• Home
  • News
  • The Act on Packaging - demonstrating the registration of taxable persons

The Act on Packaging - demonstrating the registration of taxable persons

  • 17.05.2010

Ministry of Environment issued a guide to showing the compulsory registration of persons:

V súvislosti s uplatňovaním požiadaviek nového zákona o obaloch sa na viaceré povinné osoby (dovozcov výrobkov balených v obaloch, baličov a plničov) obracajú odberatelia so žiadosťou o preukázanie plnenia povinností podľa zákona o obaloch. Keďže požiadavky na preukazovanie plnenia týchto povinností sú často v praxi nerealizovateľné vydalo Ministerstvo životného prostredia SR usmernenie k preukazovaniu zápisu do registra povinných osôb:
Preukazovanie požiadania o zápis do registra podľa § 9 zákona č. 119/2010 Z. z. o obaloch
Dňom 01. 05. 2010 nadobudol účinnosť zákon č. 119/2010 Z. z. o obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).
Podľa § 9 ods. 1 zákona je povinná osoba povinná požiadať ministerstvo o zápis do registra, ktorý je podľa § 9 ods. 2 zákona verejne prístupný na internetovej stránke ministerstva. Ak žiadosť o zápis do registra obsahuje všetky zákonom stanovené náležitosti, ministerstvo zapíše povinnú osobu do registra, pričom potvrdenie o zápise do registra ministerstvo povinnej osobe zašle do 30 dní od zápisu.
Z uvedeného vyplýva, že dokladovaním splnenia povinnosti požiadať o zápis do registra podľa § 9 ods. 1 zákona je zverejnenie povinnej osoby vo verejne prístupnom registri „Informačný systém pre evidenciu obalov a odpadov z obalov – Program Ministerstva životného prostredia SR“, ktorý je dostupný na stránke poverenej organizácie Ministerstva životného prostredia SR Slovenskej agentúry životného prostredia na adrese http://obaly.sazp.sk/  a tiež na internetovej stránke ministerstva  www.enviro.gov.sk v časti „Odpady a obaly Obaly Linky“.
  • autor:
  • NATUR-PACK, a.s.
 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary