Chemical recycling: Market analysis and trends

Chemical recycling: Market analysis and trends

The market analysis deals in detail with the chemical recycling of plastic waste: The report identifies the current situation, trends and challenges.

Nová analýza trhu „Chemická recyklace – stav, trendy a výzvy“, vytvořená institutem Nova, nabízí pohledy na aktuální vývoj této recyklační metody. Mimo jiné zpráva představila více než 70 společností a výzkumných ústavů, které vyvinuly a nabízejí technologie pro chemickou recyklaci.

Chemická recyklace v centru pozornosti

V současném životním cyklu plastových výrobků existují mezery. V Evropě se ročně vyprodukuje celkem 30 milionů tun plastového odpadu, z nichž se shromáždí kolem 29 milionů tun. Zbývající 1 milion tun plastového odpadu se z toku odpadů každý rok ztrácí.

Většina shromážděného plastového odpadu se spaluje (43 %) nebo skládkuje (25 %), pouze 32 % použitých plastů se recykluje. Kromě mechanické recyklace se v současné době pozornost zaměřuje na široké spektrum technologií chemické recyklace s cílem zlepšit recyklační kvóty.

Trendy recyklačních technologií

Chemická recyklace nabízí nové možnosti nakládání s odpady po spotřebitelích. Tato technologie může zpracovávat toky odpadů, pro které nelze použít mechanickou recyklaci.

Protože jsou tyto nové technologie v rané fázi vývoje, musí vývojáři prokázat jejich potenciál – zejména s ohledem na výrazné zvýšení množství recyklovaného plastu. Kromě toho musí být technologie hospodárné a je třeba posoudit dopady na životní prostředí, což vyžaduje velké jednotky.

Chemická recyklace: Analýza trhu a trendy 
  


Analýza současného stavu při výstavbě zařízení

Chemická recyklace se rychle vyvíjí díky zájmu velkých výrobců polymerů. Několik společností nedávno oznámilo výstavbu zařízení pro chemickou recyklaci, z nichž některá by měla být v provozu již v roce 2021. Řada těchto projektů je založena na kooperacích a společných podnicích, ve kterých investice spojuje synergie technologií a dodavatelských řetězců, jako například mezi výrobci polymerů/plastů a sběrateli odpadů.

Na jedné straně se celý sektor vyznačuje velkou dynamikou, vysokými očekáváními a investičním zájmem. Na druhé straně stále přetrvává velká nejistota a skepse ohledně toho, jak by měly být nové technologie hodnoceny a regulovány. V Evropě čeká odvětví chemické recyklace na startovní signál v podobě jasných politických rámcových podmínek.

O čem je chemická recyklace?

Sdružení Chemical Recycling Europe (CRE) definovalo chemickou recyklaci jako jakoukoli recyklační technologii, která přímo ovlivňuje složení polymerového odpadu nebo samotného polymeru a přeměňuje je na chemické látky či produkty, ať už pro jejich původní účel, nebo jiné účely s výjimkou energetického využití. (ChemRecEurope 2020). Podle této definice zahrnuje chemická recyklace tři mechanismy:

- Základní polymer je čistě izolován z plastů beze změny molekulární struktury.
- Plasty se depolymerizují na své monomerní složky, které lze opět repolymerizovat.
- Plasty se přeměňují na chemické složky, které tak lze použít k výrobě nových polymerů.

Chemická recyklace: Analýza trhu a trendy 
 Způsoby recyklace plastů. Tržní analýza institutu Nova zkoumá stav, trendy a výzvy chemické recyklace.  

 

Na základě těchto mechanismů jsou hlavními technologiemi chemické recyklace technologie používající rozpouštědla, včetně dekompozice a solvolýzy. Kromě toho se rovněž uplatňuje pyrolýza, která přeměňuje plast zpět na olej. Německé ministerstvo životního prostředí nepovažuje pyrolýzu za recyklaci, protože plast není zachován, ale rozložen na chemické složky a nově zpracován.

Co říkají podporovatelé

Zastánci chemické recyklace považují nové technologie za jádro oběhového hospodářství. Bez chemické recyklace by zcela uzavřený hospodářský oběh plastů a uhlíku nebyl možný. Její příznivci tvrdí, že chemická recyklace by mohla být v systému oběhového hospodářství účinným doplňkem mechanické recyklace, protože nabízí řešení potlačující toky směsného odpadu a vysoce kontaminovaného vícenásobného odpadu. Současná mechanická recyklace zde vykazuje jistá omezení.

Naproti tomu technologie chemické recyklace mohou zpracovávat směsný odpad a odstraňovat kontaminující látky (aditiva, přísady). Dosahují výsledků srovnatelných se surovinami. Kombinace metod chemické a mechanické recyklace proto mají potenciál transformovat celý plastový průmysl, včetně nakládání s odpady, do zcela uzavřeného hospodářství.

Komplexní oběhové hospodářství se proto neobejde bez chemické recyklace. Zastánci proto požadují od politických činitelů EU jasný politický rámec.

Co říkají skeptici

Kritici chemické recyklace poukazují na nízkou vyspělost technologií. Hlavní kritika se zaměřuje na zplyňování a pyrolýzu, které by mohly podkopat zásadní aktivity ve prospěch oběhového hospodářství. Proč se starat o redukci objemu materiálu, design produktů pro recyklaci, sběr, třídění a recyklaci materiálu, když lze veškerý odpad jednoduše chemicky recyklovat?

Na základě aktuálních dat lze navíc tvrdit, že mechanická recyklace je zásadně ekologicky a ekonomicky výhodnější než chemická recyklace. Pro konečné zhodnocení chemické recyklace z hlediska životního prostředí je zapotřebí více času a výzkumu, aby bylo možné prokázat ekologické výhody procesů ve srovnání s rekuperací energie a mechanickou recyklací.

Přeměna fosilního na obnovitelný uhlík

Aktuálně jsou k dispozici první ekonomické bilance, které ukazují, že různé způsoby chemické recyklace dosahují téměř stejného snížení emisí skleníkových plynů jako mechanická recyklace. Protože však zatím neexistují žádná komerční zařízení, vycházejí ekonomické bilance při srovnávání stále ještě z hypotéz. Spolehlivých výsledků lze dosáhnout pouze hodnocením realizovaných velkých zařízení.

Stále více společností usiluje o odklon od fosilního uhlíku, potřebují však alternativní zdroje označované jako „obnovitelný uhlík“. Podle definice „obnovitelného uhlíku“ institutu Nova a iniciativy pro obnovitelný uhlík se chemickou recyklací uvolňuje plastový odpad jako zdroj obnovitelného uhlíku. Zavedení chemické recyklace by mohlo být nejdůležitějším krokem k obnovitelnému uhlíkovému hospodářství.

Nová zpráva o trhu a technologii „Chemická recyklace – stav, trendy a výzvy“ je zaměřena na chemický a plastový průmysl, značky, technologické skauty, investory a politické činitele. Zpráva obsahuje 190 stran informací o chemické recyklaci, včetně 21 vyobrazení a deseti tabulek.

 • autor:
 • K-Zeitung, foto KIT, Institut Nova


  You might also be interested   

  Latest Classifieds

  Upcoming Events

  Branch Dictionary