• Home
 • Features
 • Welding plastic roof sheeting: prevention of disorders

Welding plastic roof sheeting: prevention of disorders

Welding plastic roof sheeting: prevention of disorders

Plastic waterproofing sheets are in our massive used since the early nineties of the last century for waterproofing flat roofs. With asphalt bands belongs to the waterproofing coating, representing an absolute majority of waterproofing on our flat roofs. In the past two decades has risen to first need to repair the original roof prefabricated buildings, in the next wave leads to additional thermal insulation of prefabricated buildings and thus the installation of a new damp proof membrane, often plastic film.


Príčiny problémov

Milióny metrov štvorcových ročne realizovaných plochých striech občianskych i halových stavieb si vyžiadali v čase stavebného boomu značné kvantitatívne nasadenie montážnych pracovníkov. Spolu s ich často nedostatočnou odbornosťou a zlým prístrojovým vybavením, používaním stále "efektívnejších" - rozumej lacnejších - materiálových riešení a tiež vplyvom nerešpektovanie technologických podmienok pre zabudovanie a spracovanie materiálov došlo mnohokrát k dokončenie plochých striech, ktoré už čoskoro po zhotovení vykazovali rôznu mieru defektov. Mnoho plochých striech na halách aj panelových a ďalších budovách sú tieto defekty skryté a ich prejavy v lepšom prípade nastanú ešte v dobe záruky na dielo, častejšie však po jej uplynutí.

Pri posudzovaní plochých striech s plastovými fóliami sa ukazuje, že väčšina defektov súvisí najmä s chybne vykonanými zvarmi hydroizolácie, druhým najčastejším dôvodom zlyhania takýchto striech je ich nedostatočná stabilizácia proti účinkom vetra.

V prípade plastovej strešnej hydroizolačnej fólie sa jedná o jednovrstvovú krytinu strechy, ktorej spoľahlivosť je daná predovšetkým bezchybných zvarením spojov, v ploche i všetkých nadväzujúcich detailoch. Defekty spojov sa v závislosti od ich frekvencie a celkovej skladbe strešných vrstiev prejaví postupným pomalým alebo rýchlejším zatekaním zrážkovej vody do konštrukcie strechy a následne do interiéru stavby. Zatekajúca voda zároveň degraduje v streche použité materiály, najmä tepelnú izoláciu.

 

   Celkový pohľad na strechu s množstvom defektných spojov   
  Množstvo dodatočnýchch záplat svedčí o defektnom spoji fólie

 
Defekty spojov v ploche

Nedokonalé spoje hydroizolačnej fólie sú spôsobené chybným postupom pri zváraní a nerešpektovaním vykonávacích predpisov pre pokládku hydroizolačných fólií. Jedná sa najmä o nevhodnú teplotu zváracieho agregátu, neprispôsobenie teploty momentálnym klimatickým podmienkam či nevhodným príslušenstvom (najmä zváracia tryska) pre daný materiál. V praxi je možné sa stretnúť so zváracími agregátmi, ktoré na prvý pohľad vyzerajú ako technicky pokročilé s digitálnou reguláciou teploty zvárania či rýchlosti, ale v skutočnosti ide len o nahradenie potenciometra - teplota je určovaná iba jednosmerne od regulácie, ale bez spätnej odozvy, zvyčajne z termosondy umiestnenej vo zváracej tryske. Veľký vplyv na kvalitu a nekvalitu spojov má čistota alebo naopak znečistenie fólie a vlhkosť. Pri zváraní pomocou automatu je príčinou defektných zvarov aj nerovnosť podkladu a jeho nedostatočná tuhosť, ktorá neumožní dostatočnú oporu pre bezchybné zvarenie spojov. Príčinou defektných spojov môže byť aj kolísanie napätia v elektrickej sieti, ktoré má za následok zníženie teploty agregátu. S týmto problémom je možné sa stretnúť u výrobno starších zváracích automatov alebo automatov s chabou ochranou proti tomuto na stavenisku častému problému.

Rizikovým miestom spojov v ploche je nedokonalé zvarenie styku fólie v takzvanom "T" spojmi. Ak tomuto miestu styku troch pásov fólií nevenuje pri zváraní osobitnú pozornosť a nepostupuje sa podľa montážnych predpisov, vzniká tu kapilárna netesnosť hydroizolácie, ktorá sa postupom času a pôsobením mrazu zväčšuje a spôsobuje tak zatekanie do konštrukcie strechy.

Častý defekt predstavuje aj nedostatočne navarené preplátovanie dodatočného kotvenia strechy. U kotvených striech - a tých je väčšina - sú jednotlivé kotvy umiestnené nielen v presahu jednotlivých strešných pásov fólie, ale často je nutné v závislosti na nerovnakom namáhanie strechy vetrom vykonať najmä v okrajových a rohových oblastiach plochej strechy dodatočné kotvenia cez už položenú hydroizoláciu. To sú potom preplátované buď pruhy fólie, alebo jednotlivými záplatami v tvare kruhu. Pretože sa však toto dodatočné kotvenie často robí až po vykonaní základného kotvenia v presahoch, býva už fólia viac či menej znečistená a to môže ovplyvniť kvalitu zvarov.

 

   Nezvarené „T“spoje                                                                                            
     Umiestnenie vpusti ovplyvňuje možnosť jej hydroizolačného opracovania

 

Defekty spojov v strešných detailoch

Veľké množstvo problémov striech sa začína v nedokonalom hydroizolačnom opracovaní strešných detailov. Na vykonanie bezpečného zvaru hydroizolácie na strešných detailoch je potrebné nielen rešpektovanie vykonávacích predpisov výrobcu strešnej fólie, ale aj prax a dobré montážne vybavenie. To sa týka ako štandardných detailov a prestupov (kúty, rohy, komíny, potrubia), ale aj často neštandardných detailov rôznych strešných nadstavieb a zariadení, pri ktorých opracovaní je nutná remeselnicka skúsenosť. Defekty vznikajú napríklad snahou o zvarenie hydroizolácie v detaile pomocou nevhodnej dimenzie trysky zváracieho prístroja. Je ale nutné pripomenúť, že niekedy je pracovník na streche postavený pred takmer neriešiteľnú úlohu, pretože projektant úplne pominul reálnosť opracovania navrhnutého detailu. Typickým príkladom sú zhluky príliš blízko seba umiestnených prestupov, komínov a tiež strešné vpusty, usadené bez dostatočného odstupu od atík a nadstavieb.

 

   Profesionálny zvárací automat Leister Varimat V2
Optimalizovaná zvárancia tryska Varimatu V2

 

Prevencia porúch

Pri vykonávaní plochých striech s plastovými fóliami je nutné predchádzať defektom spojov znalostí montážnych postupov a používaním vhodných zváracích prístrojov a príslušenstva. Dobrý predajca zváracej techniky Vás pri zakúpení zváracieho prístroja zadarmo zaškolí a aj neskôr poskytne bezplatné konzultácie v rámci aplikácie. Pravidelné školenia organizujú aj výrobcovia materiálov. Veľmi dôležité je vykonávanie kontrolných zvarov a následná kontrola už vykonaných zvarov na každom dokončenom úseku plochej strechy. Ak je táto činnosť zanedbaná, často sa všetko prejaví defektami a problémami s plochou strechou. Pri analýze príčin defektov a havárií je potrebné kriticky posúdiť použité postupy a materiály, aby pri následných opravách nedochádzalo k opakovaniu chýb. Proces postupného zlyhávania a havárií niektorých plochých striech má však popri negatívnych dôsledkov pre investora aj jeden pozitívny prínos, spočívajúca v obnove materiálov a zabezpečenie práce pre realizačné firmy.

www.leister.cz

www.poruchy-strech.cz

 • autor:
 • Marek Záda / Josef Krupka
 • WELDPLAST

  WELDPLAST

  We are the exclusive distributor in the Czech Republic and Slovakia for products of the Swiss manufacturer Leister Technologies AG.

   You might also be interested 

Upcoming Events