• Home
  • Features
  • Electronic cycle counter CVE monitor - more than just a calculator

Electronic cycle counter CVE monitor - more than just a calculator

Electronic cycle counter CVE monitor - more than just a calculator

New generation electronic counter CVE molds for plastics and light metals allows to monitor not only the total number of cycles of the instrument but also the total average cycle time, average time last cycle, the percentage activity and percentage of recent activity. OnDemand Software is an integral part of the supply of electronic counters and leading projects gives new possibilities for monitoring of molds and injection molding process and the quality of maintenance. It is not a separate counter, but a complex counter CVE properties and analytical software OnDemand.

K čemu je to dobré a proč je tato koncepce přelomová?
Základní otázka pro uživatele je, zda znají níže popsané problémy a jak tyto otázky řeší.
• Díly byly schváleny v sériové výrobě při parametrech cyklu – proč byly dodány zmetky? Kde vznikla chyba?
• Příliš mnoho nočních telekonferencí kvůli problémům s formou.
• Zjistili jsme příliš pozdě, že dodavatel není schopen splnit požadovanou poptávku.
• Než vejde kontrola do dveří lisovny, dojde ke zpomalení cyklových časů na schválené hodnoty.
• Z počátku výroby není problém s výrobou, ale nakonec je nutno dodavatele honit, aby splnil požadavky
• Kde je technická dokumentace formy? Předali nám formu BEZ dokumentace.

Další odvozené otázky, které navazují na výše uvedené základní problémy, jsou následující. Už nechcete řešit otázky výpadků výroby a problémů s výlisky a formou ex-post. Máte instalována mechanická počitadla cyklů a občas kontrolujete záznamy o údržbě a počtu cyklů na formě. Lze předvídat problémy formy? Jak kontrolovat v automatickém cyklu formu, kvalitu výlisků a zajistit prevenci? Odpovídá průměrný cyklový čas času schválenému? Jaká je zmetkovitost výroby? Kde je technická dokumentace formy? Byla součástí dodávky i technická a materiálová dokumentace? Jaké parametry vstřikování byly schváleny? Jaké jsou tedy výstupy počitadla CVe a jak s nimi pracovat? Primární výstupy z elektronického počitadla jsou tedy tyto:

 

Výstupy z elektronického počítadla 
  

CVe tedy umožňuje hlavně sledovat:
• čas cyklu a tím eliminovat problémy způsobené nekonzistentním cyklovým časem.
• Procentuální aktivitu a tím eliminovat ztráty preventivním zásahem proti neefektivnosti ve výrobě
• historii údržby a omezit tím neplánované odstávky formy
• parametry formy z libovolného přístupového bodu po celém světě
• shromažďovat a vyhodnocovat data z libovolného počtu forem v centrální databázi

Díky těmto výstupům a grafickému zpracování se zjednodušuje a urychluje práce techniků odpovědných za formy a to i v případě forem na více výrobních místech na planetě. Je to odpověď na otázku jak předcházet potenciálním problémům a pomocí prevence zamezit neplánovaným výpadkům výroby a jak udržet schválenou kvalitu výroby.

 

Případová studie 1: Kryt mobilního telefonu

Kryt mobilního telefonu8-mi dutinová forma, s časem cyklu 20 sec a plánovanou aktivitou 80%. Byla vyrobena druhá forma, ovzorována a odeslána do externí lisovny. Po několika týdnech dostal odpovědný pracovník informaci o odmítnutí výlisků z druhé formy. Součástí řešení byla i vygenerovaná zpráva z elektronického počitadla CVe softwarem OnDemand.

 

 

 

Případová studie 
  
Případová studie 
  

Jak plyne z výše uvedených výstupů, po schválení dílů a spuštění ostré produkce došlo ke zkrácení času cyklu o více jak 5% pod schválenou hodnotu. Graf ukazuje snížený čas, přesto však provozní hodiny zůstaly stejné. Příliš rychlý provoz (kratší cyklus) tedy způsobil vyšší zmetkovitost díky větší deformaci výlisků. Tím došlo i k vyššímu namáhání formy a nutným preventivním opravám.

Výrobky vyprodukované za tři týdny musely být vyřazeny a forma musela po kompletní kontrole znovu projít procesem ověřování kvality a stability procesu.

Ztráty způsobené vysazením výroby a vynucenými korekcemi, opětovným procesem schvalování a testem stability procesu byly ve finále extrémní.

 

Případová studie 2: Tvarovka pro zdravotnické účely

Případová studie 248-dutinová forma, jedna ze 3 forem pracujících po světě, čas cyklu 14 sec, předpokládaná produktivita 85%.

Byl zaregistrován problém s poklesem objemu týdenní produkce u jednoho ze tří dodavatelů. Ze zprávy OnDemand bylo analýzou z CVe počitadla zjištěno, že byla zanedbána preventivní údržba. Z přehledných grafů bylo patrné, že čas cyklu a procentuální aktivita se od zadaného a schváleného cíle liší o více než 5%. Narostla doba nečinnosti a také čas cyklu po 9-ti týdnech výroby. Čas cyklu se prodloužil o 25% proti původní hodnotě. Z grafu aktivit také svítily červené sloupce nedodržené preventivní údržby. Veškeré generované zprávy z CVe počitadla byly vkládány kvůli obecným dotazům a nebyly zaznamenány jak plánované, tak i neplánované opravy formy. Z poznámek k datům je patrné, že některé dutiny nejsou v provozu z důvodu ucpání odvzdušnění.

Resume tohoto případu: Na počátku výroby byla forma čistá, a tedy pracovala bez problémů. Časem se ve formě zaneslo odvzdušnění, bylo nutno odstavit dutiny, provoz musel být zpomalen a tím došlo k ztrátě výrobních hodin. Již při letmém pohledu na graf je jasné, že byla zanedbána údržba a z porovnání s grafy výroby z dalších dvou identických forem je zřejmé, že díky pravidelné preventivní údržbě fungují lépe a zároveň i delší dobu.

Celkový odhad ztrát před opětovným nasazením formy do provozu ve finále přesáhl 80.000$.

 

Resume používání počitadel CVe a OnDemad software

Kombinace elektronického počitadla CVe a software OnDemand umožňuje velmi jednoduše sledovat aktuální parametry vstřikovacího procesu přes grafické výstupy a předcházet potenciálním potížím. Historie formy, sledované přehlednou formou pomocí sloupcových grafů a její ev. srovnání se stejnými formami urychluje kontrolu nad procesem a usnadňuje dodávky výlisků ze schválených forem. Nasazení CVe v kombinaci s OnDemand zjednodušuje komunikaci mezi zadavatelem, lisovnou a nástrojárnou a umožňuje dosažení zcela průhledného procesu záručního a pozáručního servisu bez excesů typu „kdo za to může“. Počitadlo CVe navíc umožňuje předávat aktuální data o formě (3D model a výkresy), schválené parametry vstřikování, materiálové listy a další technické informace na jednom místě VŽDY spolu s formou.

  • autor:
  • JAN SVOBODA s. r. o.
  • JAN SVOBODA s.r.o.

    JAN SVOBODA s.r.o.

    Complex deliveries of semi-finished products for molds for plastics, tools for molding plastics and light metals, machine tools, tempering equipment, temperature regulators.You might also be interested 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary