• Home
 • Features
 • Design R&D capacity in the supply of the automotive industry

Design R&D capacity in the supply of the automotive industry

Design R&D capacity in the supply of the automotive industry

KPMG survey of research, development and innovation in the automotive sector in 2014 showed that 78% of companies surveyed, planned in the coming years to invest in research and development. This positive outcome destroys the argument that the Slovak automotive industry is and will remain only on the level of production and assembly workshops.

Po rozhodnutí vybudovať v podniku R&D centrum (research and development), resp. významne rozšíriť existujúce, prichádza kľúčová otázka, ako postupovať. Rozmanitosť výrobkov, technológií, ekonomických a ľudských zdrojov a podporných systémov pre inovácie obmedzuje použitie nejakého univerzálneho modelu. Vyžaduje si to individuálny projekt. V automobilovom priemysle je však dostatok praktických poznatkov z budovania a prevádzky R&D centier. Súbor získaných best practies eliminuje nereálne očakávania, nadbytočnosti a riziká v projekte.
 

Vybrané odporúčania pre koncipovanie projektu R&D centra

Zákazníkom R&D centra je výroba

Východiskom pre každý projekt je stanovenie cieľov. Zákaznícky prístup v automobilovom priemysle premietnutý na R&D centrum hovorí, že jeho zákazníkom je výroba podniku a musí pre ňu produkovať inovačné riešenia v požadovanom množstve, kvalite a čase (just in time princíp). R&D je podriadené budúcej stratégii podniku a príspevok k imidžu podniku je len okrajovým cieľom.
 

Inovačné talenty v tíme

Prax inovácií zdôrazňuje súťaž o talenty. Výskum a vývoj sú viac závislé na ľudských zdrojoch ako iné zložky hodnototvorného reťazca. Znakom R&D centra v dodávateľskom podniku je multiprofesijnosť. Optimálny tím vzniká kombináciou vyčlenenia pracovníkov podniku, napríklad z konštrukčnej a technologickej prípravy výroby doplneného o špecialistov s praxou výskumníkov. Získanie inovačných talentov sa môže riešiť umiestnením R&D centra mimo podniku, napríklad v priestoroch univerzity alebo technologického parku. Málo skúseností je zatiaľ s koncepciou realizovať R&D ako samostatnú spoločnosť formou start-upu alebo spin-offu.

 
  

Zapojenie R&D centra do inovačnej siete

Izolované R&D centrá majú opodstatnenie iba pri príprave prelomových inovácií s ohľadom na ochranu duševného majetku. Pragmatický prístup preferuje prácu v sieti. Externí partneri poskytujú nielen úzko špecializované znalosti, ale aj využitie unikátnych laboratórnych prístrojov a softvéru. Technické univerzity disponujú v tejto oblasti významným potenciálom, ktorý získali z grantov. Treba pripomenúť, že budovanie partnerských sietí je dlhodobý proces.
 

Grantová podpora znižuje investičnú náročnosť

Využitie grantovej podpory je cestou na zníženie investičnej náročnosti budovania R&D centier. Zložité podmienky spôsobujú, že podniky málo využívajú túto možnosť. V novom programovacom období je deklarovaná podpora aplikovaného výskumu a zmeny v administratíve, ktoré umož nia lepšiu efektívnosť využívania týchto prostriedkov.
 

Štíhly výskum a vývoj

Ak dodávateľský podnik uplatňuje princípy štíhlej výroby (leanproduction), aj jeho R&D centrum musí byť štíhle. Už v koncepcii R&D centra sa riešia otázky eliminácie plytvania, oneskorení, efektívnosti a podobne vo všetkých aktivitách tvorby inovácií. Tak je to aj pri vyspelých technológiách výroby automobilov, ktorým zodpovedajú vyspelé techniky a metódy realizácie výskumu a vývoja (simultánne a reverzné inžinierstvo, digitálne modelovanie, virtuálne testovanie, dizajn pre vyrobiteľnosť, spoľahlivosť, atď.).
 

Projektové riadenie

Aj budovanie malého R&D centra vyžaduje projektové riadenie – etapy, časovanie, priradenie zdrojov, koordinácia, systém hodnotenia. Projektové riadenie a výborný projektový manažér podporovaný vedením podniku sú predpokladmi úspešného vybudovania R&D centra.

Zdroj: Automotive Innovation Slovakia

Link: http://www.zapsr.sk/wp-content/uploads/2015/01/e-casopis_zap_22014.pdf

Foto: MorgueFile.com

 • autor:
 • Prof. Ing. Milan Kováč, DrSc., Katedra automobilovej výroby, Strojnícka fakulta, Technická univerzita v Košiciach


  You might also be interested   

  Latest Classifieds

  Upcoming Events

  Branch Dictionary