu sa prejavilo na ekonomickom vývoji, ktorý sa nachádza hlboko pod svojou potenciálnou úrovňou. Avšak slovenská ekonomika vykazuje lepšie medzikvartálne výsledky ako napríklad krajiny v rámci OECD. 
Podľa dopytovej štruktúry ekonomiky bol v medziročnom porovnaní pokles v prvom až treťom štvrťroku 2009 spôsobený poklesom domáceho aj zahraničného dopytu. Reálne klesla každá zložka HDP okrem konečnej spotreby vlády (rast o 2,5%). Konečná spotreba domácností klesla o 0,2%. To bolo spôsobené zhoršením podmienok na trhu práce ako aj poklesom spotrebiteľskej dôvery začiatkom roka. V druhom štvrťroku  domáca spotreba zaznamenala medziročný rast o 0,5%, avšak v treťom štvrťroku opäť poklesla o -0,3%. Bilancia zahraničného obchodu za prvý až tretí štvrťrok (v bežných cenách) bola kladná a lepšia ako v rovnakom období roku 2008, k čomu prispelo kladné saldo zahraničného obchodu v druhom a treťom štvrťroku.
Z hľadiska odvetvovej štruktúry najviac k poklesu HDP v prvých troch štvrťrokoch roku 2009 prispeli exportne orientované odvetvia, ktoré doteraz generovali vysoký rast. Ide predovšetkým o výrobu dopravných prostriedkov, strojov a elektrických zariadení. V novembri 2009 však priemyselná výroba dosiahla prvýkrát od októbra 2008 medziročný rast na úrovni 1,04 %, čo však bolo do istej miery spôsobené aj nižšou  porovnávacou základňou, v decembri 2009 to už bol rast na úrovni 11,9 %.  Najrýchlejšie rástli práve výroba dopravných prostriedkov, výroba strojov, ako aj  výroba elektrických zariadení. Za prvých jedenásť mesiacov roku 2009 poklesla o 15,8 %. V roku 2009 priemyselná produkcia oproti rovnakému obdobiu minulého roka poklesla o 14,59 %. Hrubý domáci produkt rástol medzikvartálne vyjadrený v mil. Eur postupne – prvý štvrťrok dosiahol hodnotu 14 448,9 mil. eur, druhý štvrťrok mierne rástol na hodnotu 15 770,2 mil. Eur a hodnota HDP v treťom štvrťroku sa dostala na hodnotu 17 035,3 mil. Eur. Vláda SR na vznik finančnej krízy reagovala prijatím súboru protikrízových opatrení, ktoré boli smerované do oblasti makroekonomiky, fiškálnej a rozpočtovej politiky, do jednotlivých štrukturálnych politík a oblasti podnikateľského prostredia. Aj v súčasnosti svoju aktivitu smeruje najmä na plnenie tých opatrení, ktoré sú zamerané na okamžité zvýšenie agregátneho dopytu a tým aj na oživenie spotreby  a výroby. K takýmto opatreniam patrí najmä zrýchlenie čerpania fondov EÚ, výstavba  3. a 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce a realizácia veľkých investičných zámerov (PPP projekty). Súbežne sa vytvoril priestor na realizáciu opatrení v oblasti zamestnanosti a aktívnej politiky trhu práce. Do tejto oblasti bola smerovaná podstatná časť vyčlenených finančných zdrojov na protikrízové opatrenia. 
Opatrenia na zmiernenie dopadov globálnej ekonomickej krízy, prijaté vládou Slovenskej republiky splnili a naďalej plnia svoj hlavný cieľ, čiastočnú elimináciu negatívnych dopadov globálnej krízy na Slovensko. Opatrenia sú porovnateľné s opatreniami prijímanými v iných členských štátoch EÚ a taktiež sú v súlade s Plánom hospodárskej obnovy Európy. Súčasný vývoj naznačuje, že nie je už vhodné pripravovať ďalšie opatrenia v súvislosti so zmiernením dopadov globálnej ekonomickej krízy, ale je potrebné podporovať prijaté opatrenia, ktoré sa v praxi osvedčili ako najúčinnejšie.
Pokles vonkajšieho dopytu sa odrazil na vývoji zahraničného obchodu. Zníženie objemu exportu tovarov bolo zaznamenané už v poslednom štvrťroku 2008, pričom za dvanásť mesiacov roka 2009 zaznamenal objem exportu pokles na úrovni 19,9 %. Najvýraznejšie prepady zaznamenala oblasť automobilového a hutníckeho priemyslu. Saldo obchodnej bilancie bolo po dvanástich mesiacoch roka 2009 aktívne vo výške 1 257,0 mil. Eur, čo bolo spôsobené rýchlejším poklesom dovozov v porovnaní s vývozmi. Za zlepšením salda bol nižší dovoz priemyselných dodávok a príslušenstva dopravných zariadení. V prvých desiatich mesiacoch roku 2009 prišlo k medziročnému zlepšeniu salda bežného účtu platobnej bilancie o 1987,4 mil. Eur, pričom dosiahnutý deficit bol vo výške 1 298,3 mil. Eur. Zlepšenie salda bolo spôsobené predovšetkým pozitívnym vývojom na strane bilancie tovarov.
Z pohľadu predpokladaného hospodárskeho vývoja Medzinárodný menový fond predpovedá Slovensku najvyšší rast HDP v rámci eurozóny (3,7 %). Očakávania v podobnom duchu – teda najvyšší rast slovenskej ekonomiky v tomto roku v rámci eurozóny predpokladá tiež Európska komisia (1,9%), OECD (2 %). Najnovší odhad EBRD (Európska banka pre obnovu a rozvoj v Londýne) predpokladá dokonca 2,8 percentný rast. Týmto predpokladom  odpovedá aj výsledok prieskumu Európskej komisie, v rámci ktorého ešte v  septembri 2009 Slovensko bolo jedinou z krajín EÚ, kde len jedno percento zahraničných investorov uviedlo, že plánuje odísť z krajiny v čase aktuálnych nepriaznivých následkov globálnej hospodárskej krízy. V ostatných členských štátoch EÚ sa tento priemer pohyboval na úrovni 5 %. S výraznejším oživením ekonomiky sa ráta v druhej polovici roka 2010 a najmä v roku 2011. Je potrebné si uvedomiť, že ekonomika sa bude len postupne zotavovať z hospodárskej krízy. Údaje o vývoji svetového hospodárstva za tretí štvrťrok 2009 naznačujú očakávaný obrat vo vývoji hospodárskeho cyklu. Poukazujú taktiež aj na krehkosť oživenia a na vysokú nezamestnanosť, ktorá sa neznižuje ani po stabilizácií finančných trhov a ekonomík. V globálnom meradle, riešenie sa preto hľadá v inštitucionálnych reformách, zvýraznení postavenia Číny, Indie, Brazílie v svetovom hospodárstve, ale hlavne v zrýchlení prechodu k znalostnej ekonomike, energetickej bezpečnosti a v spoločnom európskom prístupe k riešeniu vzniknutých problémov. 

  • autor:
  • AGROKOMPLEX - VÝSTAVNÍCTVO NITRA, štátny podnik

DownloadsYou might also be interested 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary