• Home
 • Features
 • Successfully achieving recycling of MSW in Slovakia by EEA

Successfully achieving recycling of MSW in Slovakia by EEA

Successfully achieving recycling of MSW in Slovakia by EEA

The European Environment Agency (EEA) released in February 2013 on municipal waste management in Slovakia, which assesses the current state and direction of waste management.

V správe bol zhodnotený aj predpoklad splnenia záväzku recyklácie tuhého komunálneho odpadu (TKO) vo výške 50% do roku 2020. Podľa uvedených výsledkov, bolo v roku 2012 uložených na skládkach 78% TKO. Približne 10% bolo zneškodnených spaľovaním a necelých 9% bolo zhodnotených materiálovo a organicky. Existujúca recyklačná infraštruktúra, bola zhodnotená ako dostatočná. Priestor v hľadaní investícií vidí EEA v dani za skládkovanie.

Vývoj recyklácie na Slovensku je podľa uvádzanej správy veľmi nízky. Ako je znázornené v tabuľke 1, po roku 2001 došlo k pozitívnemu trendu v oblasti recyklácie TKO, v roku 2005 došlo k značnému poklesu. Zlepšenie recyklácie pokračovalo v roku 2006. Celkový podiel recyklovania TKO sa zvýšil z 3% v roku 2001 na 9% v roku 2010. V absolútnom vyjadrení recyklácie TKO sa zvýšil z 36 000 ton v roku 2001 na 156 000 ton v roku 2010.

    Tab. 1 Recyklácia TKO na Slovensku v rokoch 2001 až 2010

Zdroj: Eurostat, 2012. Od roku 2005 sa hodnoty počítajú ako percentá produkovaného TKO, 2001-2004 hodnoty sú vypočítané ako percento odobratého množstva odpadov.

Oficiálnym zdrojom údajov pre dáta TKO na Slovensku je "Ročný výkaz o komunálnom odpade" vydávaný Štatistickým úradom SR. Údaje na výpočet sú každoročne zozbierané zo všetkých obcí Slovenska. Výsledok slúži ako zdroj údajov, ktorý sa používa pre všetky oficiálne publikované a vykazované dáta (TKO Eurostatu, OECD, atď).

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) predpokladá, že oficiálne TKO údaje Štatistického úradu SR podceňujú recykláciu v dôsledku nesprávneho vykazovania údajov niektorých obcí. SAŽP odhaduje množstvo recyklácie a skládkovanie TKO pomocou dátových súborov pripravených zo štátneho Informačného systému o odpadoch. Podľa tohto prístupu je reálna situácia v odpadovom hospodárstve na Slovensku, najmä v recyklácii TKO, oveľa lepšia, než sa uvádza v úradne ohlásených údajoch (ŠÚSR 2012).

Podľa výpočtu SAŽP sa miera recyklácie TKO v roku 2010 pohybovala okolo 14% a v roku 2011 okolo 16% (SAŽP 2012). Aby bolo možné posúdiť vyhliadky na splnenie 50% cieľa pre recykláciu TKO, ktorý sa má SR splniť do roku 2020 ako je stanovené v smernici o odpadoch, boli vypočítané tri scenáre. Tie predpokladajú, že zvyšovanie miery recyklácie v období rokov 2010 až 2020 bude vychádzať zo skúseností nadobudnutých v rokoch 2001-2005 a 2006-2010, resp. z celého obdobia 2001-2010. Dané projekcie sú založené na lineárnej regresii.

Tabuľka 2 znázorňuje, že ak by bola miera rastu recyklácie z priebehu posledných piatich rokov zachovaná, v roku 2020 by dosiahla výšku 20%, čo je hlboko pod cieľom 50% stanoveným v právnych predpisoch EÚ pre rok 2020. Ako uvádza správa, splnenie daného cieľa bude vyžadovať od Slovenska vynaloženie mimoriadneho úsilia. Je potrebné poznamenať, že tento predpoklad vychádza z poklesu recyklácie v roku 2001-2005, a je silno ovplyvnený zmenou štatistického prístupu, a výsledným poklesom zaznamenaným v recyklácii v roku 2005.

     Tab. 2 Predpokladaná budúcnosť recyklácie TKO na Slovensku

Zdroj: Výpočet vykonáva v Kodani Resource Institute (CRI) na základe údajov Eurostatu, 2012

Treba mať na pamäti, že tento predpoklad je veľmi zjednodušený a neberie do úvahy všetky plánované politické opatrenia a chyby vo výkazníctve recyklovaného materiálu. Okrem toho je tento scenár založený na jednej metodike výpočtu na účely recyklácie komunálneho odpad (TKO recyklovanej/TKO produkovaného s použitím údajov oznámených Eurostatu), zatiaľ čo sa môže každá krajina rozhodnúť, akú metodiku použije na výpočet splnenia 50% cieľa recyklácie podľa Rámcovej smernice o odpadoch. Hrubé dohady v tabuľke 2 je teda nutné interpretovať len ako približné predpoklady, ktoré hodnotia riziko nesplnenia cieľa.

Podľa správy, okrem spôsobu výpočtu výrazne ovplyvňuje výsledok aj nesprávne vykazovanie vstupných údajov. Do množstva recyklovaných TKO ktoré sú hlásené Eurostatu, nie sú započítané množstvá odpadov z obalov. To je spôsobené existenciou viacerých systémov, ktoré zodpovedajú za recyklovanie odpadov z obalov na území Slovenska. Vzhľadom na skutočnosť, že ide o súkromných prevádzkovateľov daných systémov, nie sú vždy uvedení ako zdroj vyzbieraných odpadov z obalov. Obalové odpady preto nie sú vždy hlásené Eurostatu, a teda ani nie sú zahrnuté v sledovaní recyklácie TKO.

Ako vidieť v tabuľke 3, množstvo recyklovaného TKO na Slovensku je výrazne nižšie, ako množstvo recyklovaného odpadu z obalov a vývojové trendy medzi recykláciou odpadu z obalov a recykláciou TKO sa značne líšia. To znamená, že ako bolo už vyššie naznačené, Slovensko neuvádza ako súčasť  recyklovaného TKO aj množstvo recyklovaného odpadu z obalov z domácností a podobných obalov z iných zdrojov vo svojom hlásení pre Eurostat. Túto skutočnosť potvrdili pre EEA aj príslušné slovenské orgány. Podľa oficiálneho hlásenia údajov TKO nie sú recyklované obaly z odpadov, spadajúce do kategórie 15 podľa Európskeho zoznamu odpadov, hlásené ako recyklované TKO (SIŽP SR, 2012).

 
     Tab. 3 Vzťah medzi množstvom recyklovaných odpadov z obalov a recyklovaného TKO na Slovensku

 Zdroj: Eurostat, 2012

Ako odporúčanie na záver, uvádza EEA, pre zvýšenie miery recyklácie TKO na Slovensku začleniť množstvá z recyklovaných obalových odpadov prostredníctvom systémov (tzv. oprávnených organizácií) do celkového množstva recyklovaných TKO a zlepšiť výpočet dát s cieľom získať spoľahlivý obraz o situácii nakladania s TKO.

Zdroj: Municipal waste management in Slovakia, EEA Report NO2/2013

 • autor:
 • Mgr. Ľubica Richterová, NATUR-PACK, a.s.


  You might also be interested   

  Latest Classifieds

  Upcoming Events

  Branch Dictionary