• Home
  • News
  • The Ministry published a draft law on waste

The Ministry published a draft law on waste

  • 17.07.2012

Ministry of Environment has moved to Friday, 13/07/2012 at inter-ministerial review of the new draft law on waste. The law may comment on the second August

Požiadavka vypracovať návrh nového zákona o odpadoch súvisí s povinnosťou transpozície európskej smernice č. 2008/98/ES o odpade. Novým zákonom o odpadoch má zároveň dôjsť aj k sprehľadneniu celého systému nakladania s odpadom.

Prevzatie smernice si vyžiadalo zmenu niektorých zákonných definícii a súčasne zavedenie nových zákonných definícii pre nové pojmy v súlade s textom smernice. V súlade so smernicou sa zavádzajú nové inštitúty – stav konca odpadu a vedľajší produkt a zároveň inštitút odpadového hospodára, za účelom zabezpečenia nakladanie s odpadom odborne spôsobilou osobou.

Dopĺňa sa nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom a dochádza k zapracovaniu zákona č. 119/2010 Z. z. o obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov priamo do textu nového zákona o odpadoch. Menia sa podmienky pre registráciu kolektívnej organizácie a zároveň sa rozširuje možnosť kolektívneho nakladania aj pre iné druhy odpadov ako len elektroodpad.

V snahe podporiť energetické zhodnocovanie odpadu sa zavádza poplatok za zneškodnenie odpadu spaľovaním a spoluspaľovaním. Navrhuje sa (podľa ministerstva dočasné) zachovanie Recyklačného fondu ako ekonomického nástroja, s tým že sa dopĺňajú ustanovenia o jeho zrušení.

Celý text návrhu zákona je možné stiahnuť na našej webovej stránke v časti pripomienkové konania: http://www.naturpack.sk/legislativa/pripomienkove-konania/

  • autor:
  • NATUR-PACK, a.s.
 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary