Customs Tariff, Combined Nomenclature Changes 2020

  • 14.07.2020 - 14.07.2020 | Trenčín | Slovensko
Professional seminar focused on comprehensive acquaintance with work with customs tariff, clarification of classification of goods, harmonized system (HS), combined nomenclature (CN), TARIC nomenclature, classification of customs tariff, customs duties, interpretative rules for classification of goods, special rules and goods, changes in the CN, their explanation and application.

Oboznámime účastníkov so zmenami, ktoré nastali v kombinovanej nomenklatúre medziročne 2019/2020 a sú účinné od 1.1.2020. Tie vyplývajú z Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2019/1776, ktoré ustanovuje colnú tarifu Únie pre rok 2020. Nová colná tarifa zohľadňuje revíziu Harmonizovaného systému, dohodu ITA (o postupnom odstránení ciel pre informačné technológie) a formálne zmeny vyplývajúce z colného kódexu Únie.

Cieľová skupina: pracovníci colno-deklaračných firiem, logistiky, obchodných, výrobných, špedičných spoločností, colní zástupcovia, nákupcovia, obchodníci. Vhodné tiež pre expedientov, dispečerov, disponentov, advokátov a pracovníkov pôsobiacich v oblasti zahraničného obchodu.

Program seminára: 1. VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/1776
2. Všeobecné pravidlá na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry
3. Osobitné ustanovenia pre určité druhy výrobkov
4. Vymeranie cla a colné sadzby pri konečnom použití
5. Uplatnenie štandardnej, valorickej, špecifickej a kombinovanej colnej sadzby
6. Obaly, obalové materiály a aplikácia pravidla 5a / 5b
7. Triedy a Kapitoly colného sadzobníka
8. Meursingova tabuľka, prídavné kódy a sadzby dodatočných ciel
9. Uplatnenie vstupnej ceny na ovocie a zeleninu
10. Farmaceutické látky oslobodené od cla
11. Osvedčenia o kvalite tovaru na účely zvýhodnenej colnej sadzby (víno, tabak, dusičňany)
12. Vysvetlenie zmien v colnom sadzobníku
13. Korelačná tabuľka kombinovanej nomenklatúry 2019 – 2020, porovnanie, vysvetlenie
14. Vyhľadávanie zmien a používanie správnych údajov v aplikačnej praxi
15. Diskusia, otázky a odpovede, konzultácie

Pozvánka s prihláškou

Organizačný garant:
Katarína Martišková
E-mail: katarina.martiskova@sopk.sk
Tel: 032 / 65 238 34

Účastnikom podujatia poskytneme informácie o možnostiach siete Enterprise Europe Network