• Home
 • Features
 • The European Commission launched a public consultation on a proposal for a new package of recycling (Circular Economy Package)

The European Commission launched a public consultation on a proposal for a new package of recycling (Circular Economy Package)

The European Commission launched a public consultation on a proposal for a new package of recycling (Circular Economy Package)

The European Commission in December 2014 at its meeting decided to exclude the original proposal package of recycling of its work program for 2015. It also committed to a new, more ambitious plan. The main reasons unenhanced original proposal were mostly exclusive focus on waste management without links to related policies, such as the manufacture and marketing of secondary raw materials as well as excessive "universality" ie does it take account the specificity of each Member State. The new proposal would be to create a framework to overcome these shortcomings and to create conditions for the development of recycling. It should therefore in itself except for waste management deal with the entire life cycle of a product, while should take into account the situation in all Member States.

Verejné konzultácie (28.05. – 20.08.2015)

Nový návrh sa bude opierať o vykonané analýzy, štúdie a konzultácie. Viaceré z nich sa už uskutočnili a vypracovali v predchádzajúcich obdobiach, napríklad verejné konzultácie k cieľom a limitom v odpadovom hospodárstve a k udržateľnosti potravinového systému sa uskutočnili v roku 2013. Konzultácie k tzv. „druhej časti kruhu“ - k fáze výroby výrobkov a ich spotreby, trhu s druhotnými surovinami,  ako aj k fáze inovácií a ich podpory sa začali 28.05.2015 a potrvajú do 20.08.2015. Zapojiť sa do nich môžu verejné inštitúcie, spoločnosti ako aj samotní obyvatelia. Ďalšia verejná konzultácia bude zameraná na narúšanie trhu v odpadovom hospodárstve.

Výstup z verejných konzultácií bude predstavovať dôležitý vstup pri príprave návrhu, nakoľko má pomôcť Komisii určiť a definovať hlavné prekážky pri rozvoji obehového hospodárstva ako aj určiť  opatrenia, ktoré je potrebné stanoviť na úrovni EÚ aby sa tieto prekážky prekonali. Uplatnenie princípu obehového hospodárstva by malo taktiež umožniť otvorenie nových trhov a biznis modelov.

Akčný plán

Návrh by mal pozostávať z dvoch hlavných pilierov, a to z revízie legislatívy odpadového hospodárstva a novovytvoreného akčného plánu obehového hospodárstva. Akčný plán bude v sebe pokrývať celý životný cyklus výrobku s cieľom „uzatvorenia kruhu“. Bude vytvorený z legislatívnych, nelegislatívnych ako aj finančných nástrojov a okrem iného by mal obsahovať aj zoznam aktivít potrebných na dosiahnutie cieľov v daných oblastiach a splnenia stanovených termínov. Mal by identifikovať základné opatrenia a nástroje v rámci celého cyklu výrobkov, so zameraním sa hlavne na získavanie a použitie materiálov, dizajn výrobkov a ich označovanie, distribúciu, spotrebu výrobkov, nakladanie s odpadom z výrobkov, rozvoj trhov s druhotnými surovinami a zlepšovanie kvality druhotných surovín, verejné obstarávanie, spotrebu vody, problematiku potravín, medzisektorovú spoluprácu a iné dôležité oblasti nie len z odpadového hospodárstva. Aby sa mohlo efektívne napredovať, bude potrebná podpora výskumu a vývoja ako aj vytvorenie finančného a podporného rámca. Samozrejme sa nemôže zabudnúť na priebežný monitoring napredovania.


Predpokladaný výsledný dopad obehového hospodárstva

Výsledkom intenzívnejšieho uplatňovania obehového hospodárstva by malo byť zvýšenie konkurencieschopnosti Európy, podpora inovatívnych technológií, vysoký stupeň ochrany ľudského zdravia ako aj životného prostredia, a taktiež aj ekonomické efekty ako napríklad hospodársky rast či vytváranie pracovných miest. Zároveň by sa mali spotrebiteľom ponúknuť trvácnejšie a inovatívne výrobky, ktoré by mali nie len zvýšiť ich kvalitu života ale aj ušetriť peniaze. Uplatňovaním princípov obehového hospodárstva by sa Európa mala stať menej závislá na dovoze dôležitých surovín, mala by sa optimalizovať spotreba materiálov a energií pri výrobe výrobkov so zameraním sa na ich trvácnosť a minimalizáciu množstva a vplyvu nakoniec vzniknutého odpadu.

Finálne znenie návrhu nového balíčka obehového hospodárstva by mala Európska Komisia zverejniť ku koncu roku 2015. Nepremeškajme preto možnosť ovplyvniť vývoj opatrení, ktoré budeme neskôr povinní dodržiavať a dosiahnuť.

www.naturpack.sk

 • autor:
 • RNDr. Grgulová Alexandra, environmentálny konzultant, NATUR-PACK, a.s.


  You might also be interested   

  Latest Classifieds

  Upcoming Events

  Branch Dictionary