• Home
  • Workshops
  • Consultation Information Day - CLP classification of mixtures and SDS

Consultation Information Day - CLP classification of mixtures and SDS

  • 23.08.2014 - 04.09.2014 | Bratislava, Brno | Slovensko
The seminar is intended for persons responsible for the product policy, sales manager, manager, specialist supplying quality products, communication in the supply chain, manufacturing executives etc.

Miesto a termín konania:

Bratislava: 23.8.2014 - 3.9.2014

V januári 2009 vstúpilo do platnosti nové Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES)  č . 1272/2008  zo 16. decembra 200 8 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, tzv. CLP (Classification, Labelling and Packaging).  

Nariadenie CLP aplikuje terminológiu, hodnotenie, princípy a kritéria Globálneho Harmonizovaného Systému  (GHS) a zároveň zahŕňa ustanovenia ohľadne klasifikácie a označovania uvedené v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady č . 1907/2006 (REACH). Tak ako aj predchádzajúca legislatíva aj Nariadenie CLP je plánované ako samostatný klasifikačný systém určený predovšetkým pre podniky a priemysel. Toto nariadenie, po vstúpení do platnosti, zároveň špecifikuje konečné termíny klasifikácie podľa pravidiel CLP pre klasifikáciu zmesí do 31. mája 2015.

Od 1. júna 2015:

  • sa musia látky klasifikovať len podľa ustanovení nariadenia CLP
  • sa musia  zmesi klasifikovať, označovať a baliť iba pod ľa ustanovení nariadenia  CLP, ale zmesi už klasifikované, označené, zabalené pod ľ a ustanovení smernice o nebezpečných prípravkoch a uvedené na trh (t. j. vyskladnené) do 1. júna  2015 sa musia iba znovu označiť a znovu zabaliť do 1. júna 2017
  • sa musí na  karte bezpečnostných údajov uviesť klasifikácia látok a zmesí  podľa ustanovení nariadenia CLP. 

PROGRAM »

PRIHLÁŠKA »

 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary