• Home
 • Features
 • 22nd conference Packaging Waste and Sustainability Forum 2015 under the sign of Circular Economy

22nd conference Packaging Waste and Sustainability Forum 2015 under the sign of Circular Economy

22nd conference Packaging Waste and Sustainability Forum 2015 under the sign of Circular Economy

Traditionally, a conference was held in Brussels on Packaging Waste and Sustainability Forum 2015 to bring together representatives of the European Commission, the organization of producer responsibility (OZV), collection companies, processors, NGOs, associations or other bodies of waste management. 22nd conference was affected mainly the sign of recycling (Circular Economy) and extended producer responsibility (RSV).

Seminár k rozšírenej zodpovednosti výrobcu

Na prvom dni, tzv. „EPR Toolkit Seminar“ sa stretli zástupcovia viacerých organizácií zodpovednosti výrobcov ako aj výrobcovia sami, kde diskutovali o možnostiach dosiahnutia harmonizácie pravidiel pre RZV či nastavení transparentnosti v RZV.

Obehové hospodárstvo

Druhý deň bol zameraný na Obehové hospodárstvo a na jednotlivé kroky na jeho dosiahnutie. Diskutujúci sa zhodli na potrebe vytvorenia lepšej, zjednotenej definície RZV, ako aj vytvorenia jednotnej metódy výpočtu recyklačných cieľov.

Zástupca Coca-Cola Enterprises prezentoval názor vytvorenia RZV na spravodlivej hospodárskej súťaži s definovanými právami a zodpovednosťami jednotlivých účastníkov trhu, spolu so stanovením minimálnych požiadaviek pre OZV.

Zástupca EEB (European Environmental Bureau) vyjadril potrebu stanovenia si nových cieľov pre recykláciu a presunu k vyšším častiam odpadovej pyramídy. Za veľmi dôležitý nástroj na uľahčenie recyklácie považuje eco-design, kde by sa mohlo využívať pravidlo „čím ľahšie recyklovateľné, tým menší poplatok“. Taktiež spomenul potrebu zmenšenia rozdielov medzi jednotlivými členskými štátmi (potreba správnej implementácie európskych zákonov do národnej legislatívy, podpora separovaného zberu, nových technológii,...), či napríklad vztiahnutie recyklačných cieľov na množstvo vyprodukovaného odpadu – čím viac odpadu, tým vyššie ciele, čím menej odpadu, tým nižšie ciele.

Zástupca EK, Karl Falkenberg, potvrdil potrebu investícii do krajín, kde prevláda skládkovanie odpadu, zároveň však poukázal aj na potrebu prijímania návrhov či opatrení v rámci ekonomických možností krajín, nie stanovovať si nedosiahnuteľné ciele.

Realistický prístup podporil aj zástupca CEPI (Confederation of European Paper Industry). Predstaviteľ FEVE (EU Federation for Container Glass) zas poukázal na dôležitosť trvácnosti výrobkov ako aj kvalitnej recyklácie.

Virginia Janssens, EUROPEN, sa venovala problematike návrhu nového balíčka obehového hospodárstva. Podľa nej je dôležité si najprv stanoviť „štartovaciu líniu“ a jednotnú metodiku, až potom si stanovovať ciele. Základné požiadavky musia byť stanovené na úrovni EÚ, aby sa zabránilo rozdrobeniu EU trhu. Taktiež je dôležité aj určenie minimálnych požiadaviek pre RZV. Nie je možné aplikovať „one size fits all“ riešenie, ale prikloniť sa pri určitých druhoch odpadu aj napríklad energetickému zhodnoteniu pred recykláciou, v prípade že samotná recyklácia nie je efektívna.

Pohľad členského štátu prezentoval zástupca Malty, ktorý za dôležité faktory určil eco-design, spotrebu materiálov, podporu separovaného zberu a recyklácie. Obehové hospodárstvo by podľa neho malo vychádzať z miestnych podmienok jednotlivých štátov.

Zástupcovia z Rumunska (OZV Eco-Rom) a Grécka (Hellenic Recycling Agency) popísali systém fungovania RZV v ich krajinách, založený na konkurencii jednotlivých OZV.

Štúdia o rozšírenej zodpovednosti výrobcu

Počas tretieho dňa zástupca Nedvang-u (OZV Holandsko) odprezentoval ich pohľad na rôzne aplikácie RZV v jednotlivých členských štátoch. Taktiež zastáva názor, že „one size fits all“ riešenie nie je možné, nakoľko každá krajina má svoje špecifiká a iné historické zázemie, minimálne požiadavky by ale mali byť stanovené na úrovni EÚ.

Mathiew Hestin, zástupca BIO Intelligence Service, predstavil štúdiu „Development of Guidance on Extended Producer Responsibility (EPR)“. Štúdia je zameraná na šesť oblastí (odpady z obalov, elektroodpady, použité batérie a akumulátory, použité oleje, vozidlá a papier) a na rôzne aplikácie RZV týchto oblastí v niektorých členských štátoch. Záverom je predstavených 8 princípov/odporúčaní, ktoré by podľa nich zabezpečili lepšie fungovanie EU trhu. Odpoveď na otázku, či je lepšie riešenie RZV prostredníctvom monopolu alebo súťaže medzi OZV, nevyriešili.

Diskutujúci sa počas konferencie zhodli na potrebe vytvorenia nových, jasnejších pravidieljednotných definícií, so zameraním sa na miestne podmienky jednotlivých krajín a podpore recyklovateľnosti výrobkov (eco-design). V priebehu roku 2015 má Európska Komisia vypracovať nový návrh balíčka Obehového hospodárstva, ktorý by mal v sebe zahŕňať aj vyššie uvedené opatrenia. Na najbližšom Packaging Waste and Sustainability Fóre 2016 si teda možno budeme môcť porovnať naše terajšie vízie s predstavami a aplikáciou EK.

www.naturpack.sk

 • autor:
 • RNDr. Alexandra Grgulová, NATUR-PACK, a.s.


  You might also be interested   

  Latest Classifieds

  Upcoming Events

  Branch Dictionary