• Home
  • News
  • Invitation for fairs Chemistry Slovakia 2011 / CARplast 2011 - date of the 12th-14.4.2011

Invitation for fairs Chemistry Slovakia 2011 / CARplast 2011 - date of the 12th-14.4.2011

  • 01.01.2011

Year 2011 is international year of chemistry, chemistry becomes the creator of values, and despite the crisis come to the forefront new products and materials / components. All international professional unions and associations in the area are active on the motto "Chemistry - our lives, our future".

 S  oh¾adom na tieto skutoènosti, sa pripravil nový projekt  Chemistry Slovakia 2011, ktorý vo svojom úvodnom roèníku nadväzuje na 37. roèníkov medzinárodného ve¾trhu INCHEBA. Veríme, že ve¾trhom Chemistry Slovakia 2011, sa podarí v spolupráci s odbornými partnermi a hlavne s vami vystavovate¾mi , dôstojný návrat tradície chémie na Slovensku, ktorý tomu odvetviu priemyslu chýba.
       
2011- Medzinárodný rok chémie

Chemistry Slovakia 2011
38. roèník ve¾trhu chemického, plastikárského, gumárenského a papierenského priemyslu

CARplast
6. roèník ve¾trhu plastov, gumy a kompozitov pre automobilový priemysel

12.-14.4.2011


  • autor:
  • Incheba, a.s.