• Home
 • News
 • Intention of the Waste law provides significant changes

Intention of the Waste law provides significant changes

 • 17.05.2013

In early May 2013, the Ministry of Environment amendment to the legislative intent of the Waste Act. Governing Law Act 223/2001 on waste and amending certain laws, as amended, has been amended 27 times, and in his text was taken over ten directives, including amendments and additions. As a result of many incremental changes to certain provisions began to contradict what has led to the need for conceptual change.

V dôsledku mnohých čiastkových zmien si niektoré ustanovenia začali protirečiť, čo viedlo k potrebe koncepčnej zmeny.

Cieľom nového zákona o odpadoch bude:

 • obmedzenie skládkovania odpadov,
 • predchádzanie vzniku odpadov,
 • minimalizácia negatívnych vplyvov vzniku a nakladania s odpadmi,
 • zaviesť a uplatniť rozšírenú zodpovednosť výrobcov a dovozcov a zároveň ju preniesť aj na komunálnu úroveň.

Návrh legislatívneho zámeru zahŕňa rozhodujúce zmeny:

 • zrušenie Recyklačného fondu
 • upravuje vznik a fungovanie kolektívnych organizácií
 • zákaz výkupu odpadu z farebných kovov a iného kovového odpadu od FO
 • zákaz skládkovať tie zložky KO, ktoré je obec povinná triediť (papier, plasty, sklo a kovy).

Uvedený návrh novely je možné pripomienkovať do 23.mája 2013. V prípade úspešného schválenia nadobudne upravený zákon účinnosť 1.septembra 2013.

Celý legislatívny zámer zákona o odpadoch nájdete TU»


www.naturpack.sk

 

 • autor:
 • NATUR-PACK, a.s.
 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary