• Home
  • Workshops
  • Automotive Cluster - West Slovakia - Courses for business for free

Automotive Cluster - West Slovakia - Courses for business for free

  • 01.12.2010 - 31.12.2010 | Trnava | Slovensko
Automotive Cluster - West Slovakia, town of Trnava and Automotive Cluster Vienna Region in the framework of cross-AT-SR, AC Centrope investigators of the project, within which the honor to invite you to: Courses for entrepreneurs in the automotive industry

Vzdelávacie kurzy pre podnikate¾ov v automobilovom priemysle,
financované v rámci projektu, ktoré sú zamerané na zvýšenie vzdelanostnej úrovne v podnikate¾skej verejnosti. Na slovenskej strane je pripravených 8 konkrétnych kurzov do konca septembra 2010 v nasledovných oblastiach:

Inovatívny podnik
Reštrukturalizácia firiem
Projektový mana˛ment
Automotive English
Inovatívne systémy riadenia procesov
Mana˛ment ¾udských zdrojov
Cost-saving v strojárskej firme
Marketing a obchodné stratégie, firemná kultúra

Kontakt 

E-mail:                           autoklaster@autoklaster.sk
Mobil:                             Ing. Bárta - 0903/ 814 777

www.autoklaster.sk 

 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary