• Home
 • Features
 • European projects to support research and innovation

European projects to support research and innovation

European projects to support research and innovation

For the period 2014 - 2020 prepared the European Commission (EC) already the Eighth Framework Programme to support research and development called Horizont 2020. Significant new elements are, in addition to the new name, and affiliation and support innovation and deployment of new technologies within a single program.

Z celkového rozpočtu takmer 80 miliárd euro je podstatná časť vyčlenená pre účasť priemyslu a špecificky malých a stredných podnikov (MSP).

Keďže Slovenská republika stále viac prispieva ako získava z rámcových programov EÚ, je potrebná aj vyššia miera zapojenia slovenských organizácií a najmä priemyselných hráčov – malých i veľkých firiem – do prípravy návrhov projektov.

Podobne ako v predchádzajúcich rámcových programoch môžu priemyselné firmy získať podporu výskumu, vývoja a inovácií prostredníctvom spoločných projektov. V rámci medzinárodných konzorcií sa môžu zúčastniť na riešení vopred vymedzených problémov, ktoré Európska komisia publikuje v rámci otvorených výziev, zadefinovaných na dvojročné obdobie v pracovnom programe príslušných tematických oblastí.

Vzhľadom na multidisciplinaritu automobilového priemyslu je dôležité sledovať viaceré témy – informačné a komunikačné technológie, nové materiály, výrobné procesy, doprava či energetika.

Úplne novým typom podpory je v európskych programoch tzv. Nástroj pre MSP (SME Instrument), ktorým EK nadviazala na úspech schémy SBIR, fungujúcej v USA a niektorých ďalších krajinách už od 80. rokov. V rámci nej môžu jednotlivé MSP, teda bez potreby vytvárania konzorcií, žiadať o podporu nasadenia ich inovačných riešení (nový produkt, služba, technológia či proces). V prvej fáze môže firma získať paušál až 50-tisíc eur na technické a komerčné overenie realizovateľnosti novej myšlienky a prípravu detailného podnikateľského plánu. V ďalšej fáze môže požiadať o príspevok 0,5 až 2,5 milióna eur na dokončenie vývoja, prípravu prototypov, testovanie, validácie, skúšky až po pilotné prevádzky tak, aby na konci tejto fázy bolo riešenie pripravené na uvedenie na trh. Tretia fáza, ktorá nie je financovaná prostredníctvom grantu, umožňuje získať špeciálne úverové a investičné zdroje na podporu komercializácie nového riešenia na európskom alebo globálnom trhu. Nástroj pre MSP je relatívne otvorený z hľadiska šírky podporených tém, s ktorými prichádzajú samé firmy a počas trvania programu podporí niekoľko tisíc európskych firiem sumou približne 3 mld. eur.

Ivan Filus


Ďalšou formou inovačných projektov v programe Horizont 2020 je tzv. Rýchla cesta k inováciám (Fast Track to Innovation), ktorá v rámci pilotnej schémy, ktorá bude spustená v roku 2015, podporí inovačné aktivity blízko trhu bez obmedzenia témy. Návrhy sa očakávajú od konzorcií akademických i priemyselných organizácií, ktorým môže EK poskytnúť financovanie na skrátenie doby nasadenia inovácie na trh. Ročný rozpočet 100 mil. eur podporí približne 50 projektov.

S neprojektovou možnosťou podpory prichádza EK aj prostredníctvom finančných nástrojov, kde cez lokálnych multiplikátorov (banky a investori) umožní firmám získať zvýhodnené úvery alebo investície aj pre oblasť výskumu alebo inovácií, ktoré zväčša komerčne poskytované úvery nepodporujú. Na využitie týchto nástrojov sa predpokladajú špecifické zmluvy medzi Európskym investičným fondom a multiplikátormi, podobne ako v súčasnosti rieši iniciatíva JEREMIE alebo program CIP.

Z programu Horizont 2020 v kombinácii s národným spolufinancovaním čerpá aj program Eurostars, ktorý financuje výskum a vývoj realizovaný v partnerstve minimálne dvoch európskych MSP.

Program Eurostars umožňuje financovať projekty bez tematického obmedzenia, avšak vzhľadom na obmedzený národný rozpočet, je možné podporiť iba 2-3 slovenské firmy ročne.

Na Slovensku môžu firmy získať priamu bezplatnú informačnú a konzultačnú podporu prostredníctvom siete Národných kontaktných osôb pre každú tematickú prioritu programu Horizont 2020. Táto podpora je realizovaná s finančnou podporou MŠVVaŠ SR v rámci Centra vedecko-technických informácií SR (h2020.cvtisr.sk). Pomoc s hľadaním partnerov, rozvojom inovačného manažmentu či medzinárodnej spolupráce môžu firmy tiež bezplatne získať od zastúpenia Enterprise Europe Network na Slovensku (www.een.sk).

 • autor:
 • Ivan Filus, Národný kontaktný bod programu Horizont 2020 pre Inovácie v MSP a Prístup k financiám, BIC Bratislava, Enterprise Europe Network


  You might also be interested   

  Latest Classifieds

  Upcoming Events

  Branch Dictionary