• Home
 • Features
 • The first regional waste management has been published

The first regional waste management has been published

The first regional waste management has been published

In recent days Nitra Region Waste published Management Program (WMP) for 2011 - 2015. That WMP are amendments adopted in the amended Waste Act, which came into force on the first of January 2013. Currently awaiting the issue generally binding decree establishing a binding part of the WMP counties in the Government Gazette. Expected release date is the end of September 2013. From that time begins to run four-month period to develop WMP agents and municipalities.

V krátkom čase sa očakáva zverejnenie POH pre ostatné kraje.

Povinnosť vypracovať POH má ten pôvodca odpadu, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou - podnikateľom a produkuje ročne viac než 10 ton nebezpečných odpadov alebo 100 ton ostatných odpadov. Do týchto množstiev sa započítavajú komunálne odpady, odpady z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou v rozsahu do jedného m3 ročne od jednej fyzickej osoby (ďalej len "drobné stavebné odpady"), odpady vznikajúce pri servisných prácach, čistiacich prácach alebo udržiavacích prácach vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce vykonávajú.

Presné povinnosti stanovuje § 6 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov v § 2 až 7 a v prílohe 2.

Upozorňujeme, že predmetná vyhláška je v legislatívnom procese, pričom medzirezortné pripomienkové konanie bolo už ukončené. Novela vyhlášky by mala upraviť obsah programu ako aj záväznú aj smernú časť. Navyše niektoré subjekty sa nevyhnú procesu posudzovania (SEA) podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pôvodcovia odpadov, ktorí majú povinnosť vypracovať POH, sa môžu dohodnúť navzájom alebo spolu s obcou na vypracovaní spoločného programu.

O aktuálnom dianí Vás budeme včas informovať. Prípadne môžete využiť naše kontakty, radi Vám pomôžeme s vypracovaním príslušných dokumentov.

POH pre Nitriansky kraj nájdete TU »


www.naturpack.sk

 • autor:
 • Mgr. Ľubica Richterová, Natur-Pack a.s., ilustračné foto


  You might also be interested   

  Latest Classifieds

  Upcoming Events

  Branch Dictionary