• Home
  • News
  • Call for submission of applications for the provision of NFP aimed at supporting innovation and technological transfer in enterprises

Call for submission of applications for the provision of NFP aimed at supporting innovation and technological transfer in enterprises

The call is aimed at submitting applications to support innovation and technology transfer in companies.

Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Dátum vyhlásenia výzvy: 28. október 2022
Uzavretie výzvy: 30. december 2022
Intenzita pomoci/ grant: Min. 200 000 EUR, Max. 5 000 000 EUR

Oprávnené miesto realizácie: Oprávnené územie je celé územie Slovenskej republiky mimo Bratislavského kraja. Rozhodujúce je miesto realizácie projektu nie sídlo žiadateľa.
Oprávnený žiadateľ:
- fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie v SR a zároveň oprávnení žiadatelia sú tí:
- ktorí majú v predmete podnikania zapísané činnosti v súlade so zameraním projektu, pričom: ku dňu predloženia ŽoNFP disponujú schválenou účtovnou závierkou za ukončené účtovné obdobie v trvaní 12 mesiacov bezprostredne predchádzajúce účtovnému obdobiu, v ktorom bola predložená ŽoNFP,
Dĺžka realizácie projektu: Realizácia hlavnej aktivity projektu musí skončiť najneskôr 31. decembra 20231

Viac informácii » 

  • autor:
  • EOS Innovazioni, a.s.
 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary