• Home
  • Features
  • BUCKLEYS spark testing and testing devices are supplied by TITAN - Tatraplast s.r.o

BUCKLEYS spark testing and testing devices are supplied by TITAN - Tatraplast s.r.o

BUCKLEYS spark testing and testing devices are supplied by TITAN - Tatraplast s.r.o

The company TITAN - Tatraplast s.r.o. is a top supplier of plastic semi-finished products in the form of plates, rods and profiles. However, in the portfolio you can also find spark-ignition and test devices for non-destructive testing of the integrity of the surfaces of plastic products.

Preiskrovacie a skúšobné prístroje - nedeštruktívna skúška celistovsti povrchov

Ponúkame prístroje BUCKLEYS pre niekoľko typov nedeštruktívnych skúšok. Prístroje sú vhodné detekciu trhlín, netesností a priesakov. Na detekciu využívajú vysoké napätie  tzv. iskrovú skúšku alebo nízke napätie pre odporovú skúšku mokrých krytín. 

Detekcia priesaku plochých striech

Prístroje určené na detekciu priesakov hydroizolačných vrstiev plochých striech vyrobených z elektricky nevodivých materiálov, ako je PVC, TPO alebo asfaltová lepenka.

Zistenie netesnosti povrchoc, opláštenia a káblov

Detektory s vysokým napätím  sú ideálne na rýchle a efektívne testovanie širokého spektra nevodivých povlakov a obloženia na vodivých materiáloch.

Kontrola tesnosti spojov a zvarov

Vysokonapätové prístroje vhodné na kontrolu zvarov plastových nádrží, zvarov na potrubie popr. fólií. 

TITAN - Tatraplast: plastové polotovary, extrudéry, skúšky plastov 
  

Nedeštruktívne skúšky

Nedeštruktívne skúšky prebiehajú na zvarových spojoch bez ich porušenia. To znamená, že nedeštruktívnu skúšku možno vykonať aj na finálnom výrobku bez jeho znehodnotenia.

Vizuálna kontrola

Základnou nedeštruktívnou skúškou je vizuálna kontrola zváraného spoja, ktorý predstavuje jednoduché, ale často zanedbávané opatrenia zaisťujúce kontrolu vykonaného zvaru. Pri vizuálnej kontrole sa hodnotí najmä vzhľad výronku. Vruby, viditeľné lesklé okrajové pásy pozdĺž zvaru alebo znateľné praskliny sú základným znakom chybne vykonaného zvaru.

Skúšanie ultrazvukom, rentgenom alebo vysokým napätím

Ďalším typom nedeštruktívnej kontroly je skúšanie ultrazvukom, rentgenom alebo vysokým napätím (iskrová skúška). Princíp iskrovej skúšky spočíva v hľadaní pórov alebo netesností elektrickou iskrou, kedy je nutné mať za testovaným zvarom protielektródu. Pokiaľ to nie je možné, je možné využiť kovové fólie alebo vodivý drôt. V niektorých prípadoch, najmä pri nádržiach, je možné na tento účel napustiť nádrž vodou.

Skúška pretlakom alebo podtlakom

Ďalší typ nedeštruktívnej metódy je skúška pretlakom, ktorá sa používa najmä pri zvaroch so skúšobným kanálikom alebo skúška podtlakom. Táto skúška sa vykonáva pomocou špeciálnych podtlakových zvonov rôznych tvarov (vnútorné a vonkajšie rohy, priame zvary) a vákuového čerpadla.

  • autor:
  • TITAN - Tatraplast s.r.o.


You might also be interested 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary