• Home
 • Features
 • MOL Group wants to achieve carbon neutrality with its smart transformation

MOL Group wants to achieve carbon neutrality with its smart transformation

MOL Group wants to achieve carbon neutrality with its smart transformation

MOL Group has updated its long-term strategy SHAPE TOMORROW. The goal is a greener, more self-sufficient and competitive region.

Aktualizovaná stratégia kladie väčší dôraz na obnoviteľné palivá, zelený vodík, biometán a geotermálnu energiu. Do roku 2030 Skupina vynaloží viac ako 4 miliardy USD na ekologické investície s cieľom dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050.

Skupina MOL sa bude sústrediť na zabezpečenie inteligentnej transformácie vďaka riešeniam, ktoré obstoja v budúcnosti: investuje do ďalšieho posilnenia bezpečnosti dodávok energií v regióne, vytvorí úžitkovú hodnotu z odpadu a bude formovať budúcnosť mobility pomocou inovatívnych technológií.

Skupina MOL aktualizuje svoju dlhodobú stratégiu z roku 2016

 • Cieľom Skupiny MOL je dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050 inteligentnou transformáciou, zabezpečiť udržateľnosť a posilniť bezpečnosť dodávok prostredníctvom inovatívnych technológií.
 • Skupina posilní svoje rafinérie zvýšením efektívnosti o 150 miliónov USD a bude pokračovať v investíciách do vyššej flexibility spracovania ropy.
 • Prieskum a ťažba sa popri zabezpečení dodávok zamerajú na ekologické projekty.
 • Služby zákazníkom dosiahnu do roku 2030 EBITDA vo výške 1 miliardy USD ročne, v segmente sa bude pokračovať v transformácii čerpacích staníc a ďalšom rozširovaní siete nabíjacích staníc pre elektromobily.
 • Podnikanie v oblasti odpadového hospodárstva by mohlo od roku 2030 poskytovať 1,5 milióna ton vstupnej suroviny ročne pre ropný, chemický a energetický sektor.
 • Do roku 2030 investuje Skupina MOL 4 miliardy dolárov do ekologických projektov a zvýši konkurencieschopnosť regiónu v oblasti obnoviteľných zdrojov energie.
 

„V roku 2016 sme medzi prvými hráčmi v ropnom a plynárenskom priemysle oznámili diverzifikáciu v oblasti fosílnych palív a postupný rozvoj petrochémie a služieb zákazníkom. Týmto smerom sme sa uberali osem rokov, avšak uplynulé roky priniesli v energetickom priemysle radikálne výzvy a zmeny. Nastal čas opäť aktualizovať našu stratégiu, pretože ciele udržateľnosti sú stále ambicióznejšie, a zároveň dopyt po fosílnych palivách zostáva naďalej silný.

Neveríme v dogmatický prístup a hľadáme inteligentné riešenia. Postupujeme triezvo a pragmaticky, čím umožňujeme prechod na zelenú energiu, a zároveň nekompromisne garantujeme bezpečnosť dodávok energií, konkurencieschopnosť našej spoločnosti a vytváranie hodnoty pre našich akcionárov,“ uviedol Zsolt Hernádi, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny MOL.

„Znamená to, že popri našich tradičných podnikateľských aktivitách budeme využívať zelenú energiu, aby bola Skupina MOL, a tým aj celý stredoeurópsky región udržateľnejší, sebestačnejší a konkurencieschopnejší. Budeme využívať odpad ako hodnotnú surovinu, čím naštartujeme obehové hospodárstvo a ďalej posilníme bezpečnosť dodávok energií.

Niet pochýb o tom, že energetická transformácia je nutná a veľmi ambiciózne ciele stanovené Európskou úniou musíme ako spoločnosť  dosiahnuť. Je to v záujme nás všetkých. Skupina MOL ako vedúca spoločnosť v stredoeurópskom priemysle robí všetko pre to, aby tieto ciele splnila a transformovala sa. Je však zrejmé, že to nie je možné urobiť osamotene a bez podpory. Nie je totiž spravodlivé, ak sú všetky náklady na energetickú transformáciu prenesené len na priemyselné podniky. Tieto spoločné ciele sa dajú dosiahnuť len s podporou celej spoločnosti a s prispením uvedomelej regulácie a spolupráce na všetkých úrovniach. Na Skupinu MOL sa v tomto spoločnom európskom úsilí dá spoľahnúť ako na partnera,“ doplnil Z. Hernádi

Hlavnou prioritou aktualizovanej dlhodobej stratégie je zabezpečiť bezpečnosť dodávok energií, a tiež umožniť stabilný ekologický prechod do budúcnosti. Na dosiahnutie tohto cieľa spoločnosť ďalej posilňuje svoje tradičné portfólio aktív a do roku 2030 vynaloží viac ako 4 miliardy USD na zelené investície. Kľúčové prvky aktualizovanej stratégie podľa jednotlivých oblastí podnikania sú nasledovné:

Downstream bude naďalej posilňovať svoju pozíciu v rafinérskej oblasti v Európe, a popri tom sa bude dynamicky prispôsobovať meniacim sa potrebám mobility a hospodárstva. V oblasti udržateľnej mobility nám obnoviteľné palivá otvárajú nové možnosti, naša aktualizovaná stratégia sa zameriava aj na výrobu biometánu a zeleného vodíka, kým obehové hospodárstvo zvýši podiel biologických a odpadových tokov na výrobe. V záujme diverzifikácie v oblasti fosílnych palív investujeme do roku 2030  1 miliardu USD do projektov, ktoré budú využívať  odpad a recykláciu v rámci procesu výroby. Investície budú zároveň smerovať do stredne veľkých projektov v oblasti chemického priemyslu.

Spracovanie ropy bude flexibilnejšie, aby spĺňalo požiadavky hospodárskeho a regulačného prostredia a ďalej sa posilňovala bezpečnosť dodávok v regióne. Skupina MOL vynaloží do roku 2030 viac ako 1 miliardu USD na projekty, ktoré umožnia energeticky efektívnejšiu výrobu a rozšírenie udržateľných palív v našom portfóliu s priamym vplyvom na zníženie emisií skleníkových plynov. Na dosiahnutie týchto cieľov zvýšime využívanie obnoviteľnej elektrickej energie v celej Skupine MOL, najmä v Downstreame.

Upstream zohráva kľúčovú úlohu pri financovaní transformácie na úrovni Skupiny MOL, pričom prioritou zostáva spomalenie prirodzeného poklesu ťažby. Skupina MOL bude počas nasledujúcich piatich rokov udržiavať ťažbu na priemernej úrovni minimálne 90 tisíc barelov ropného ekvivalentu denne. Okrem konvenčnej ťažby uhľovodíkov divízia posilní projekty, ktoré sú neutrálne z hľadiska emisií uhlíka. Skupina s využitím svojich kapacít spúšťa geotermálny prieskum a pilotný projekt ťažby lítia, a sústredí sa tiež na budovanie skladovacích kapacít v oblasti zachytávania a ukladania uhlíka. Upstream ďalej posilňuje spoluprácu medzi spoločnosťami MOL a INA, optimalizuje svoju infraštruktúru a podporuje bezpečnosť dodávok v regióne prostredníctvom zefektívňovania procesov a optimalizácie nákladov. Naďalej bude diverzifikovať svoje medzinárodné portfólio a nadväzovať strategické partnerstvá.

Služby zákazníkom si stanovili cieľ dosiahnuť do roku 2030 EBITDA vo výške 1 miliardy USD ročne.  To si bude vyžadovať ďalšie rozširovanie a optimalizáciu siete na existujúcich a potenciálnych nových trhoch v regióne strednej a východnej Európy. Skupina plánuje do roku 2025 zvýšiť podiel nepalivových produktov na úroveň 65 % všetkých transakcií a do roku 2030 na 85 %. Popri tom je cieľom mať v regióne 10 miliónov používateľov zákazníckeho programu MOVE. Skupina MOL bude pokračovať v transformácii svojich čerpacích staníc v regióne strednej a východnej Európy a ďalej rozširovať a posilňovať gastro ponuku. V súlade s potrebami trhu bude ďalej rozvíjať projekty mobility, rozširovať sieť nabíjacích staníc pre elektromobily a pripravovať sa na nástup vozidiel s vodíkovým pohonom.

Integrovaný podnikateľský model Skupiny MOL poskytuje jedinečné riešenie pre jednu z najväčších  environmentálnych výziev v Európe – odpadové hospodárstvo. Odpad považujeme za cennú surovinu a zdroj energie. V Maďarsku Skupina MOL do roku 2035 zvýši mieru jeho recyklácie na 65 %, a zároveň zníži skládkovanie na 10 %. Podnikanie v oblasti odpadového hospodárstva by mohlo od roku 2030 potenciálne poskytovať 1,5 milióna ton surovín ročne pre regionálny ropný, chemický a energetický sektor.

Očakáva sa, že Skupina MOL bude do roku 2030 spotrebovávať približne 2 500 GWh elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov v kontexte postupnej dekarbonizácie Downstreamu. Preto budujeme vlastné portfólio obnoviteľných zdrojov. Aj náš nový závod na výrobu zeleného vodíka v Százhalombatte bude využívať elektrickú energiu z obnoviteľných zdrojov. Očakávame, že väčšinu tejto obnoviteľnej energie budú pokrývať solárne elektrárne. Zvažujeme tiež ďalšie možnosti projektov obnoviteľných zdrojov ako aj nových riešení v prípade skladovania týchto energií.

Informácie o aktualizovanej stratégii Shape Tomorrow nájdete tu.

 • autor:
 • SLOVNAFT, a.s.
 • SLOVNAFT, a.s.

  SLOVNAFT, a.s.

  Production and sale of petroleum products and it´s chemical processing - production and distribution of polyethylene (LDPE) and polypropylene (PP), distribution of HDPE.You might also be interested 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary