• Home
  • Features
  • Mechanical mold temperature controller by JAN SVOBODA company

Mechanical mold temperature controller by JAN SVOBODA company

  • 21.12.2017
  • Plastics Moulds
Mechanical mold temperature controller by JAN SVOBODA company

How to maintain constant mold temperature during molding? That is the question the press council meets. Generally, there were two ways to solve - either the mold temperature was not solved and cooled to the lowest possible temperature, including all negative accompanying phenomena such as incorrect dimensions, high stresses in the molding, or surface problems, etc.

Druhou variantou pak bylo zakoupení drahého temperačního přístroje, který ovšem v některých provedeních má problémy udržet konstantní teplotu formy například při přerušení výroby. Navíc se jedná o přístroje a aktivním výhřevem, tedy spotřebou elektrické energie.  Na trhu je velké množství regulátorů teploty formy. Jedná se o různé systémy řízení teploty ať již pomocí vody, nebo temperaci pomocí oleje na vyšší teploty.

Třetí možností v tuto chvíli je aplikace regulačního teplotního ventilu, která na Český a Slovenský trh dodává firma JAN SVOBODA s.r.o.

Mechanický regulátor teploty formy firmy Smartflow se ovšem zcela vymyká zavedeným postupům a nabízí unikátní možnosti řízení teploty.

Systém mechanické regulace funguje bez elektrické energie, čímž snižuje ekonomickou náročnost výroby a navíc minimalizuje průtoky vody tak, aby lisovna šetřila finanční prostředky potřebné na korektní a opakovatelné technologické postupy.

Je nutné si uvědomit, že při vstřikování plastů od formy předává roztavený plastový materiál formě teplo, které se následně odvádí přes do chladící vody.

Mechanický regulátor snímá teplotu výstupní vody z formy a dle potřeby omezuje, nebo naopak zvedá průtok vody tak, aby byla dodržena teplota formy předepsaná výrobcem plastového materiálu. Když teplota chladící vody stoupne k maximální povolené hodnotě, systém otevře průtok a dojde k intenzivnějšímu ochlazování formy tak, aby nedošlo k přehřátí formy. Naopak pokud se teplota formy limitně blíží spodní nastavené hranici regulátor omezí průtok a tím dojde k udržení požadované teploty.

Mechanický regulátor teploty formy

Tradiční, vysoké rychlosti turbulentního proudění běžně používané v chladících okruzích pro optimální přenos teploty z formy do chladícího média jsou v případě nasazení mechanického regulátoru teploty formy Smartflow zcela irelevantní, protože cílem není dosažení maximálního ochlazení tvaru, ale udržení stálé teploty formy. Systém (jak již bylo zmíněno) využívá efektu vyhřívání formy vstřikovaným plastem a udržuje nastavenou teplotu na výstupu tak, aby bylo dosaženo konstantní, optimální teploty pro vstřikování plastu. Mechanický regulátor například automaticky kompenzuje teplotu vstupního chladícího média, která je odlišná nejen v různých časových období roku, ale také rozdíly ve dne a v noci.

Systém je obecně vhodný pro formy, kde je přívod vstupní vody chladnější než forma a teplota materiálu je dostatečná pro ohřev formy na požadovanou teplotu. Vstřikovaný materiál musím mít potenciál nahřát formu během krátké doby na provozní teplotu.

Aby bylo dosáhnuto co nejpřesnějšího nastavení, systém mechanické regulace teploty formy pracuje s jednotkami BTU (tedy British Thermal Unit). Tato starší jednotka, která se dodnes používá v anglicky mluvících zemí, byla v Evropě nahrazena jednotkou soustavy SI – joule. Definice této jednotky: jedná se o množství tepla potřebného ke zvýšení teploty 1 libry kapalná vody o 1F při tlaku 1 atmosféry.
Díky mechanickému regulátoru je tedy možné u některých forem výrazně ušetřit energii potřebnou na korektní temperaci a snížit tím náklady na výrobu.

www.jansvoboda.cz

  • autor:
  • JAN SVOBODA s.r.o.


You might also be interested