Cyber security after the covid period

  • 23.09.2021 - 23.09.2021 | Zvolen | Slovensko
Slovenská obchodná a priemyselná komora, Středoevropský metaklastr CEDEG, Národní klastrová asociace a partneri vás pozývajú k účasti na konferencii venovanej praktickým odporúčaniam a prezentáciám účelných technických riešení.


INTRO: Informačná a technologická bezpečnosť je vzhľadom ku stále dynamickejšej digitalizácii a automatizácii procesov v riadení a chode verejných organizácií a obcí, rovnako ako vo výrobe a chodu firiem a z hľadiska hrozieb pre ich zaistenie stále dôležitejšou témou. V rámci konferencie budú prezentované aktuálne trendy a technické riešenia domácich i zahraničných výrobcov, ktoré môžu firmám, výskumným subjektom, obciam a ďalším organizáciám pomôcť minimalizovať riziká vonkajšieho útoku aj interných rizík.

DÁTUM: 23. 09. 2021
MIESTO: ZVOLEN (Technická univerzita vo Zvolene, kongresová sála Študentského domova Ľ. Štúra, Študentská 17, alternatíva: Pastoračné centrum Badín)
URČENÉ PRE:
vedúci bezpečnosti, vedúci IT, manažéri, vedúci predstavitelia firiem, obcí a ich organizácií, výskumných organizácií a škôl

Viac informácii a program »