• Home
 • Features
 • Employee Grant Program Region cultural - call for proposals

Employee Grant Program Region cultural - call for proposals

Employee Grant Program Region cultural - call for proposals

Endowment Fund Kia Motors Slovakia Pontis Foundation announces a call for proposals in the grant program cultural region. The program is aimed at supporting cultural activities of non-profit organizations, schools, villages and towns in the Žilina region.

Kto môže žiadať o grant

O grant môžu žiadať:
• mimovládne organizácie (občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby, neinvestičné fondy, účelové zariadenia cirkvi, Slovenský červený kríž),
• obce a mestá,
• príspevkové a rozpočtové organizácie,
• žiadatelia musia mať sídlo a svoje aktivity vykonávať v Žilinskom samosprávnom kraji,
• o grant nemôžu žiadať podnikateľské subjekty.
 

Podporované aktivity

- Súčasné umenie
• umelecké projekty spojené so súčasným tancom, divadlom, hudbou, poéziou, vizuálnym umením
• podpora nezávislých kultúrnych priestorov – príprava a realizácia podujatia, rozvoj infraštruktúry
• využitie nových médií a technológií v kultúre
• intervencie na verejnom priestore

- Tradičná kultúra
• výskum zvykov a tradícií obce/mesta/regiónu – realizácia etnografického výskumu
• rozvoj a propagácia zvykov a tradícií obce/mesta/regiónu – podpora podujatí tanečných súborov ľudového tanca, vydanie publikácie mapujúcej zvyky a tradície v regióne, materiálna podpora folklórnych súborov,
• história obce – dokumentovanie histórie obce/mesta (publikácia o obci, film...); pravidelné podujatia v obci spojené so zvykmi, históriou, tradíciami; slávnostné podujatia pri výročí obce a pod.

- Kultúrne a historické pamiatky
• záchrana kultúrnych a historických pamiatok v obciach a ich okolí – záchrana a obnova hradných zrúcanín, drobná architektúra, kaplnky, kríže, pamätné tabule, cintoríny, hrobky, kultúrne pamiatky.


Výška grantu

Na granty je vyčlenená suma vo výške 80 000 Eur. Maximálna výška grantu je 3 000 Eur. Výška žiadosti o grant môže byť nezávislou hodnotiacou komisiou znížená, v závislosti od kvality projektu, ako aj od množstva prijatých projektov.
Mzdy na koordinovanie a manažment projektu budú posudzované individuálne a budú hradené iba v prípade, že danú prácu nie je možné vykonávať dobrovoľnícky. Oprávnené sú mzdy pre remeselníkov a koordinátorov sprievodných aktivít (organizovanie workshopu, tvorivé dielne, a pod.). Z grantu nie je možné hradiť amortizáciu vozidiel, administratívne náklady ako prenájom priestorov, hradenie energií.


Časový harmonogram
 

Zamestnanecký grantový program Región kultúrne 
  

Odporúčanie zamestnanca

O podporu sa môže uchádzať len projekt, ktorý odporučí zamestnanec spoločnosti Kia Motors Slovakia. Žiadosť o grant vypracuje mimovládna organizácia, obec, alebo škola. Žiadateľ musí v elektronickom formulári ešte pred podaním projektu uviesť meno zamestnanca, ktorý projekt odporúča, prípadne uviesť, ako sa bude zapájať do projektu a prečo projekt odporúča. Jeden zamestnanec môže odporúčať iba jeden projekt.

Žiadosť o grant musí byť vyplnená elektronicky na portáli www.darca.sk, na ktorom si žiadateľ vytvorí svoje osobné konto. Osobné konto vzniká zaregistrovaním sa na stránke www.darca.sk. Na overenie funkčnosti pri registrovaní uvedenej e-mailovej adresy Vám na ňu systém zašle e-mail. Pre prvé prihlásenie sa na stránku www.darca.sk treba kliknúť na odkaz a potvrdiť údaje. Nové konto (nová registrácia) je potrebné vytvoriť aj v prípade, že organizácia už v minulosti vypracovala iný projekt cez darca.sk.


Prijímanie projektov

Projekt treba podať najneskôr do 12. 3. 2015 do 24:00 hod iba prostredníctvom elektronického formulára na www.darca.sk. Pri registrácii treba vybrať Nadačný fond Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis a program Región kultúrne 2015. Osobné konto vzniká zaregistrovaním sa na stránke www.darca.sk. Na overenie funkčnosti pri registrovaní uvedenej e-mailovej adresy Vám na ňu systém zašle e-mail. Pre prihlásenie sa na stránku www.darca.sk treba kliknúť na link v e-maili a potvrdiť údaje. Jeden subjekt môže v tomto grantovom programe predložiť maximálne 1 projekt.
 

Zamestnanecký grantový program Región kultúrne 
  

Hodnotenie projektov

Z hodnotenia budú vylúčené žiadosti, ktoré budú predložené neoprávneným subjektom, nedodržia uzávierku, nebudú obsahovať potrebné náležitosti, alebo nebudú spĺňať tematické zameranie projektu.

Projekty bude hodnotiť nezávislá komisia. Hodnotitelia budú projekty zvažovať podľa nasledovných kritérií:
1. Projekt je obsahovo kvalitný, zrozumiteľný, konkrétny a presvedčivý.
2. Zapojenie zamestnancov Kia Motors Slovakia je priame, osobné, aktívne.
3. Aktivity a ich sledovanie smeruje k dosiahnutému cieľu.
4. Rozpočet je naplánovaný efektívne, primerane k navrhovaným aktivitám a plánovaným výsledkom.


Kontrola realizácie projektov

Nadácia Pontis uzavrie s vybranými uchádzačmi o podporu Zmluvu o poskytnutí grantu, v ktorej budú okrem iného uvedené nasledujúce podmienky:
• príjemca predloží záverečnú správu v elektronickej podobe cez www.darca.sk a súčasne pošle kópie účtovných dokladov na adresu Zelinárska 2, 821 08 Bratislava,
• súčasťou záverečnej správy bude dokumentácia o využití finančného príspevku (fotodokumentácia, kópie publikovaných informácií a pod.), ktorú bude možné použiť na propagačné účely.
• Zástupcovia Nadácie Pontis ako administrátor grantového programu budú počas obdobia realizácie vykonávať priebežný monitoring náhodne vybraných projektov.


Potrebujete pomoc?

Pokiaľ je to možné, komunikáciu s Nadáciou Pontis ohľadne vášho projektu veďte prioritne prostredníctvom portálu www.darca.sk písomne. V časti Pošta môžete posielať svoje otázky. Pri každej novej informácii Vás na ňu systém upozorní zaslaním notifikačnej správy na vami zadanú e-mailovú adresu. Pre prípadné ďalšie informácie kontaktujte Nadáciu Pontis:


Ľubica Lukáčová, e-mail: lubica.lukacova@nadaciapontis.sk, mobil: 0918 522 554
Norbert Maur, e-mail: norbert.maur@nadaciapontis.sk, mobil: 0918 778 780

 • autor:
 • Eva Kľačanová, Kia Motors Slovakia


  You might also be interested   

  Latest Classifieds

  Upcoming Events

  Branch Dictionary