• Home
  • News
  • The HOPV Slovnaft system has been protecting the underground waters of Žitné ostrov for 50 years

The HOPV Slovnaft system has been protecting the underground waters of Žitné ostrov for 50 years

The unique system of hydraulic protection of groundwater Slovnaft, known by the abbreviation HOPV, is commemorating the 50th anniversary of its commissioning this year. Its main task is to protect the purity and monitor the quality of the groundwater of the upper Rye Island, the largest river island in Europe and the largest source of drinking water in Central Europe.

„Systém bol vybudovaný začiatkom 70. rokov minulého storočia ako reakcia na kontamináciu II. vodného zdroja v Podunajských Biskupiciach ropnými látkami. O úspešnosti ochranného systému svedčí redukcia znečistenia kontaminovaného územia a jeho udržiavanie pod areálom Slovnaftu. Zamorená plocha sa od roku 1973 zmenšila z 18 km2 na 0,42 km2,“ vysvetľuje Zsolt Novotný, riaditeľ spoločnosti VÚRUP, a.s., dcérskej spoločnosti SLOVNAFT, a.s., ktorá systém HOPV prevádzkuje.

„Ochranný systém tvorí spolu 799 hydrogeologických vrtov a pokrýva územie s rozlohou 80 km2, teda viac ako štvornásobok pôvodne znečisteného územia. Princíp ochrany spočíva v kontinuálnom čerpaní podzemnej vody pod rafinériou a v jej blízkom okolí, čo pod areálom vytvára tzv. veľkoplošnú hydraulickú depresiu,“ popisuje Štefan Marenčák, manažér HOPV spoločnosti VÚRUP.

Hydraulická depresia, teda lokálne zníženie hladiny podzemnej vody, má tvar lievika, čo podzemnú vodu z okolia vťahuje pod areál rafinérie. Monitorovacie vrty rozmiestnené v areáli a v širokom okolí rafinérie slúžia na pravidelný odber vzoriek a kontrolu kvality vody. Systém HOPV v rámci tohto monitoringu zachytil napríklad aj úniky toxických látok do podzemnej vody z Vrakunskej skládky, a upozornil tak na nutnosť jej sanácie.

O prevádzku a údržbu tohto unikátneho systému sa stará spolu viac ako 40 zamestnancov a zamestnankýň spoločnosti VÚRUP. Jeho prevádzka a údržba vyjde ročne na 6 miliónov eur. Za jeden rok sa systémom HOPV odčerpá 33,3 milióna m3 vody a zanalyzuje sa v priemere 7000 vzoriek odobratej podzemnej vody.

Systém HOPV zredukoval kontamináciu podzemných vôd zo 70. rokov minulého storočia na minimum a naďalej slúži ako dôležitá súčasť ochrany životného prostredia v okolí rafinérie. Činnosť rafinérie sa oproti minulosti výrazne zmenila a dnes je neporovnateľne bezpečnejšia a vďaka využívaniu najlepších dostupných technológií šetrnejšia k životnému prostrediu. „Systém HOPV dnes preto slúži nielen ako sanačný mechanizmus na dedičstvo z minulosti, ale predovšetkým na preventívny monitoring, ktorého výsledky sú dôležité aj pre samosprávy a štátne orgány,“ uzatvára Zsolt Novotný.

  • autor:
  • SLOVNAFT, a.s.
  • SLOVNAFT, a.s.

    SLOVNAFT, a.s.

    Production and sale of petroleum products and it´s chemical processing - production and distribution of polyethylene (LDPE) and polypropylene (PP), distribution of HDPE.

 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary