• Home
  • News
  • Opportunities of obtaining grant in Slovak and Czech Republic

Opportunities of obtaining grant in Slovak and Czech Republic

Call for proposals and News overview

PREHĽAD NOVINIEK MAREC 2021

Výzva zameraná na opätovné použitie a recykláciu nebezpečných odpadov

OTVORENIE/UZAVRETIE VÝZVY:

Otvorenie - 31. 10. 2016

Uzavretie 13. Hodnotiaceho kola – 15.06.2021

OPRÁVNENÝ ŽIADATEĽ; INTENZITA POMOCI/GRANT:

• Súkromné podniky (zhodnocovatelia odpadu) oprávnené nakladať s odpadmi
• Malý podnik (45-55%)
• Stredný podnik (35-45%)
• Veľký podnik (25-35%)

• Grant max. 12,5 mil. EUR

Výzva zameraná na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla

OTVORENIE/UZAVRETIE VÝZVY:

Otvorenie - 29.11. 2019

Uzavretie 6. Hodnotiaceho kola – 30.04.2021
Uzavretie 7. Hodnotiaceho kola – 31.07.2021

OPRÁVNENÝ ŽIADATEĽ; INTENZITA POMOCI/GRANT:

• Právnické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti rozvodu tepla
alebo výroby a rozvodu tepla

• max 75% / Grant max. 200 000 EUR

Výzva zameraná na Výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu zariadení na výrobu elektriny a tepla s maximálnym tepelným príkonom 20 MW

OTVORENIE/UZAVRETIE VÝZVY:

Otvorenie - December 2019

Uzavretie 6. Hodnotiaceho kola – 30.04.2021
Uzavretie 7. Hodnotiaceho kola – 31.07.2021

OPRÁVNENÝ ŽIADATEĽ; INTENZITA POMOCI/GRANT:

• Právnické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti rozvodu tepla
alebo výroby a rozvodu tepla
• Malý podnik (50%)
• Stredný podnik (50%)
• Veľký podnik (45%)

• Grant max. 2,5 mil. EUR

Výstavba zariadení na využitie vybraných druhov OZE

OTVORENIE/UZAVRETIE VÝZVY:

Otvorenie - December 2019
Uzavretie 5. Hodnotiaceho kola – 30.06.2021

OPRÁVNENÝ ŽIADATEĽ; INTENZITA POMOCI/GRANT:

• Fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie,
subjekty ústrednej správy, ostatné subjekty ústrednej správy,
subjekty územnej samosprávy, združenia fyzických a/alebo
právnických osôb, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne
prospešné služby
• Malý podnik 50%
• Stredný podnik 50%
• Veľký podnik 45%

• Grant max. 2,5 mil. EUR

OTVORENÉ VÝZVY:

Synergická podpora projektov, ktorým bola poskytnutá regionálna investičná pomoc

OTVORENIE/UZAVRETIE VÝZVY:

Apríl 2021

OPRÁVNENÝ ŽIADATEĽ; INTENZITA POMOCI/GRANT:

• Spoločnosti, ktorým bola schválená regionálna investičná pomoc:

• Malý podnik 45-55%%
• Stredný podnik 35-45%
• Veľký podnik 25%

MOŽNOSTI ZÍSKANIA GRANTU V ČESKEJ REPUBLIKE

OTVORENÉ VÝZVY:

UZAVRETIE VÝZVY: 30.4.2021

OPRÁVNENÝ PROJEKT:
• Nákup strojov, hardware alebo software

INTENZITA POMOCI/GRANT:

• Malý podnik (45%)
• Stredný podnik (35%)
• Veľký podnik (25%)

• Grant max. 3 mil. EUR

  • autor:
  • EOS Innovazioni