Smart Factory - what will bring us?

Smart Factory - what will bring us?

Currently, more and more articles on the subject of the so-called. Industry 4.0 thus imaginary fourth industrial revolution. This topic is not new, the Federal Republic of Germany under discussion in various professional circles for nearly ten years. And now also he arrived to us in the Czech Republic. However, for many engineers it is a subject difficult to grasp, the more he writes about it, the less people this term can introduce specific technical solutions, applications, effects and so on. This article should help a better understanding of what we can expect from the new revolution, where we keep and especially what pitfalls we may, when applying such techniques to meet.

Krátce do historie

Současná průmyslová revoluce je v řadě již čtvrtá počínaje průmyslovou revolucí na konci 18. století, která znamenala příchod prvních strojů do výroby. O 100 let později další revoluce ve výrobě přinesla sériovou a pásovou produkci, která byla zdokonalena v sedmdesátých letech minulého století díky využití počítačových systému. A nyní propojení počítačového řízení do sítě nastoluje další, v řadě již čtvrtou revoluci v průmyslové výrobě.

Průmysl 4.0 popř. „rEvoluce“ je původně technologická strategie německé vlády. Ta požadovala po lídrech německého průmyslu a vědy předpovědět směry vývoje lidské společnosti a definovat, jak by mělo Německo na takový vývoj reagovat, aby se udrželo na technologické špičce. Původně německá strategie je nyní celosvětově uznávaný a akceptovaný přístup k rozvoji průmyslové výroby. Setkáváme se s názvy „Smart Factory“,“Internet of Things“, „Big Data“, kyberfyzikální systémy apod. Slovo smart nacházíme ve spojení téměř s čímkoliv. Co si ovšem máme představit při spojení slov smart a průmyslová výroba?


Smart Factory = chytrá továrna

Výkon počítačů za poslední, velmi krátké období neuvěřitelně vzrostl, jednotlivé systémy jsou vzájemně propojené a zpracovávají obrovské množství dat. To je obecně známý fakt. Počítače se implementovaly v průmyslové výrobě a řídí čím dál složitější operace. Stále ovšem za účasti lidí. Nová průmyslová revoluce s sebou přináší ještě intenzivnější robotizaci a automatizaci. Dnešní produkce čehokoliv je ohromná a jednicové náklady se snižují právě díky rozpuštění vstupních a provozních nákladů do miliónových výrobních sérií. Jenže dnešní spotřebitel je už jiný než dříve. Chce pro sebe individuální řešení, aby nepotkával další tisíce lidí např. ve stejné košili. Jak na to? Tak zvanou customizací, tedy úpravou / změnou výrobku podle individuálního požadavku zákazníka.

A dostáváme se k jádru věci: mít levný, ale zároveň jedinečný výrobek. V tomto bodě nastupuje výhoda chytré továrny. Nejenže si zákazník může nakonfigurovat svůj výrobek, může si jej do výroby dálkově (přes internet) zadat a výroba si „upraví“ postupy podle tohoto zadání, čímž automaticky a samostatně zareaguje na potřeby zákazníka. A to všechno při zachování určité velkosériovosti. Budoucí výrobní prostředky budou totiž vzájemně propojeny s centrálním systémem v jednu síť. Objednaný výrobek ponese od počátku jednoznačnou identifikaci (např. natištěný QR kód nebo bezdrátový identifikátor RFID). Stroj si ve zpracovatelském řetězci před operací přečte, o jaký výrobek se jedná, z databáze si nahraje, jaké operace se musí na výrobku provést a zpět do databáze uloží informace o podmínkách realizované výroby (kvalitativní a procesní parametry). Pak nechá výrobek přesunout do dalšího stroje na provedení následných operací. A to vše bez nutnosti lidského vstupu. Lidský mozek se totiž díky své omezené datové kapacitě a rychlosti stává úzkým hrdlem v rozhodovacím procesu výroby. Jednotlivé stroje tak budou sice stále propojeny v linku, ale každý stroj bude automaticky podle potřeby reagovat a přizpůsobí svůj výrobní postup požadavku.

Tento futuristický přístup prakticky znamená, že továrny budoucnosti budou sestaveny ze samostatných výrobních buněk komunikujících s dalšími systémy a fyzicky propojených nějakým dopravníkem pro přesun výrobků. Lidská obsluha bude vysoce kvalifikovaná a převážně pouze dozorující. Na každém výrobku se provedou jen požadované operace a každý výrobek bude mít svůj rodný list, tj. historii vzniku a výsledky výstupního testování parametrů.

Nově navrhované komunikační protokoly pro výměnu dat mezi (nejen výrobními) zařízeními stejně jako obrovská datová úložiště s tímto přístupem již počítají. V dnešní době je datový tok mezi různými zařízeními připojených do celosvětové sítě již realitou. A to nemluvíme pouze o počítačích, tabletech a telefonech, ale také o bankomatech, automatech na jízdenky, platebních terminálech apod.  Předpokládá se, že do pěti let bude v síti spolu komunikovat dvojnásobek zařízení než dnes, tedy 50 mld. zařízení (!).


Konkrétní aplikace přístupu Průmysl 4.0 společnosti Arburg

Na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně společnost Arburg vystavovala aplikaci, která ukazuje možnosti tohoto nového přístupu. Byly zde vyráběny nůžky, a to ve čtyřech variantách (pro leváky a praváky, špičaté nebo zakulacené). Každé nůžky bylo možné vyrobit s individuálními rysy. V prvním kroku si návštěvník zvolil typ nůžek a zadal data do systému. Budoucímu výrobku – nůžkám byla přidělena jedinečná identifikace - číslo. Návštěvník obdržel RFID čipovou kartu s uloženými daty jako požadavek na výrobu.

 Stroj Allrounder 370 E s automatizací tvoří základní výrobní buňku datově napojenou do nadřazeného systému řízení 
    Obr. 1: Stroj Allrounder 370 E s automatizací tvoří základní výrobní buňku datově napojenou do nadřazeného systému řízení 
 Zařízení freeformer pro aditivní výrobu dílců; v rámci prezentované výroby představuje druhou výrobní operaci  
    Obr.2: Zařízení freeformer pro aditivní výrobu dílců; v rámci prezentované výroby představoval druhou výrobní operaci  


Po vložení karty do čtecího zařízení vstřikovacího stroje Allrounder 370 E vybaveného automatizací Multilift  výrobní buňka vyrobila odpovídající nůžky, které byly při výstupn í kontrole opatřeny laserovým popisem – QR kódem. Zároveň se údaje o výrobním procesu (procesní a kvalitativní parametry – např. doba cyklu, dávka, dotlak, zpracovatelské teploty aj.) uložily do databáze. V následujícím výrobním kroku byly nůžky individualizovány na přání zákazníka. Aditivní výrobou pomocí zařízení freeformer byly nůžky opatřeny jedinečným popisem – podpisem nebo textem, které návštěvník napsal na dotykový displej při „objednání“ výroby těchto nůžek. Stroj freeformer si přečetl QR kód vložených nůžek, z databáze si načetl potřebné údaje pro popis a provedl potisk.

Návštěvník si po dokončení výroby načtením QR kódu z nůžek mohl na svém mobilním smart zařízení (telefon, tablet) vyvolat údaje o výrobě produktu. Stačí mít aplikaci na čtení kódu a přístup na internet. Tato aplikace demonstruje základní myšlenku Průmyslu 4.0, tzn. datového a produkčního propojení sériové konvenční výroby zpracování plastů vstřikováním a aditivní výroby pomocí 3D tisku s výslednou customizací výrobku.


Úskalí spojená s přístupem Průmysl 4.0

Přestože diskuze o další průmyslové revoluci jsou zde po mnoho let, praxe prozatím na zavedení nových postupů připravená není. Otevírají se nové možnosti využití technologie, zefektivnění výroby, zkrácení výrobního cyklu, snížení zmetkovitosti, propojení virtuálního světa internetu s reálným světem. Má to však i svou druhou stránku. Ponecháme-li stranou technologickou náročnost, nepřipravenost praxe je především v legislativní rovině. Přestože již existují určité pokrokové technické standardy v komunikační a datové sféře, prozatím není legislativně dořešena např. spolupráce člověka s robotem. Nová zařízení by měla stále více využívat robotů pracujících přímo vedle člověka. Bohužel nebo bohudík není možné veškeré výrobní úkony robotizovat. Člověk je pro některé aktivity nenahraditelný a při požadavku Průmyslu 4.0 bude muset dojít k začlenění robota a člověka do jednoho výrobního systému.

Pohyby robota představují riziko zranění nebo úmrtí osoby nacházející se v dosahu robota. Na trhu jsou dnes roboty, které toto riziko minimalizují. Jsou opatřeny rychlou a citlivou senzorikou, která robota při nežádoucím kontaktu včas „vypne“. Ovšem stále zde zůstává otázkou např. nástroj – chapadlo, které robot „drží“. Pokud toto chapadlo má ostré hrany, pohyby robota již nejsou bezpečné a jeho senzorika osobu neuchrání. Navíc stávající legislativa týkající se bezpečnosti strojních zařízení neumožňuje postavit na lince vedle sebe robota a člověka. Nebezpečný prostor robota musí být vždy oddělen nějakou pevnou překážkou od lidské obsluhy, popř. musí být nebezpečný prostor monitorován prostorovými sensory, které při přiblížení člověka do dosahu robota jeho pohyby zpomalí nebo zcela zastaví. V tomto směru je požadavek na maximální robotizaci výroby se začleněním lidí přímo do robotizované linky v tuto chvíli nerealistický. Navíc samotný proces novelizace technických norem podle nejnovějších vědeckých poznatků vždy časově pokulhával za rychlým vývojem teorie i praxe.

 

Díky svému produktovému portfoliu je společnost Arburg schopna dodávat zařízení do digitální továrny budoucnosti již dnes
   Obr.3: Díky svému produktovému portfoliu je společnost Arburg schopna dodávat zařízení do digitální továrny budoucnosti již dnes

 

Připojení jednotlivých výrobních zařízení do sítě přinese větší riziko kybernetické kriminality. Nebezpečí elektronického napadení systému zvenčí samozřejmě existuje i dnes a firmy si musí svá data velmi střežit. Situace se ovšem výrazně zkomplikuje, když smart výrobní zařízení budou komunikovat s okolním světem zcela autonomně.  Čím více je zařízení autonomnější a „chytřejší“, tím více musí být zabezpečeno proti nežádoucímu elektronickému útoku zvenčí. Každá smart továrna se pak může dostat do hledáčku různých hackerských skupin ať už jen pro prosté pobavení zastavit nebo přeprogramovat někde výrobu nebo se záměrným cílem navodit maximální škody zničením dat a vyřazením systému. Na toto nejsou legislativa ani provozovatelé taktéž připraveni.

V neposlední řadě přístup Průmysl 4.0 přináší obrovský rozsah sledování pohybu zboží. Identifikované výrobky bude možné sledovat nejen při jejich zrodu, ale při užívání a likvidaci. A s ním se do sledování dostává i uživatel, který bude jednoznačně s výrobkem spojen již při jeho nákupu. Sledování věcí se tak může rychle a jednoduše překlopit ve sledování lidí. Samozřejmě je zde námitka o obrovském množství dat a nemožnosti jejich zpracování nebo využití. Téma „Big Data“, „Cloudu“ – tzn. virtuálních úložišť a jejich využití/zneužití je taktéž velmi diskutovaným tématem dneška a aplikací myšlenek Průmyslu 4.0 bude tato otázka ztráty svobody opětovně otevřena a předpokládám, že i vyostřena.

Každý nový vývojový posun má své pozitivní i stinné stránky. Je na nás, abychom si je včas uvědomili a dokázali s nimi pracovat. Nový přístup Průmyslu 4.0 nás postupně bude nutit změnit konvenční způsob uvažování. Velký tlak na snižování nákladů v minulých letech vedl ve většině výrobních firem k velkému „utažení šroubů“. Už není příliš kde brát – lidské a technologické zdroje jsou optimalizovány, efektivní zacházení s energiemi probíhá. Další možnost úspor zůstává již pouze v reorganizaci a zefektivnění struktury řízení. Což Průmysl 4.0 nabízí.


Závěr

Čtvrtá průmyslová rEvoluce je výsledkem obrovského skoku, který udělala počítačová technologie v posledních letech.  Výrobní zařízení budou mnohem flexibilnější a autonomní. Nabídnou netušené možnosti sériové výroby individualizovaných výrobků s veškerou výhodou propojení virtuálního internetového světa se světem reálným. Nové technologie přináší ovšem také určitá úskalí, na která nejsme ještě zcela připraveni, ať už po stránce legislativní nebo po stránce praktické. Průmysl 4.0 představuje krok, který je vývojově nevyhnutelný, a rozbíjení strojů (= robotů) dělníky, jak tomu bylo na konci osmnáctého století, nic nevyřeší. Člověk je tvor adaptabilní, musí se tedy přizpůsobit i tomuto novému trendu a s rozumem využít obrovského potenciálu v něm ukrytého.

www.arburg.cz

  • autor:
  • Ing. et Ing. Daniel Orel, Ph.D. – ARBURG spol. s r.o.
  • ARBURG spol. s.r.o.

    ARBURG spol. s.r.o.

    Injection molding machines, injection molding machines, two-component injection moulding, accessories for plastics, production automation, additive production, conveyors for raw materials, peripherals, robotic systems.You might also be interested 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary