DECLARATION OF PUBLIC TENDER

  • 22.03.2010

Under § 281-288 Act č.513/2991 Coll. Commercial Code, as amended

Spôsob vyhlásenia verejnej obchodnej súťaže
Verejná obchodná súťaž je vyhlásená na internetovej stránke www.123dopyt.sk, www.plasticportal.eu
 
1. Vyhlasovateľ: 
Plastiflex Slovakia, spol. s.r.o.
Sídlo: Michalská 22, 060 01 Kežmarok
Označenie registra: spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka číslo: 1029/P
IČO:  31670521
 
2. Kontaktná osoba vyhlasovateľa:
Meno: Ing. Iveta Puškášová
Telefón: 00421-52 4680 712 (52 4680 711 – recepcia)
E – mail: iveta.puskasova@plastiflex.sk
 
3. Predmet verejnej obchodnej súťaže:
Akreditovaný vzdelávací program pre nastavovačov vstrekolisov – trvanie 11 dní. (min 88 hodín)
 
4. Typ zmluvy, ktorá sa má uzatvoriť a ďalšie obchodné podmienky:
Zmluva o zabezpečení vzdelávacieho programu uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
 
Podrobná špecifikácia predmetu obstarávania:
•Akreditovaný vzdelávací program v oblasti vzdelávania nastavovačov vstrekolisov.
•Obsah vzdelávania. Technológia vstrekovania plastov, optimalizácia vstrekovacieho procesu
•Maximálna dĺžka realizácie – 11 dní.
•Termín realizácie:  apríl - máj 2010
•Rozdelenie skupiny 8 účastníkov na 2 podskupiny  (bez dopadu na cenu školenia)
•Zabezpečenie ubytovania pre účastníkov
•Zabezpečenie dopravy pre účastníkov
 
5. Podmienky účasti v súťaži:
Navrhovateľ je povinný predložiť:
5.1 doklad o akreditácii vzdelávacieho programu alebo jeho časti, ktorá obsahuje témy technológia vstrekovania plastov, optimalizácia vstrekovacieho procesu
5.2 Zápis v zozname podnikateľov na Úrade pre verejné obstarávanie (platné potvrdenie).
 
 
6. Spôsob podávania návrhov:
Navrhovatelia predkladajú doklady uvedené v bode 5 tohto vyhlásenia a návrh zmluvy
v slovenskom jazyku v uzatvorenej obálke. Doklady môžu byť kópie, ktoré nemusia byť overené notársky. Obálky musia byť zreteľne označené nápisom SÚŤAŽ - NEOTVÁRAŤ
a heslom súťaže: „vzdelávanie nastavovačov“
 
Obálka musí obsahovať obchodné meno navrhovateľa.
Návrhy je potrebné zaslať poštou na adresu sídla vyhlasovateľa uvedenú v bode 1 tohto vyhlásenia alebo osobne podať priamo v sídle vyhlasovateľa. Zároveň je potrebné ponuku zaslať aj e-mailom na adresu kontaktnej osoby, uvedenej v bode 2 tohto vyhlásenia.
 
7.Obsah návrhu:
Návrh musí byť predložený navrhovateľom v slovenskom jazyku, v stanovenej lehote a musí
obsahovať všetky požadované náležitosti:
• doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti, ktoré sú uvedené v bode 5
vyhlásenia VOS,
• návrh zmluvy doplnený navrhovateľom Návrh zmluvy 
• obsahová ponuka a cena
Platným návrhom je návrh, ktorý bude obsahovať všetky požadované dokumenty a akceptovať stanovené podmienky. Platným návrhom je návrh, ktorý zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s uvedenými požiadavkami a podmienkami. Ostatné návrhy navrhovateľov budú z VOS vylúčené.
 
8. Lehota podávania návrhov:
Do 01.04. 2010 do 10.00 hod.
Po uplynutí stanovenej lehoty nebude možné predložený návrh zmeniť, ani odvolať. Do súťaže nebude možné zahrnúť návrh, ktorý bude predložený po určenej lehote.
 
9. Lehota na oznámenie vybraného návrhu:
Do 10. 04. 2010
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo lehotu na oznámenie vybraného návrhu predĺžiť.
 
10. Výber najvhodnejšieho návrhu:
Predložený návrh bude možné zahrnúť do súťaže len v prípade, ak jeho obsah bude
zodpovedať stanoveným podmienkam.
Spôsob výberu je v zmysle § 286 Obchodného zákonníka s dôrazom na :
- cenu,
- celkový obsah vzdelávania,
- ponúknuté obchodné podmienky
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy, súťaž zrušiť .
Vyhlasovateľ vyhodnotí návrhy predložené v stanovenej lehote, ktoré budú obsahovať všetky
požadované náležitosti.
 
11. Záväzok na úhradu nákladov
Vyhlasovateľ neuhrádza navrhovateľovi náklady, spojené s účasťou v súťaži. Navrhovatelia
v plnej miere hradia všetky náklady, spojené s ich účasťou v súťaži.
 
12. Ďalšie informácie:
• Vyhradenie práva na zmenu podmienok súťaže, resp zrušenia súťaže v súlade s § 283
zákona č. 513/1991 Z. z.
• Vyhradenia práva rokovať o predložených návrhoch.
• Vysvetlenie podmienok súťaže sa poskytuje do 26.3.2010
  • autor:
  • Plastiflex Slovakia, spol. s.r.o.
 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary