• Home
  • Workshops
  • Technique of Environmental Protection 2014 - International Conference

Technique of Environmental Protection 2014 - International Conference

  • 10.06.2014 - 12.06.2014 | Bratislava, Malé Karpaty | Slovensko
20 annual international conference "Technique of Environmental Protection - TOP" will be an excellent opportunity where experts will be able to environmental issues evaluate the progress made over the past 20 years in environmental protection, present new scientific knowledge in basic and applied research and to discuss future trends in waste management.

Motto: "Zodpovednosť a efektívne využívanie zdrojov – budúcnosť s perspektívou"

Záštitu nad konferenciou prevzali:

Minister životného prostredia SR 

Rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 

Konferencia je zameraná na tematické okruhy:

A. Materiálové a energetické zhodnocovanie
1. komodity Recyklačného fondu
2. priemyselný odpad
3. komunálny odpad

B. Obnoviteľné zdroje energie

C. Všeobecné otázky ochrany životného prostredia

Cena TOP 2014

Organizačný výbor vyhlasuje 15. ročník súťaže o Cenu TOP v kategóriách:

  • Environmentálna technológia (do súťaže môžu firmy prihlásiť nové technológie, stroje a zariadenia – hodnotí komisia rektora STU)

  • Progresívna idea (do súťaže sú automaticky zaradené príspevky uverejnené v zborníku a prednesené na konferencii – hodnotí komisia ministra ŽP SR)

  • Študentská práca (do súťaže sa môžu prihlásiť študenti vysokých škôl a univerzít zdarma s diplomovou prácou do 1. 06. 2014 – hodnotí komisia SAŽP – COH so sídlom v Bratislave)

Rokovacie jazyky konferencie: slovenský, český a anglický jazyk

Viac informácií »

 

 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary