• Home
  • News
  • REACH & CLP Seminar - current chemical legislation

REACH & CLP Seminar - current chemical legislation

  • 19.11.2014

In January 2009 came into force of the new Regulation of the European Parliament and the Council (EC) 1272/2008 of 16 December 2008 on classification, labeling and packaging of substances and mixtures, so-called CLP (Classification, Labelling and Packaging).

Dátum: 27.11.2014
Miesto:
Bratislava

Nariadenie CLP aplikuje terminológiu, hodnotenie, princípy a kritéria Globálneho Harmonizovaného Systému (GHS) a zároveň zahŕňa ustanovenia ohľadne klasifikácie a označovania uvedené v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady č. 1907/2006 (REACH). Tak ako aj predchádzajúca legislatíva aj Nariadenie CLP je plánované ako samostatný klasifikačný systém určený predovšetkým pre podniky a priemysel. Toto nariadenie, po vstúpení do platnosti, zároveň špecifikuje konečné termíny klasifikácie podľa pravidiel CLP pre klasifikáciu zmesí do 31. mája 2015:

Od 1. júna 2015:

  • sa musia látky klasifikovať len podľa ustanovení nariadenia CLP;
  • sa musia zmesi klasifikovať, označovať a baliť iba podľa ustanovení nariadenia CLP, ale zmesi už klasifikované, označené, zabalené podľa ustanovení smernice o nebezpečných prípravkoch a uvedené na trh (t. j. vyskladnené) do 1. júna 2015 sa musia iba znovu označiť a znovu zabaliť do 1. júna 2017;
  • sa musí na karte bezpečnostných údajov uviesť klasifikácia látok a zmesí podľa ustanovení nariadenia CLP.

Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o.
Tomášiková 10/F, 821 03 Bratislava, Slovenská republika
Tel./Fax: 02 45943712 / 45945223
www.ekotox.sk; www.safearticles.eu

Ekotoxikologické centrum CZ, s.r.o.
Traťová 574/1, 619 00 Brno - Horní Heršpice, Česká republika, www.ekotox.cz

Centrum Ekotoxykologiczne Sp. z o.o.
ul. Kwiatowa 6A, 87-100 Toruń, Polska, www.ekotox.eu

 

  • autor:
  • Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o.
 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary