• Home
  • News
  • Scottish studies assessing the impact of recycling the carbon footprint

Scottish studies assessing the impact of recycling the carbon footprint

  • 01.07.2015

Study commissioned Zero Waste Scotland demonstrates the implementation of recycling reduction of greenhouse gases in Scotland.

Je to jedna z prvých štúdií svojho druhu. Nakoľko dnešná ekonomika Škótska je prevažne lineárneho charakteru, t.j. výroba-spotreba-odpad, alternatívou k tomuto modelu je koncept obehového hospodárstva, tzv. Circular Economy. Tento koncept je založený na dizajne výrobkov, ich oprave a znovupoužití, s cieľom udržať materiály a produkty v obehu čo najdlhšie. Výsledkom je zníženie dopytu po primárnych surovinách a zneškodňovaní odpadu, čiže dvoch aktivitách s vysokou uhlíkovou stopou.

Rôzne metódy výpočtu

Na meranie uhlíkového dopadu sa v štúdii použili dve rôzne metódy výpočtu, a to metóda vzťahujúca sa na konkrétne územie (territorial accounting) a metóda spotreby (consumption accounting). Územná metóda je založená na zodpovednosti výrobcu, t.j. zahŕňa v sebe len emisie vzniknuté na danom území. Emisie z výroby a transportu dovezených produktov sa do tejto metódy nezapočítavajú, zatiaľ čo emisie za vyrobené a vyvezené výrobky áno.  Metóda spotreby je naopak založená na zodpovednosti spotrebiteľa, čiže zahŕňa v sebe všetky emisie zo spotreby. Emisie z dovezených výrobkov sa do uhlíkovej stopy Škótska započítavajú, ale tie z exportovaných výrobkov nie. Toto rozlíšenie je dôležité z globálneho pohľadu zmeny klímy. Pri územnej metóde môže dôjsť k zníženiu uhlíkovej stopy určitého regiónu bez globálneho zníženia (tzv. “offshoring“), zatiaľ čo pri metóde spotreby sa započítavajú všetky emisie bez špecifikácie miesta vzniku. Čiže i zníženie uhlíkovej stopy v Škótsku sa prejaví aj v globálnom meradle.

Štyri rôzne scenáre

Za štartovaciu líniu štúdie bol zvolený rok 2012 a v štyroch rôznych scenároch, do roku 2050, sa vypočítal potenciálny uhlíkový vplyv aplikácie obehového hospodárstva v Škótsku. Každý zo štyroch scenárov je charakteristický rôznym stupňom využitia materiálov, spájajú v sebe rôzny pomer výroby a spotreby.

1. BAU scenár (Business as Usual) – výroba a spotreba zostávajú na vysokej úrovni, pokračuje sa v súčasne nastavenom trende

2. RE scenár (Resource Efficiency) – zníženie vplyvu výrobných procesov, zatiaľ čo správanie spotrebiteľov (spotreba) ostáva nezmenené

3. LG scenár (Limited Growth) – výroba ostáva nezmenená, zníži sa ale spotreba

4. CE scenár (Circular Economy) – výroba aj spotreba profitujú z využitia alternatívneho dizajnu aj nových biznis modelov

Výsledky a závery

Porovnanie jednotlivých scenárov ukázalo, že materiálová spotreba a z nej vznikajúci uhlíkový dopad sa výrazne mení v závislosti od rôzneho ekonomického rastu, výroby a spotreby, ako aj od pomeru dovoz vs. vývoz. V prípade BAU a RE scenáru dochádza k zvýšenej spotrebe materiálu spojenej so zvýšeným dovozom, čo má za následok zníženie územných emisií, ale navýšenie emisií zo spotreby. Naopak pri LG scenári dochádza síce k zníženiu územných emisií aj emisií zo spotreby, sprievodným javom je ale takmer nulový ekonomický rast krajiny. Jedine v prípade EC scenára nastal pokles obidvoch druhov emisií spojený aj s rastom ekonomiky.

Uvedená štúdia ilustruje významný vplyv spotreby materiálov na celkovú uhlíkovú stopu Škótska. Taktiež demonštruje aj fakt, ako použitie dvoch rôznych metód výpočtu môže priniesť tak veľmi rozdielne výsledky. V Škótsku, pri použití územnej metódy, môžeme vidieť menší uhlíkový dopad ako pri použití metódy spotreby, z dôvodu veľkého dovozu materiálov a vývozu odpadov.

Pri použití  územnej metódy výpočtu by sa v prípade CE scenáru do roku 2050  znížila produkcia emisií o takmer 11 mil.t CO2e v porovnaní so scenárom BAU a o 21 mil.t CO2e v porovnaní so štartovacou líniou v roku 2012.

Pri použití metódy spotreby by boli tieto úspory približne 58 mil.t CO2e v porovnaní s BAU a okolo 1 mil.t CO2e oproti roku 2012.

Medzi hlavné závery štúdie patria:

  • spotreba materiálov je zodpovedná za viac ako 2/3 uhlíkových emisií v Škótsku
  • takmer 1 tona z každých 5 ton materiálu skončí v Škótsku ako odpad
  • aplikáciou obehového hospodárstva môže Škótsko znížiť svoje uhlíkové emisie, a to bez ovplyvnenia ekonomického rastu

Vplyv jednotlivých scenárov  na spotrebu materiálov a vznik emisií môžeme vidieť na obrázku.

Zdroj: The Carbon Impacts of the Circular Economy


Podľa štúdie môže obehové hospodárstvo zabezpečiť zníženie emisií ruka v ruke s ekonomickým rastom Škótska. Výsledky štúdie naznačujú, že obehové hospodárstvo môže v budúcnosti zohrávať dôležitú úlohu pri dosahovaní stanovených škótskych emisných cieľov.

Je ale potrebné zdôrazniť, že uvedená štúdia a scenáre v nej nepredpovedajú budúcnosť. Scenáre boli vytvorené za účelom demonštrovania zníženia uhlíkových emisií väčšou aplikáciou konceptu obehového hospodárstva v Škótsku, pri udržaní dlhodobého ekonomického rastu.

Spracované na základe štúdie Zero Waste Scotland - The Carbon Impacts of the Circular Economy.

RNDr. Grgulová Alexandra, environmentálny konzultant, NATUR-PACK, a.s.

  • autor:
  • RNDr. Grgulová Alexandra, environmentálny konzultant, NATUR-PACK, a.s.
 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary