• Home
 • Features
 • Proposal for a new package of recycling (Circular economy package)

Proposal for a new package of recycling (Circular economy package)

Proposal for a new package of recycling (Circular economy package)

As is well known, the European Commission (EC) in December 2014 at its meeting decided to exclude the proposal package of recycling, prepared by the previous management of its work program for the 2015th

Podpredseda EK, Frans Timmermans, sa na margo pôvodného návrhu vyjadril: „Čo chceme dosiahnuť je, aby balík obehového hospodárstva pokrýval celý kruh obehového hospodárstva a nie len jeho polovicu. Preto tento návrh balíka nepodporíme, ale prídeme s ambicióznejším návrhom, ktorý pokryje obehové hospodárstvo ako celok a urobíme tak v roku 2015.“

Ako pán Timmermans avizoval, vo februári 2015 začala EK s prácami na príprave nového návrhu balíčka. Základom má byť prepracovanie stratégie na podporu obehového hospodárstva s cieľom identifikovať všetky kľúčové elementy pre efektívne a cielené kroky, ktoré je potrebné podniknúť v rámci EÚ. Balíček má v sebe zahŕňať nie len problematiku odpadového hospodárstva, ale aj ostatné články v reťazci, ako politiku výroby výrobkov a druhotných surovín, čiže zahŕňať v sebe „celý kruh“.

Nový návrh EK pozostáva z dvoch hlavných cieľov. Prvým je odklonenie sa od „one size fits all“ riešenia pre jednotlivé druhy odpadu. EK sa chce zamerať na aktuálne odpadové hospodárstvo jednotlivých členských krajín. Ak v niektorých prípadoch nebude zabezpečená správna implementácia EÚ legislatívy, mali by sa zistiť dôvody tohto nesúladu. Taktiež bude na zváženie, či sa poskytnú niektorým členským štátom úľavy vo forme predĺženia termínov alebo či je vôbec pevné stanovovanie termínov tá správna voľba. Druhým cieľom je zameranie sa na „uzatvorenie kruhu“, t.j. venovanie sa aj politike výroby výrobkov a trhu s druhotnými surovinami.

Hlavný dôraz EK bude teda kladený na samotnú výrobu výrobkov, na opätovné použitie, vysokokvalitnú recykláciu a trh s druhotnými surovinami. EK bude taktiež zisťovať, či existuje „optimálna úroveň recyklácie“, ktorá by stanovovala, kedy už recyklácia nie je ekonomicky výhodná, či návrh nízkokvalitných druhov odpadu, pre ktoré by sa umožnili alternatívne spôsoby nakladania (napr. energetické zhodnocovanie, skládkovanie).

Balíček by mal byť prijatý v priebehu štvrtého kvartálu 2015. Možnosť vyjadriť sa k nemu bude mať aj verejnosť prostredníctvom verejných konzultácii, ktorých priebeh je naplánovaný od polovice apríla do polovice júla 2015.

Circular economy package 

Niektoré oblasti zvažované EK na zaradenie do nového návrhu balíčka:
 

 • Životnosť výrobkov – predĺženie záručnej doby, informovanie o predpokladanej dobe životnosti výrobku
 • Renovácie výrobkov
 • Znovupoužívanie výrobkov – podpora znovupoužívania výrobkov, započítavanie znovupoužitých množstiev do cieľov recyklácie
 • Opraviteľnosť výrobkov – poskytovanie informácii k oprave výrobku, poskytovanie náhradných dielov určitú dobu po kúpe výrobku
 • Recyklovateľnosť – zníženie výšky poplatkov komodít spadajúcich pod RZV, ktoré spĺňajú stanovené kritéria recyklovateľnosti
 • Podpora vytvorenia kritérií stavu konca odpadu
 • Prepojenosť s chemickou legislatívou
 • Prepojenosť s politikou klímy a energie

Vyššie uvedené oblasti sú tézy, ktoré je potrebné najprv dôsledne preskúmať, určiť ich efektívnosť, celkový odpad, prepojenosť či prepojiteľnosť. Samotnému návrhu budú prechádzať analýzy a štúdie k jednotlivým oblastiam. V polovici roku 2015 sa budeme môcť oboznámiť s textom návrhu balíčka obehového hospodárstva a ku koncu roku s jeho finálnym znením. Ostáva nám len veriť, že tak ako prezentujú jeho tvorcovia, bude účinným, uceleným a efektívnym nástrojom na vyriešenie problematiky odpadového/obehového hospodárstva a k Európe efektívne využívajúcej zdroje.


Viac info na www.naturpack.sk

 • autor:
 • RNDr. Grgulová Alexandra, NATUR-PACK, a.s.


  You might also be interested   

  Latest Classifieds

  Upcoming Events

  Branch Dictionary