• Home
 • Features
 • Are you a small or medium-sized business and need to move forward in digitalization? You will meet your challenges with EXPANDI 4.0

Are you a small or medium-sized business and need to move forward in digitalization? You will meet your challenges with EXPANDI 4.0

Are you a small or medium-sized business and need to move forward in digitalization? You will meet your challenges with EXPANDI 4.0

Digital and Innovation Hub (EDIH) EXPANDI 4.0 comes with an offer of specialized services in the field of digitization, automation and security. Professional services can be refinanced by small and medium-sized enterprises in full from the resources of the European Commission and from the Recovery and Resilience Plan.

Schéma financovania otvára možnosť dostať sa k expertným službám aj tým podnikom, pre ktoré boli doposiaľ z kapacitných, či finančných dôvodov nedostupné.

EDIH-y – akcelerátory digitalizácie

Európska komisia v snahe dosiahnuť vyššiu a udržateľnú konkurencieschopnosť Európskej únie (EÚ) pripravila program Digitálna Európa, prostredníctvom ktorého v prvej fáze zriadila viac ako 130 EDIH-ov vo všetkých členských krajinách EÚ. Výberom prešlo úspešne päť slovenských digitálnych a inovačných hubov. Pre svoj projekt získalo podporu aj konzorcium partnerov EXPANDI 4.0.

EXPANDI 4.0 sa špecializuje na pomoc v digitalizácii malých a stredných podnikov. „Našim zámerom je priniesť do podnikov digitalizačné know-how. Poskytujeme služby od auditov digitálnej zrelosti a bezpečnosti, cez testovanie pred investíciami, poradenstvo v strategickej a implementačnej oblasti,“ informuje Michal Műhl, hlavný projektový manager EXPANDI 4.0, a dodáva: „Pomáhame tiež so vzdelávaním a prehlbovaním zručností zamestnancov, a radíme ako prefinancovať digitalizačné projekty.“  

EXPANDI 4.0 tvorí konzorciom šiestich renomovaných spoločností s vysokou expertízou v rôznych oblastiach spojených s digitálnou transformáciou: Matador Industries, Národné centrum robotiky, SOITRON, SOVA DigitalSlovenská inovačná a energetická agentúra a Združenie inteligentného priemyslu - Industry4UM. 


Digitalizácia podnikov stagnuje

Malé a stredné podniky majú nezastupiteľnú úlohu v štruktúre slovenského hospodárstva a pri tvorbe pracovných miest. Majú zásadný význam pre transformáciu slovenského priemyslu na udržateľný a digitálny. Pre slovenskú ekonomiku je ich podpora mimoriadne dôležitá, a je jednou zo strategických priorít aj Európskej komisie. Podľa výsledkov prieskumu Industry4UM, však práve malé a stredné podniky najvýraznejšie stagnujú v digitalizácii. Celkovo dnes digitalizuje len necelá štvrtina podnikov.

Transformačné tempo brzdí rastúca inflácia, zvyšovanie cien materiálov, energií a palív, ako aj neistota spojená s domácimi politickými turbulenciami a vojnovým konfliktom na Ukrajine. Tieto okolnosti podnikom určujú priority, ovplyvňujú postoj k digitalizácii a tempo aplikácie Industry 4.0. Napriek zložitej situácii si podniky uvedomujú, že by im digitalizácia v situácii spojenej s krízami pomohla. „Chýbajú im však vedomosti a zručnosti potrebné k aplikácii digitálnych riešení. V tejto fáze im vieme efektívne pomôcť a sprevádzať ich na ceste k digitálnej budúcnosti,“ konštatuje Martin Morháč, predseda predstavenstva SOVA Digital, konzorčného partnera EXPANDI 4.0.  

Ako digitalizujú podniky

 • Digitalizácia podnikov stagnuje, digitalizuje len necelá štvrtina podnikov
 • Prekážkou digitalizácie je nedostatok strategických znalostí o digitalizácii
 • Pretrvávajú problémy s prípravou implementačných stratégií a tímov
 • Podniky nemajú vybudovaný systém inovačného manažmentu a rozvoja
 • Podniky začínajú uvažovať o posilňovaní zručností zamestnancov
 • Napriek zložitej hospodárskej situácii je väčšina podnikov odhodlaná digitalizovať
 • Podniky sú presvedčené, že by vplyvy kríz zvládali lepšie, ak by boli digitalizované

Zdroj: Prieskum Industry4UM

„Aktuálna ekonomická a politická situácia v Európe vyvoláva potrebu zvyšovania odolnosti, flexibility a konkurencieschopnosti podnikov. Slovenské podniky sa potrebujú udržať v dodávateľskom reťazci ako jeho životaschopné súčasti. Ponuka služieb EXPANDI 4.0 bude významne prispievať k ich posilneniu,“ konštatuje Martin Morháč. Preto sú poradenské a realizačné tímy v intenzívnom kontakte s podnikmi. „Sme denne v podnikoch, testbedoch, alebo na špeciálnych podujatiach, kde informuje o službách a podmienkach ich využívania. Považujeme za nevyhnutné šíriť osvetu a byť pre podniky partnerom v procese digitalizácie,“ približuje Michal Műhl.

Služby EXPANDI 4.0

Služby EXPANDI 4.0 sú koncipované tak, aby umožnili prístup k potrebnej výbave zručností v rôznych oblastiach súvisiacich s digitálnou transformáciou. Podnik môže využiť služby jednotlivo, alebo ich podľa potreby kombinovať. V tímoch nájdete popredných odborníkov, inovátorov, digitalizačných a technologických expertov. Pre overenie riešení sú k dispozícii špičkové laboratórne pracoviská.

EXPANDI 4.0 - digitalizácia podniku 
  

Vstupnou službou je hodnotenie digitálnej zrelosti. „Odborne posúdime a vyhodnotíme aktuálny stav digitalizácie podniku. Na jeho základe upozorníme na potenciál príležitostí na dosiahnutie zmien, zlepšení jeho vnútorného fungovania a výsledkov podnikania,“ informuje Martin Morháč. So strategickým nastavovaním digitalizačných procesov ide ruka v ruke potreba posilnenia zručností zamestnancov. V tejto súvislosti EXPANDI 4.0 pracuje na modulárnom vzdelávacom programe ING 4.0, pripravuje odborné školenia a technologické bootcampy nielen pre aktuálnych zamestnancov podnikov, ale aj tých budúcich -  študentov univerzít a stredných odborných škôl.

EXPANDI 4.0 - digitalizácia podniku 
V špičkovom TestBede 4.0 spoločnosti SOVA Digital, robotických pracoviskách Národného centra robotiky, pracoviskách Matador Industries zameraných na technológie Industry 4.0 pomáhajú experti centra overovať a optimalizovať vaše projekty a riešenia.

 

 

EXPANDI 4.0 - digitalizácia podniku 
Odborníci EXPANDI 4.0 prinášajú služby a know-how do regiónov, školia, radia a diskutujú o službách, o financovaní inovačných a digitalizačných projektov.  

 

Služby si prefinancujete z európskych a štátnych zdrojov

Služby EXPANDI 4.0 si firmy prefinancujú v plnej výške z externých zdrojov. Polovica hodnoty služby je pokrytá z Plánu obnovy a odolnosti prostredníctvom schémy de minimis, a druhá polovica zo zdrojov EK.

Nárok na financovanie služieb zo schémy má podnik po splnení podmienok - musí spadať do kategórie malý a stredný podnik, v priebehu posledných troch rokov neprekročil čerpanie zo schémy de minimis vo výške 200 tis. Eur (vrátane dcérskych a sesterských firiem), a je bez záznamu v zoznamoch dlžníkov.

EXPANDI 4.0 - digitalizácia podniku 
  

Schéma finančnej podpory umožňuje naštartovať a zakcelerovať digitalizáciu aj v podnikoch, ktoré z rôznych dôvodov doteraz váhali, alebo nemali dostatok kapacít, venovať sa jej. „Je to efektívny nástroj na zakcelerovanie inovácií, digitalizácie a digitálnej transformácie organizácií. Podnikom táto forma financovania pomôže rozbehnúť procesy digitalizácie a podporí ich v rozvoji,“ konštatuje Michal Műhl. Vytvorí priaznivé podmienky pre zdynamizovanie prenosu potrebného know-how do kľúčového segmentu slovenského priemyslu.

Viac informácií nájdete na webe EXPANDI 4.0, ale aj na Facebooku a LinkedIn

EXPANDI 4.0 - digitalizácia podniku 
   • autor:
 • EXPANDI 4.0


You might also be interested 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary