• Home
  • News
  • LEARNING CENTER VÚSAPL, as Nitra, Accredited Workplace Ministry of Education

LEARNING CENTER VÚSAPL, as Nitra, Accredited Workplace Ministry of Education

  • 02.03.2011

Invites you to training: chemical legislation

Zákon č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon)

Nariadenie komisie (EÚ) 453/2010 – karty bezpečnostných údajov

REACH (registrácia, hodnotenie, autorizácia a obmedzenie chemikálií)

GHS (globálny harmonizovaný systém)

VOC (prchavé organické rozpúšťadlá)

školenie  sa koná 13. až 14. apríla 2011 v priestoroch VÚSAPL, a. s. Nitra

Školenie je vhodné nielen pre výrobcov, dovozcov a distribútorov chemických látok a prípravkov, ale aj pre používateľov chemických látok zo všetkých odvetví hospodárstva.

Viac informácií, program a prihlášku nájdete nižšie v prílohe na stiahnutie

Prieskum:

Mali by ste záujem o školenie o legislatíve týkajúcej sa biocídov?
Ak áno - aký termín by Vám vyhovoval: jún/2011 alebo september/2011
Lektormi takéhoto školenia by boli aj pracovníci Centra pre chemické látky a prípravky.

 

Kontakt:

Ing. Eva Lukáčiková

Centrum vzdelávania

VÚSAPL, a. s.

Novozámocká 179

949 05  Nitra 5

tel.: 00421 37 6501 152

mobil: 0908 504 654

fax: 00421 37 6513 495

lukacikova@vusapl.sk

www.vusapl.sk

Ďaľšie plánované školenia nájdete aj v sekcii Workshopy a semináre

  • autor:
  • red.
 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary