• Home
  • News
  • Labelling of packaging in the Draft Decree on the Ministry of the implementation of certain provisions of the Act on Packaging

Labelling of packaging in the Draft Decree on the Ministry of the implementation of certain provisions of the Act on Packaging

  • 26.01.2011

Bratislava

Ministerstvo životného prostredia SR zverejnilo dňa 3.12.2010 materiál č. 10494/2010-4.4, ktorým bol na medzirezortné pripomienkové konanie predložený „Návrh vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR o vykonaní niektorých ustanovení zákona o obaloch“ a jej odôvodnenie. Najzávažnejší dopad by mala časť označovania obalov v § 4 návrhu vyhlášky a prílohy č. 6.


Podľa § 5 ods. 1 zákona o obaloch, ak povinná osoba, ktorá uvádza na trh alebo do obehu obal alebo výrobok v obale, zabezpečí označenie obalu údajom o materiálovom zložení obalu, je povinná tak urobiť v súlade s osobitným predpisom, ktorým podľa odkazu pod čiarou je Rozhodnutie Komisie 97/129/ES, ktoré ustanovuje identifikačný systém pre obalový materiál v zmysle smernice EP a Rady 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov.


Návrh vyhlášky v § 4 duplicitne upravuje povinnosť podľa § 5 ods. 1 zákona o obaloch, pričom nad rámec zákonnej povinnosti ustanovuje povinnosť označenia obalu aj v súlade s prílohou č. 6 návrhu vyhlášky, pričom sa jedná najmä o požiadavku na označenie materiálu, z ktorého bol obal vyrobený – formou trojuholníkov. Takáto právna úprava by bola v rozpore s predpismi EU.

Hana Nováková MBA
generálna riaditeľka oprávnenej organizácie ENVI-PAK

celá správa

  • autor:
  • ENVI-PAK
 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary