• Home
  • News
  • NRSR approved the text of the new Law on Packaging

NRSR approved the text of the new Law on Packaging

  • 11.03.2010

On 03 03. 2010, negotiations on the 49th Meetings of the Slovak National Council, approved a government bill on packaging.

Návrh zákona bol schválený len s drobnými technicko-legislatívnymi a jazykovými zmenami.V rámci prerokovania návrhu zákona o obaloch vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky bolo k tomuto návrhu prijatých viacero pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktorých obsahom boli predovšetkým legislatívno-technické a jazykové pripomienky, bez významných dopadov na obsahové znenie jednotlivých ustanovení návrhu zákona o obaloch, s odporúčaním gestorského výboru tieto pripomienky schváliť.
Zákon o obaloch bude v znení schválenom Národnou radou Slovenskej republiky postúpený prezidentovi Slovenskej republiky.
Predpokladané nadobudnutie účinnosti zákona o obaloch je 1.mája 2010. 

 

  • autor:
  • ENVI-PAK, a. s.
 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary